|
|
|
|
|
|
|
|
|
info@ekoteknikisg.com
 
(312) 344 01 96 / 344 01 97 (pbx)

MEVZUAT


» Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik  

ÇalıÅma ve Sosyal Güvenlik BakanlıÄından:

 

BALIKÇI GEMÄ°LERÄ°NDE YAPILAN ÇALIÅMALARDA SAÄLIK VE GÜVENLÄ°K

ÖNLEMLERÄ° HAKKINDA YÖNETMELÄ°K

(20.08.2013 tarihli ve 28741sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıÅtır.)

 

BÄ°RÄ°NCÄ° BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu YönetmeliÄin amacı, balıkçı gemilerinde yapılan iÅlerde çalıÅanların saÄlık ve güvenliÄinin korunması için alınması gereken önlemleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı Ä°Å SaÄlıÄı ve GüvenliÄi Kanunu kapsamına giren balıkçı gemilerinde yapılan iÅleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik:

a) 6331 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak,

b) 23/11/1993 tarihli ve 93/103/EC sayılı Avrupa BirliÄi Direktifine paralel olarak

hazırlanmıÅtır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Balıkçı gemisi: Ticari amaçla denizden balık veya diÄer canlıları avlamakta veya avlayıp iÅlemekte kullanılan, Türk BayraÄı taÅıyan gemiyi,

b) ÇalıÅan: Limanda görev yapan personel ve kılavuz kaptanlar hariç, yardımcı olarak çalıÅanlar ve stajyerler dahil gemide çalıÅan kiÅiyi,

c) Gemi: Yeni veya mevcut herhangi bir balıkçı gemisini,

ç) Gemi Sahibi/Donatan: Geminin üzerine kayıtlı olduÄu kiÅiyi veya gemi kısmen veya tamamen bir baÅka gerçek veya tüzel kiÅi tarafından, bir anlaÅma çerçevesinde iÅletiliyorsa; iÅleten gerçek veya tüzel kiÅiyi, iÅvereni,

d) Kaptan: Gemiyi sevk ve idare eden veya gemiden sorumlu olan çalıÅanı,

e) Mevcut balıkçı gemisi: Yeni olmayan ve tam boyu on sekiz metre veya daha fazla olan balıkçı gemisini,

f) Yeni balıkçı gemisi: Tam boyu on beÅ metre veya daha fazla olan ve bu YönetmeliÄin yürürlüÄe girdiÄi tarihte veya sonraki bir tarihte inÅa veya büyük dönüÅüm sözleÅmesi yapılmıŠya da yapım veya büyük dönüÅüm sözleÅmesi, bu YönetmeliÄin yürürlüÄe girdiÄi tarihten önce yapılmıŠancak, bu tarihten üç yıl ve daha fazla süre sonunda teslim edilecek olan ya da yapım sözleÅmesi olmaması durumunda omurgası kızaÄa konmuÅ, inÅasına baÅlanmıŠveya en az elli tonluk kısmının ya da tahmini toplam kütlesinin, hangisi daha az ise, en az yüzde birinin montajı, bu YönetmeliÄin yürürlüÄe girdiÄi tarihte veya daha sonra yapılmıŠolan gemiyi,

ifade eder.

Ä°KÄ°NCÄ° BÖLÜM

Ä°Åverenin Yükümlülükleri

Genel yükümlülükler

MADDE 5 – (1) Gemi sahipleri aÅaÄıdaki önlemleri almakla yükümlüdür:

a) Kaptanın sorumluluÄu saklı kalmak kaydı ile geminin, özellikle öngörülebilir meteorolojik koÅullarda çalıÅanların saÄlık ve güvenliÄini tehlikeye atmadan, kullanılmasını saÄlar.

b) Kaptanın dıÅında kalan diÄer çalıÅanların karÅı karÅıya kaldıkları ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlike durumunda çalıÅma yerini, tehlikeli bölgeyi veya gemiyi terk eden çalıÅanların bu hareketleri nedeniyle dezavantajlı duruma düÅmeyecekleri ve herhangi bir zarar görmeyecekleri tedbirleri alır.

c) Denizde çalıÅanların saÄlık ve güvenliÄini etkileyen veya etkileyebilecek herhangi bir olayın meydana geldiÄi durumlarda, bu olayı ayrıntılı olarak bir rapor halinde Sosyal Güvenlik Kurumuna ve olayın meydana geldiÄi mahallin baÄlı bulunduÄu liman baÅkanlıÄına bildirir. Olay, gemi jurnaline yazılır, jurnal tutma mecburiyeti olmayan gemilerde ise raporun bir örneÄi saklanır.

Yeni balıkçı gemileri

MADDE 6 – (1) Yeni balıkçı gemileri Ek-1’de belirtilen asgari saÄlık ve güvenlik gereklerine uygun olur.

