|
|
|
|
|
|
|
|
|
info@ekoteknikisg.com
 
(312) 344 01 96 / 344 01 97 (pbx)

HİZMETLER

» ÇEVRE LABORATUVARI HİZMETLERİ  

Çevresel Gürültü Ölçümü
Sanayi tesisleri, iÅletmeler ve eÄlence merkezleri gibi gürültü kaynaklı faaliyet gösteren iÅyerlerinin akustik ve çevresel gürültü ölçümleri ile haritalandırılması hizmetleri Çevresel Gürültünün DeÄerlendirilmesi ve Yönetimi YönetmeliÄi çerçevesinde gerçekleÅtirilmektedir. Tüm iÅlemler ilgili mevzuat ve uluslararası standartlar doÄrultusunda uzman mühendislerimiz tarafından gerçekleÅtirilmektedir.

Çevresel Toz Ölçümü
Laboratuvarımız, çevresel toz ölçümlerini ulusal ve uluslararası metotlara uygun Åekilde, konusunda deneyimli ve uzman personelleri ile modern ölçüm cihazları ve ekipmanları kullanarak gerçekleÅtirmektedir.

Baca Gazı Emisyon Ölçümü
Laboratuvarımız, baca gazı emisyon ölçümlerini ulusal ve uluslararası metotlara uygun Åekilde, konusunda deneyimli ve uzman personelleri ile modern ölçüm cihazları ve ekipmanları kullanarak gerçekleÅtirmektedir.

Çevresel Ölçümler Hakkında Yasal Yükümlülükler
Çevresel Gürültünün DeÄerlendirilmesi ve Yönetimi YönetmeliÄi 04.06.2010 ve 27 601 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıŠve yürürlüÄe girmiÅtir.

 

Kurum, KuruluÅ Ve Ä°Åletmelerin Yükümlülükleri
1) Çevre Kanununca Alınması Gereken Ä°zin ve Lisanslar Hakkında YönetmeliÄin Ek-1 ve Ek-2’sinde yer alan iÅletme ve tesisler için çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesine esas olacak akustik raporu hazırlatmak ve bu yönetmelik ile belirlenen sınır deÄerlerin saÄlanmadıÄı durumlarda gerekli tedbirlerin alınmasını saÄlamakla,

2) Kurulması planlanan ve Çevre Kanununca Alınması Gereken Ä°zin ve Lisanslar Hakkında YönetmeliÄin Ek-1 ve Ek-2’sinde yer alan iÅletme ve tesisler ile 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerinde yer alan ulaÅım kaynakları için hazırlanacak çevresel etki deÄerlendirme raporu veya proje tanıtım dosyasının gürültü ile ilgili bölümünün bu yönetmelikte yer alan esaslar çerçevesinde hazırlanmasını saÄlamakla,

3) Çevre Kanununca Alınması Gereken Ä°zin ve Lisanslar Hakkında YönetmeliÄin Ek-1 ve Ek-2’sinde yer almayan iÅletme, tesis, iÅyeri, imalathane ve atölyeler ile eÄlence yerleri ve benzeri yerlerle ilgili iÅyeri açma ve çalıÅma ruhsatı safhasında veya programlı, programsız veya Åikâyete istinaden yapılacak denetimlerde, yetkili idarenin talebine istinaden çevresel gürültü seviyesi deÄerlendirme raporu hazırlatmakla,

4) Sanayi tesisi, atölye, imalathane, eÄlence yeri gibi iÅletmeciler ile liman iÅletmecileri; bu alanların gürültü haritalarının hazırlanmasından sorumlu kurum ve kuruluÅun talebi halinde istenen verileri belediyeye veya il özel idarelerine iletmekle, yükümlüdür.

İdari Yaptırımlar

Gürültü konusundaki yaptırımlar üç ayrı mevzuatla düzenlenmektedir. Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlar hakkında; 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 183 üncü maddesi, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde öngörülen cezai hükümler ile idari yaptırımlar uygulanır.

Kabahatler Kanununun 36. maddesi genel kolluk ve zabıta görevlilerine idari yaptırım kararı alma yetkisini vermekte olup; Çevre Kanunu’nun 14. maddesine aykırı hareket ettiÄi tespit edilenlere idari yaptırım uygulama yetkisi, yukarıda yetki verilmiÅ kurum ve kuruluÅlara aittir.

 

Gürültüye neden olma fiili için uygulanacak idari para cezaları; 5491 sayılı kanunla deÄiÅik 2872 sayılı Çevre Kanunun 20. maddesinin “h” bendinde “Bu Kanunun 14 üncü maddesine göre çıkarılan yönetmelikle belirlenen önlemleri almayan veya standartlara aykırı Åekilde gürültü ve titreÅime neden olanlara, konutlar için 400 Türk Lirası, ulaÅım araçları için 1.200 Türk Lirası, iÅyerleri ve atölyeler için 4.000 Türk Lirası, fabrika, Åantiye ve eÄlence gürültüsü için 12.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir.” Åeklinde düzenlenmiÅtir.

2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde yer alan para cezası miktarları 01.01.2011 tarihinden itibaren aÅaÄıda gösterildiÄi gibi uygulanmaktadır:

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek Ä°dari Para Cezalarına Ä°liÅkin TebliÄ (2011/1)‘ e Göre;

  • Konutlar için 568 Türk Lirası
  • UlaÅım Araçları için 1.708 Türk Lirası
  • Ä°Åyerleri ve Atölyeler için 5.696 Türk Lirası
  • Fabrika, Åantiye ve EÄlence Merkezleri gürültü için 17.094 Türk Lirası olarak belirtilmiÅtir.› HİZMETLER


1Kurumsal Yayın


DİĞER TÜM YAYINLAR İÇİN TIKLAYINIZ


E-Bülten-Üyelik
Size özel ayrıcalıklarımızdan haberdar olmak için lütfen E-bültenimize üye olunuz 
Adı-Soyadı : 
E-Posta : 
 

Online Teklif İsteme
Değerli Müşterilerimiz; online teklif formunu doldurarak fiyat teklif talebinde bulunabilir, isteklerinize en kısa zamanda ulaşabilirsiniz...  

© Ekoteknik İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Hizmetleri
info@ekoteknikisg.com
 
+90 312 344 01 96 (pbx)
Işınlar Mahallesi İvedik Cad. No : 110 Yenimahalle / ANKARA 
istanbul@ekoteknikisg.com
 
+90 216 457 61 11 (pbx)
Mustafa Kemal Cd. Hukukçular İş Mrk No:34 K:2 Cevizli - Kartal - İSTANBUL
           
Web Tasarım : DNZ WEB DİZAYN