|
|
|
|
|
|
|
|
|
info@ekoteknikisg.com
 
(312) 344 01 96 / 344 01 97 (pbx)

MEVZUAT


» Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik  

ÇalıÅma ve Sosyal Güvenlik BakanlıÄından:

ASBESTLE ÇALIÅMALARDA SAÄLIK VE GÜVENLÄ°K

ÖNLEMLERÄ° HAKKINDA YÖNETMELÄ°K

BÄ°RÄ°NCÄ° BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 

MADDE 1  (1) Bu YönetmeliÄin amacıçalıÅanların asbest söküm, yıkım, tamir, bakım, uzaklaÅtırmaçalıÅmalarında asbest tozuna maruziyetlerinin önlenmesi ve bu maruziyetten doÄacak saÄlık risklerinden korunması, sınır deÄerlerin ve diÄer özel önlemlerin belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2  (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı Ä°Å SaÄlıÄı ve GüvenliÄi Kanunu kapsamına giren, asbest veya asbestli malzeme ile yapılan çalıÅmalarda, asbest tozuna maruziyetin olabileceÄi tüm iÅlerde ve iÅyerlerinde uygulanır.

Dayanak

MADDE 3  (1) Bu Yönetmelik;

a) 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı Ä°Å SaÄlıÄı ve GüvenliÄi Kanununun 30 uncu maddesi ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı ÇalıÅma ve Sosyal Güvenlik BakanlıÄının TeÅkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 12 nci maddesine dayanılarak,

b) 19/9/1983 tarihli ve 83/477/EEC sayılı, 25/6/1991 tarihli ve 91/382/EEC sayılı Avrupa Konseyi Direktifleri ile 27/3/2003 tarihli ve 2003/18/EC sayılı ve 30/11/2009 tarihli ve 2009/148/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktiflerine paralel olarak

hazırlanmıÅtır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4  (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Asbest:

1) Aktinolit Asbest, CAS No 77536-66-4,

2) Antofilit Asbest, CAS No 77536-67-5,

3) Grünerit Asbest (Amosit), CAS No 12172-73-5,

4) Krizotil, CAS No 12001-29-5, CAS No 132207-32-0,

5) Krosidolit, CAS No 12001-28-4,

6) Tremolit Asbest, CAS No 77536-68-6

lifli silikatları,

b) Asbest söküçalıÅanı: Bakanlıkça kurulan komisyon tarafından oluÅturulan eÄitim programını tamamlamıÅve kurs bitirme belgesi almıŠçalıÅanı,

c) Asbest söküm uzmanı: Yönetmelik kapsamında belirtilen iÅlemlerin uygulanması aÅamasında iÅveren tarafından sorumluluk verilen, Bakanlıkça kurulan komisyon tarafından oluÅturulan eÄitim programını bitirip, sınavda baÅarılı olarak kurs bitirme belgesi alan kiÅiyi,

ç) Bakanlık: ÇalıÅma ve Sosyal Güvenlik BakanlıÄını,

d) Genel Müdürlük: Ä°Å SaÄlıÄı ve GüvenliÄi Genel MüdürlüÄünü,

e) Ä°SGÜM: Ä°Å SaÄlıÄı ve GüvenliÄi Enstitüsü MüdürlüÄünü,

f) Zaman AÄırlıklı Ortalama DeÄer (ZAOD/TWA): Günlük 8 saatlik zaman dilimine göre ölçülen veya hesaplanan zaman aÄırlıklı ortalama deÄeri

ifade eder.

Ä°KÄ°NCÄ° BÖLÜM

Genel Hükümler

Kullanım yasaÄı

MADDE 5  (1) Çevre ve Åehircilik BakanlıÄının ilgili mevzuatındaki hükümler saklı kalmak kaydı ile asbest konusunda aÅaÄıdaki hükümlere uyulur.

a) Asbestin her türünüçıkarılması, iÅlenmesi, satılması ve ithalatı,

b) Asbest içeren her türlü ürünün ithalatı ve satılması,

c) Asbest ürünlerinin veya asbest ilave edilmiÅ ürünlerin üretimi ve iÅlenmesi

yasaktır.
› MEVZUAT
Kurumsal Yayın


DİĞER TÜM YAYINLAR İÇİN TIKLAYINIZ


E-Bülten-Üyelik
Size özel ayrıcalıklarımızdan haberdar olmak için lütfen E-bültenimize üye olunuz 
Adı-Soyadı : 
E-Posta : 
 

Online Teklif İsteme
Değerli Müşterilerimiz; online teklif formunu doldurarak fiyat teklif talebinde bulunabilir, isteklerinize en kısa zamanda ulaşabilirsiniz...  

© Ekoteknik İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Hizmetleri
info@ekoteknikisg.com
 
+90 312 344 01 96 (pbx)
Işınlar Mahallesi İvedik Cad. No : 110 Yenimahalle / ANKARA 
istanbul@ekoteknikisg.com
 
+90 216 457 61 11 (pbx)
Mustafa Kemal Cd. Hukukçular İş Mrk No:34 K:2 Cevizli - Kartal - İSTANBUL
           
Web Tasarım : DNZ WEB DİZAYN