Büyük onarım, dönüÅüm ve deÄiÅiklikler

MADDE 7 – (1) Gemilerde yapılacak büyük onarım, dönüÅüm veya deÄiÅiklikler Ek-1’de belirtilen asgari gereklere uygun olarak yapılır.

Ekipman ve bakım

MADDE 8 – (1) Gemi sahipleri/donatanlar, kaptanın sorumluluÄu saklı kalmak kaydı ile çalıÅanların saÄlık ve güvenliklerinin korunması için, aÅaÄıdaki önlemlerin alınmasını saÄlar:

a) Gemilerin ve bunların özellikle Ek-1 ve Ek-2’de belirtilen bütün aksam ve ekipmanlarının teknik bakımı düzenli olarak yapılır, çalıÅanların saÄlık ve güvenliÄini etkileyecek herhangi bir arıza oluÅtuÄunda da en kısa sürede giderilir.

b) Gemiler ve bunların bütün aksam ve ekipmanı düzenli olarak temizlenir, uygun hijyen koÅullarında olması saÄlanır.

c) Gemide yeterli sayıda uygun acil durum ve can kurtarma ekipmanı kullanıma hazır halde bulundurulur.

ç) Ek-3’te belirtilen can kurtarma ve hayatta kalma ekipmanı ile ilgili olarak gerekli önlemler alınır.

d) KiÅisel koruyucu donanım, 2/7/2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan KiÅisel Koruyucu Donanımların Ä°Åyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydı ile bu Yönetmelikte belirtilen özelliklere uygun olur.

(2) Gemi sahibi, çalıÅanların saÄlık ve güvenliÄinin korunması ile ilgili olarak kaptana, bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için, gerekli her türlü imkânı saÄlar.

ÇalıÅanların bilgilendirilmesi

MADDE 9 – (1) Gemi sahipleri/donatanlar veya kaptan 6331 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile gemilerdeki çalıÅanları veya çalıÅan temsilcilerini, geminin tümü ile çalıÅanın çalıÅmakta olduÄu bölümde veya yaptıÄı her iÅte yürütülen faaliyetler, saÄlık ve güvenlik riskleri, gemilerde alınacak saÄlık ve güvenlikle ilgili tüm önlemler hakkında yazılı ve sözlü olarak bilgilendirilir.

(2) ÇalıÅanlara verilen bu bilgiler kolay ve anlaÅılır olur.

ÇalıÅanların eÄitimi

MADDE 10 – (1) 6331 sayılı  Kanunun 17 nci maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile çalıÅanlara, gemilerde saÄlık ve güvenlik, özellikle kazaların önlenmesi konusunda uygun eÄitim verilir.

(2) Bu eÄitimde verilen bilgiler ve hazırlanan talimatlar tereddüte yol açmayacak Åekilde net, kolay ve anlaÅılır olur.

(3) EÄitim, özellikle yangınla mücadele, can kurtarma ekipmanının kullanılması, balık avlama ve çekme ekipmanının kullanılması ve el iÅaretleri dâhil çeÅitli iÅaretlerin kullanılması hususlarını kapsar.

(4) Gemideki çalıÅmalarda, deÄiÅiklik yapılması halinde, çalıÅanlara verilecek eÄitim güncellenir.

Gemiyi sevk ve idare edecek kiÅilerin özel eÄitimi

MADDE 11 – (1) 23/6/2002 tarihli ve 24794 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seyir Halindeki Gemilerde Daha Ä°yi Tıbbi Hizmet Verilmesi Ä°çin Gerekli Asgari SaÄlık ve Güvenlik KoÅulları Hakkında YönetmeliÄin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi hükmü saklı kalmak kaydıyla, bir gemiyi sevk ve idare edecek kiÅiye, aÅaÄıdaki konularda ayrıntılı eÄitim verilir:

a) Gemilerde iÅ kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi ve herhangi bir kaza olduÄunda yapılması gereken iÅler.

b) Öngörülebilir yükleme koÅullarında ve avlanma iÅlemleri sırasında, geminin, dengede ve güvenli bir durumda bulunmasının saÄlanması.

c) Radyo navigasyonu ve iletiÅimi ile ilgili yöntem ve kurallar.

ÇalıÅanların görüÅlerinin alınması ve katılımlarının saÄlanması

MADDE 12 – (1) Ä°Å saÄlıÄı ve güvenliÄi konularında ve özellikle bu Yönetmelikte ve eklerinde belirtilen konularda çalıÅan ve/veya temsilcilerinin 6331 sayılı Kanunun 18 inci maddesinde belirtilen esaslara göre görüÅleri alınır ve katılımları saÄlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÇeÅitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 13 – (1) 27/11/2004 tarihli ve 25653 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Balıkçı Gemilerinde Yapılan ÇalıÅmalarda SaÄlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıÅtır.

Mevcut balıkçı gemileri

GEÇÄ°CÄ° MADDE 1 – (1) Mevcut balıkçı gemileri bu YönetmeliÄin yürürlüÄe girdiÄi tarihten itibaren beÅ yıl içinde Ek-2’de belirtilen asgari saÄlık ve güvenlik gereklerine uygun hale getirilir.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüÄe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini ÇalıÅma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek-1

YENÄ° BALIKÇI GEMÄ°LERÄ°NDE ASGARÄ° SAÄLIK VE GÜVENLÄ°K GEREKLERÄ°

Bu ekte belirtilen yükümlülükler, geminin özellikleri, yürütülen iÅler, çalıÅma koÅulları veya bulunan bir riskin gerektirdiÄi her durumda uygulanır.

1. Denize elveriÅlilik ve denge

1.1. Gemi denize elveriÅli koÅullarda tutulur, kullanımına ve amacına uygun bir Åekilde donatılır.

1.2. Geminin dengesi ile ilgili bilgi ve dokümanlar gemide bulunur ve seyirden sorumlu personel bu bilgilere kolayca ulaÅabilir.

1.3. Gemilerin, amaçlanan bütün hizmet koÅullarında, dengede olması saÄlanır.

- Kaptan, geminin dengesinin saÄlanması ve bunun korunması için gerekli bütün önlemleri alır.

- Geminin dengesinin saÄlanması ile ilgili kural ve talimatlara kesinlikle uyulur.

2. Mekanik ve elektrik ekipmanı

2.1. Elektrik ekipmanı:

- Mürettebatın ve geminin elektrikten kaynaklanabilecek tehlikelerden korunması,

- Gemideki olaÄan iÅleyiÅi ve yaÅam koÅullarını sürdürmek için gerekli ekipmanın bir acil güç kaynaÄına gereksinim duymadan çalıÅması,

- Bütün acil durumlarda güvenlik için gerekli elektrik ekipmanının çalıÅabilir durumda olması

saÄlanır, bu ekipmanlar herhangi bir tehlike oluÅturmayacak Åekilde tasarlanır ve yapılır.

2.2. Gemide acil durumlarda kullanılmak üzere acil durum elektrik güç kaynaÄı bulundurulur.

Acil durum elektrik güç kaynaÄı, açık gemiler hariç, makine dairesinin dıÅına konulur ve herhangi bir yangın veya ana elektrik ekipmanının çalıÅmadıÄı diÄer durumlarda, aÅaÄıdaki sistemlerin en az üç saat süreyle aynı anda çalıÅmasını saÄlayabilecek Åekilde düzenlenir.

- Dahili haberleÅme sistemi, yangın dedektörleri ve acil durum sinyalleri,

- Seyir fenerleri ve acil durum aydınlatması,

- Telsiz haberleÅme ekipmanı,

- Varsa, acil durum elektrikli yangın pompası.

Acil durum elektrik güç kaynaÄının akü bataryası olması durumunda; ana elektrik güç kaynaÄı arızalandıÄında, akü bataryası otomatik olarak acil durum elektrik panosuna baÄlanır ve yukarıda belirtilen sistemlere en az üç saatlik süre ile kesintisiz enerji saÄlayabilecek güçte olur.

Ana elektrik panosu ile acil durum elektrik panosu, mümkün olduÄunca, her ikisi birden suya veya yangına maruz kalmayacak biçimde yerleÅtirilir.

2.3. Panolar görünür Åekilde iÅaretlenir, sigortaların deÄerlerine uygun kullanılıp kullanılmadıÄı düzenli aralıklarla kontrol edilir. Sigorta buÅonları tel sarılmak suretiyle tekrar kullanılmaz.

2.4. Akü bataryalarının muhafaza edildiÄi yerler, uygun Åekilde havalandırılır.

2.5. Seyir için kullanılan tüm elektronik aygıtlar sık ve düzenli aralıklarla test edilir ve çalıÅır durumda olması saÄlanır.

2.6. Kaldırma iÅlerinde kullanılan tüm iÅ ekipmanlarının kontrol ve testleri 25/4/2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ä°Å Ekipmanlarının Kullanımında SaÄlık ve Güvenlik Åartları YönetmeliÄi çerçevesinde düzenli aralıklarla yapılır.

2.7. Kaldırma ve çekme araçlarının bütün parçalarının ve ilgili ekipmanların düzenli olarak bakımları yapılır ve çalıÅır durumda olması saÄlanır.

2.8. SoÄutma tesisleri ve basınçlı hava sistemlerinin kontrol ve testleri Ä°Å Ekipmanlarının Kullanımında SaÄlık ve Güvenlik Åartları YönetmeliÄi çerçevesinde düzenli aralıklarla yapılır ve çalıÅır durumda olması saÄlanır.

2.9. Havadan aÄır gazların kullanıldıÄı piÅirme ve mutfak ekipmanları, sadece iyi havalandırılmıŠalanlarda kullanılır ve tehlikeli gaz birikimi önlenir.

Yanıcı ve diÄer tehlikeli gazlar içeren tüpler, belirgin bir biçimde ve içeriklerine uygun Åekilde iÅaretlenir ve açık güvertelerde istiflenir.

Tüm vanalar, basınç regülatörleri ve tüplerden gelen borular hasara karÅı korunur.

3. Telsiz haberleÅme ekipmanı

Telsiz haberleÅme ekipmanı, radyo dalgalarının yayılması için normal Åartlar dikkate alınarak kıyıda veya karada bulunan en az bir istasyon ile sürekli iletiÅim kurulabilecek özellikte olur.

4. Acil kaçıŠyolları ve çıkıÅlar

4.1. Acil kaçıŠyolu ve acil çıkıŠolarak kullanılacak yollarda ve çıkıÅlarda engel bulunamaz ve buralar kolayca eriÅilebilir, doÄrudan açık güverteye veya güvenli bir alana açılır ve oradan cankurtaran sandallarına ulaÅılabilecek Åekilde olmak zorundadır. Böylece çalıÅanların çalıÅma yerlerini veya yaÅama alanlarını mümkün olduÄunca çabuk ve güvenli biçimde terk etmeleri saÄlanır.

4.2. Acil kaçıŠyolu ve acil çıkıŠolarak kullanılacak yol ve çıkıÅların sayısı, daÄılımı ve boyutları; çalıÅma yerlerinin ve yaÅama alanlarının kullanımına, ekipman ve boyutları ile çalıÅabilecek maksimum çalıÅan sayısına uygun olur.

Acil çıkıŠolarak kullanılabilen ve kapalı olan çıkıÅlar, acil bir durumda herhangi bir çalıÅan veya kurtarma ekibince derhal ve kolayca kullanılabilir özellikte olur.

4.3. Acil durum kapıları ile diÄer acil çıkıÅlar, bulundukları yerler ve özel iÅlevlerine uygun yeterli hava ve su sızdırmaz özellikte olur.

Acil durum kapıları ve diÄer acil çıkıÅlar, geminin su sızdırmaz bölmeleri kadar yangına dayanıklı olur.

4.4. Acil kaçıŠyolları ve çıkıÅları, 23/12/2003 tarihli ve 25325 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  Güvenlik ve SaÄlık Ä°Åaretleri YönetmeliÄine uygun olarak iÅaretlenir.

Bu iÅaretler uygun yerlere konulur ve dayanıklı olur.

4.5. Aydınlatma gerektiren kaçıŠyolları ve yerleri ile acil çıkıÅlar, aydınlatma sisteminde meydana gelebilecek herhangi bir arıza durumunda da yeterli aydınlatma saÄlayacak acil durum aydınlatma sistemi ile donatılır.

5. Yangın algılama ve yangınla mücadele

5.1. Geminin boyutları ve kullanım Åekli, mevcut ekipman, gemide bulunan maddelerin fiziksel ve kimyasal özellikleri ile gemide bulunabilecek en çok kiÅi sayısı dikkate alınarak, yaÅam bölümleri ve kapalı çalıÅma yerleri, makine dairesi ve balık ambarı da dahil, uygun yangın söndürme ekipmanı ile ve gerektiÄinde yangın dedektörleri ve alarm sistemleri ile donatılır.

5.2. Yangın söndürme ekipmanı uygun yerlerde ve daima çalıÅır durumda tutulur ve acil kullanım için kolay eriÅilebilir olur.

ÇalıÅanlar, yangın söndürme ekipmanının yerleri, çalıÅma Åekilleri ve nasıl kullanılması gerektiÄi konusunda eÄitilir.

Yangın söndürücülerin ve diÄer taÅınabilir yangın söndürme ekipmanının var olup olmadıÄı, gemi yola çıkmadan önce daima kontrol edilir.

5.3. Seyyar yangın söndürme ekipmanı eriÅilebilir yerlerde ve kullanımı kolay olur. Bu cihazlar Güvenlik ve SaÄlık Ä°Åaretleri YönetmeliÄine uygun olarak iÅaretlenir.

Bu iÅaretler uygun yerlere konulur ve dayanıklı olur.

5.4. Yangın dedektörleri ve alarm sistemleri düzenli ve uygun aralıklarla test edilir ve bakımları yapılır.

5.5. Düzenli aralıklarla yangın söndürme tatbikatları yapılır.

6. Kapalı çalıÅma yerlerinin havalandırılması

Kapalı iÅyerlerinde çalıÅma Åekline ve çalıÅanların yaptıkları iÅe göre, ihtiyaç duyacakları yeterli temiz hava bulunması saÄlanır.

Mekanik havalandırma sistemi kullanıldıÄında sistemin her zaman çalıÅır durumda olması saÄlanır.

7. Ortam sıcaklıÄı

7.1. ÇalıÅma yerlerindeki ortam sıcaklıÄı, çalıÅma saatleri süresince, kullanılan çalıÅma yöntemleri, çalıÅanların harcadıkları güç ve geminin bulunduÄu yerlerdeki hava koÅulları ve bu koÅullarda olabilecek deÄiÅiklikler dikkate alınarak, insan yapısına uygun olur.

7.2. YaÅam bölümleri, sıhhi bölümler, kantinler ve ilk yardım odaları, kullanım amacına göre yeterli sıcaklıkta olur.

8. Aydınlatma

8.1. ÇalıÅma yerleri mümkün olduÄu ölçüde yeterli gün ıÅıÄı alır. Ayrıca, çalıÅma yerleri, çalıÅanların saÄlık ve güvenliklerini tehlikeye atmadan veya diÄer gemileri riske sokmadan balıkçılık iÅlemleri için uygun suni aydınlatma sistemi ile donatılır.

8.2. ÇalıÅma alanlarında, basamaklarda, merdivenlerde ve geçiÅ yollarındaki aydınlatma tesisatı, çalıÅanlar için kaza riski oluÅturmaz ve geminin seyri için engel oluÅturmaz.

8.3. Aydınlatma sistemindeki herhangi bir arızanın çalıÅanlar için risk oluÅturabileceÄi yerlerde yeterli aydınlatmayı saÄlayacak acil durum aydınlatma sistemi bulunur.

8.4. Acil durum aydınlatma sisteminin verimli çalıÅması saÄlanır ve düzenli aralıklarla test edilir.

9. Güverteler, su geçirmez bölmeler ve baÅaltı

9.1. ÇalıÅanların bulunabileceÄi bütün alanlar, kaymaz malzemeden yapılır veya kaymayı ve düÅmeyi önleyen araçlarla donatılır ve bu alanlarda mümkün olduÄunca engel bulunmaz.

9.2. Bölmeler halindeki çalıÅma yerleri, yapılan iÅin türü ve çalıÅanların fiziksel aktiviteleri dikkate alınarak, yeterince ses geçirmez ve yalıtılmıŠolmak zorundadır.

9.3. ÇalıÅma alanlarındaki güverte, bölme ve baÅaltı yüzeyleri, hijyen kurallarına uygun Åekilde temizlenebilir, dezenfekte edilebilir veya yenilenebilir malzemeden yapılmıŠolmalıdır.

10. Kapılar

10.1. Kapılar, özel bir ekipman gerekmeden her zaman içeriden açılabilecek durumda olur. ÇalıÅma yerlerindeki kapılar, çalıÅma sürerken, her iki taraftan da açılabilir olmalıdır.

10.2. Kapılar ve özellikle kullanılması zorunlu raylı kapılar, özellikle kötü hava ve deniz koÅullarında çalıÅanlar için mümkün olan en güvenli biçimde açılıp kapanabilir olmalıdır.

11. UlaÅım yolları – tehlikeli alanlar

11.1. Geçitler, üst güvertede bulunan kamara ve benzeri alanların dıŠkısımları ve genel olarak bütün ulaÅım yolları, gemideki çalıÅmalar sırasında çalıÅanların güvenliÄini saÄlayacak biçimde korkuluk, tutma demiri ve halat veya benzeri araçlarla donatılır.

11.2. EÄer çalıÅanların güvertedeki boÅluklara veya bir güverteden diÄerine düÅme riski varsa, buralarda yeterli koruma saÄlanır.

Bu koruma demir korkuluklar ile saÄlanıyor ise, en az 1 metre yükseklikte olur.

11.3. ÇalıÅanların, herhangi bir çalıÅma veya bakım amacıyla güverte üzerindeki tesisata güvenli bir Åekilde ulaÅımları saÄlanır.

DüÅmeleri önlemek için, uygun yükseklikte demir korkuluklar veya benzeri koruyucu araçlar saÄlanır.

11.4. KüpeÅteler veya gemiden denize düÅmeyi önlemek için bulundurulan diÄer araçlar uygun koÅullarda tutulur.

KüpeÅteler, güvertede toplanan suyun çabuk atılabilmesi için frengi delikleri veya diÄer benzer araçlar ile donatılır.

11.5. Kıçtan trol atan ve toplayan rampalı balıkçı gemilerinde, rampanın üst kısmı, çalıÅanların rampaya düÅme riskine karÅı koruma amaçlı olarak, küpeÅte veya diÄer bitiÅik araçların yüksekliÄi ile aynı yükseklikte bir kapı veya baÅka bir koruyucu araç ile donatılır.

Bu kapı veya diÄer koruyucu araçlar, kolayca ve tercihen uzaktan kumanda ile açılıp kapanabilmeli ve sadece aÄ atmak ve çekmek için açılmalıdır.

12. ÇalıÅma bölümlerinin düzeni

12.1. ÇalıÅma alanları; temiz tutulmalı ve mümkün olduÄunca denizden korunmalı ve çalıÅanların gemi üzerinde düÅmeleri veya gemiden düÅmelerine karÅı yeterli koruma saÄlamalıdır.

Kullanım alanları, hem yükseklik hem de yüzey alanı bakımından yeterli büyüklüÄe sahip olmalıdır.

12.2. EÄer makineler, makine dairesinden kontrol ediliyorsa, makine dairesinden izole edilmiÅ, ses geçirmez ayrı bir bölümden kontrol edilebilmeli ve bu alanlar makine dairesine girmeden ulaÅılabilir olmalıdır. Köprü üstü, belirlenen koÅullara uygun bir alan olarak deÄerlendirilmelidir.

12.3. Çekme ekipmanının kumanda sistemleri, operatörlerin rahatça çalıÅabilmeleri için uygun ve yeterli geniÅlikteki bir alanda tesis edilmelidir.

Çekme ekipmanı, aynı zamanda acil durdurma tertibatları da dahil olmak üzere, acil durumlar için uygun koruyucu donanımlara sahip olmalıdır.

12.4. Çekme ekipmanı operatörü, ekipmanı ve çalıÅanları rahatça görebilecek bir görüÅ açısına sahip olmalıdır.

EÄer çekme ekipmanı köprüden kontrol ediliyorsa, operatör, çalıÅanları doÄrudan veya baÅka uygun bir araç yardımıyla açıkça görebileceÄi bir görüÅ açısına sahip olmalıdır.

12.5. Köprü ile çalıÅma güvertesi arasında güvenli bir haberleÅme sistemi bulunmalıdır.

12.6. Balık avlama iÅlemleri veya güvertedeki diÄer çalıÅmalar sırasında, mürettebatı yaklaÅmakta olan aÄır hava ve deniz koÅullarının oluÅturacaÄı tehlike konusunda uyaracak, nitelikli bir personel bulundurulur.

12.7. Koruyucu araçlar kullanılarak çıplak halatlar, palamarlar ve ekipmanın hareketli parçaları ile temasın en az olması saÄlanır.

12.8. Özellikle trol çeken balıkçı gemilerinde, hareketli kütleler için kumanda sistemleri tesis edilir. Bunun için;

- Bordadaki olta vb. balık tutma araç ve gereçleri sabitleyecek,

- Trol torbasının sallanmasını kontrol altına alacak,

ekipman bulundurulur.

13. YaÅam alanları

13.1. ÇalıÅanların yaÅam bölümlerinin ve tesislerinin yeri, yapısı, ses geçirmezliÄi, yalıtımı ve düzeni ve buralara ulaÅım yolları; dinlenmeleri sırasında çalıÅanları rahatsız edebilecek geminin diÄer bölümlerinden gelebilecek kokulardan, gürültü ve titreÅimden, hava ve deniz koÅullarından koruyacak biçimde tesis edilir.

ÇalıÅanların yaÅam bölümleri; geminin tasarımı, ebatları ve amacı doÄrultusunda mümkün olduÄu ölçüde, hareket ve hızlanma etkilerinin en az hissedildiÄi yerlerde olur.

Sigara içmeyenlerin sigara dumanından rahatsız olmalarını önlemek için uygun önlemler alınır.

13.2. ÇalıÅanların yaÅam bölümleri, sürekli temiz hava giriÅini saÄlayacak ve havanın aÄırlaÅmasını önleyecek biçimde havalandırılır.

YaÅam bölümlerinde, aÅaÄıda belirtilen biçimde uygun aydınlatma saÄlanır;

- Yeterli genel aydınlatma,

- Dinlenmekte olan çalıÅanları rahatsız etmemek için azaltılmıŠgenel aydınlatma,

- Her ranzada lokal aydınlatma.

13.3. Mutfak ve yemekhane bulunması durumunda, bunlar yeterli büyüklükte, iyi aydınlatılmıÅ, kolay temizlenebilir özellikte olur ve bu alanlar uygun biçimde havalandırılır.

Yiyeceklerin saklanması için buzdolabı veya soÄuk hava depoları bulunur.

14. Sıhhi tesisler

14.1. Gemilerin yaÅam bölümlerinde, uygun malzeme ve ekipmanla donatılmıÅ, soÄuk ve sıcak akar suyu olan banyo, tuvalet ve el yüz yıkama yerleri bulunur ve bu alanlar uygun biçimde havalandırılır.

14.2 Her çalıÅanın elbiselerini koyabileceÄi uygun bir yeri olur.

15. İlk yardım

Bütün gemilerde, Seyir Halindeki Gemilerde Daha Ä°yi Tıbbî Hizmet Verilmesi için Gerekli Asgarî SaÄlık ve Güvenlik KoÅulları Hakkında YönetmeliÄin Ek-2’sinde yer alan ilk yardım malzemesi bulunur.

16. Borda ve giriÅ iskelesi

Gemiye güvenli biçimde geçiÅi saÄlayan bir borda iskelesi, giriÅ iskelesi veya benzer bir ekipman bulunur.

17. Gürültü

Geminin büyüklüÄü dikkate alınarak, çalıÅma yerlerindeki ve yaÅam bölümlerindeki gürültü düzeyini en aza indirmek için gerekli teknik önlemler alınır.

Ek-2

MEVCUT BALIKÇI GEMÄ°LERÄ° Ä°ÇÄ°N ASGARÄ° SAÄLIK VE GÜVENLÄ°K

GEREKLERÄ°

Bu ekte belirtilen yükümlülükler, yapısının izin verdiÄi ölçüde, mevcut balıkçı gemisinin özellikleri, yürütülen iÅler, çalıÅma koÅulları veya bulunan bir riskin gerektirdiÄi her durumda uygulanır.

1. Denize elveriÅlilik ve denge

1.1. Gemi denize elveriÅli koÅullarda tutulur, kullanımına ve amacına uygun bir Åekilde donatılır.

1.2. Geminin dengesi ile ilgili bilgi ve dokümanlar gemide bulunur ve seyirden sorumlu personel bu bilgilere kolayca ulaÅabilir.

1.3. Gemilerin, amaçlanan bütün hizmet koÅullarında, dengede olması saÄlanır.

Kaptan, geminin dengesinin saÄlanması ve bunun korunması için gerekli bütün önlemleri alır.

Geminin dengesinin saÄlanması ile ilgili kural ve talimatlara kesinlikle uyulur.

2. Mekanik ve elektrik ekipmanı

2.1. Elektrik ekipmanı:

- Mürettebatın ve geminin elektriÄin tehlikelerinden korunması,

- Gemideki olaÄan iÅleyiÅi ve yaÅam koÅullarını sürdürmek için gerekli ekipmanın bir acil güç kaynaÄına gereksinim duymadan çalıÅması,

- Bütün acil durumlarda güvenlik için gerekli elektrik ekipmanının çalıÅabilir durumda olması

saÄlanır ve herhangi bir tehlike oluÅturmayacak Åekilde tasarlanır ve yapılır.

2.2. Gemide acil durumlarda kullanılmak üzere acil elektrik güç kaynaÄı bulunur.

Acil durum elektrik güç kaynaÄı, açık gemiler hariç, makine dairesinin dıÅına konulur ve herhangi bir yangın veya ana elektrik ekipmanının çalıÅmadıÄı diÄer durumlarda, aÅaÄıdaki sistemlerin en az üç saat süreyle aynı anda çalıÅmasını saÄlayabilecek Åekilde düzenlenir.

- Dahili haberleÅme sistemi, yangın dedektörleri ve acil durum sinyalleri,

- Seyir fenerleri ve acil durum aydınlatması,

- Telsiz haberleÅme ekipmanı,

- Varsa, acil durum elektrikli yangın pompası.

Acil durum elektrik güç kaynaÄının akü bataryası olması durumunda; ana elektrik güç kaynaÄı arızalandıÄında, akü bataryası otomatik olarak acil durum elektrik panosuna baÄlanır ve yukarıda belirtilen sistemlere en az üç saatlik süre ile kesintisiz enerji saÄlayabilecek güçte olur.

Ana elektrik panosu ile acil durum elektrik panosu, mümkün olduÄunca, her ikisi birden suya veya yangına maruz kalmayacak biçimde yerleÅtirilir.

2.3. Panolar görünür Åekilde iÅaretlenir, sigortaların deÄerlerine uygun kullanılıp kullanılmadıÄı düzenli aralıklarla kontrol edilir. Sigorta buÅonları tel sarılmak suretiyle tekrar kullanılmaz.

2.4. Akü bataryalarının muhafaza edildiÄi yerler, uygun Åekilde havalandırılır.

2.5. Seyir için kullanılan tüm elektronik aygıtlar sık ve düzenli aralıklarla test edilir ve çalıÅır durumda olması saÄlanır.

2.6. Kaldırma iÅlerinde kullanılan tüm iÅ ekipmanının kontrol ve testleri düzenli aralıklarla yapılır.

2.7. Kaldırma ve çekme araçlarının bütün parçalarının ve ilgili ekipmanların düzenli olarak bakımları yapılır ve çalıÅır durumda olması saÄlanır.

2.8. SoÄutma tesisleri ve basınçlı hava sistemlerinin kontrol ve deneyleri düzenli aralıklarla yapılır ve çalıÅır durumda olması saÄlanır.

2.9. Havadan aÄır gazların kullanıldıÄı piÅirme ve mutfak ekipmanları, sadece iyi havalandırılmıŠalanlarda kullanılır ve tehlikeli gaz birikimi önlenir.

Yanıcı ve diÄer tehlikeli gazlar içeren tüpler, belirgin bir biçimde ve içeriklerine uygun Åekilde iÅaretlenir ve açık güvertelerde istiflenir.

Tüm vanalar, basınç regülatörleri ve tüplerden gelen borular hasara karÅı korunur.

3. Telsiz haberleÅme ekipmanı

Telsiz haberleÅme ekipmanı, radyo dalgalarının yayılması için normal Åartlar dikkate alınarak kıyıda veya karada bulunan en az bir istasyon ile sürekli iletiÅim kurulabilecek özellikte olur.

4. Acil kaçıŠyolları ve çıkıÅlar

4.1. Acil kaçıŠyolu ve acil çıkıŠolarak kullanılacak yollarda ve çıkıÅlarda engel bulunamaz ve buralar kolayca eriÅilebilir, doÄrudan açık güverteye veya güvenli bir alana açılır ve oradan cankurtaran sandallarına ulaÅılabilecek Åekilde olmak zorundadır.

Böylece çalıÅanların çalıÅma yerlerini veya yaÅama alanlarını mümkün olduÄunca çabuk ve güvenli biçimde terk etmeleri saÄlanır.

4.2. Acil kaçıŠyolu ve acil çıkıŠolarak kullanılacak yol ve çıkıÅların sayısı, daÄılımı ve boyutları; çalıÅma yerlerinin ve yaÅama alanlarının kullanımına, ekipman ve boyutları ile çalıÅabilecek maksimum çalıÅan sayısına uygun olur.

Acil çıkıŠolarak kullanılabilen ve kapalı olan çıkıÅlar, acil bir durumda herhangi bir çalıÅan veya kurtarma ekibince derhal ve kolayca kullanılabilir özellikte olur.

4.3. Acil durum kapıları ile diÄer acil çıkıÅlar, bulundukları yerler ve özel iÅlevlerine uygun yeterli hava ve su sızdırmaz özellikte olur.

Acil durum kapıları ve diÄer acil çıkıÅlar, geminin su sızdırmaz bölmeleri kadar yangına dayanıklı olur.

4.4. Acil kaçıŠyolları ve çıkıÅları Güvenlik ve SaÄlık Ä°Åaretleri YönetmeliÄine uygun olarak iÅaretlenir.

Bu iÅaretler uygun yerlere konulur ve dayanıklı olur.

4.5. Aydınlatma gerektiren kaçıŠyolları ve yerleri ile acil çıkıÅlar, aydınlatma sisteminde meydana gelebilecek herhangi bir arıza durumunda da yeterli aydınlatma saÄlayacak acil durum aydınlatma sistemi ile donatılır.

5. Yangın algılama ve yangınla mücadele

5.1. YaÅam bölümleri ve kapalı çalıÅma yerleri, makine dairesi ve balık ambarı da dahil olmak üzere, geminin boyutları ve kullanım Åekli, mevcut ekipman, gemide bulunan maddelerin fiziksel ve kimyasal özellikleri ile gemide bulunabilecek en çok kiÅi sayısı dikkate alınarak uygun yangın söndürme ekipmanı ile ve gerektiÄinde yangın dedektörleri ve alarm sistemleri ile donatılır.

5.2. Yangın söndürme ekipmanı uygun yerlerde ve daima çalıÅır durumda tutulur ve acil kullanım için kolay eriÅilebilir olur.

ÇalıÅanlar, yangın söndürme ekipmanının yerleri, çalıÅma Åekilleri ve nasıl kullanılması gerektiÄi konusunda eÄitilir.

Yangın söndürücülerin ve diÄer taÅınabilir yangın söndürme ekipmanının var olup olmadıÄı, gemi yola çıkmadan önce daima kontrol edilir.

5.3. Seyyar yangın söndürme ekipmanı eriÅilebilir yerlerde ve kullanımı kolay olur. Bu cihazlar Güvenlik ve SaÄlık Ä°Åaretleri YönetmeliÄine uygun olarak iÅaretlenir.

Bu iÅaretler uygun yerlere konulur ve dayanıklı olur.

5.4. Yangın dedektörleri ve alarm sistemleri düzenli ve uygun aralıklarla test edilir ve bakımları yapılır.

5.5. Düzenli aralıklarla yangın söndürme tatbikatları yapılır.

6. Kapalı çalıÅma yerlerinin havalandırılması

Kapalı iÅyerlerinde çalıÅma Åekline ve çalıÅanların yaptıkları iÅe göre, ihtiyaç duyacakları yeterli temiz hava bulunması saÄlanır.

Mekanik havalandırma sistemi kullanıldıÄında sistemin her zaman çalıÅır durumda olması saÄlanır.

7. Ortam sıcaklıÄı

7.1. ÇalıÅma yerlerindeki ortam sıcaklıÄı, çalıÅma saatleri süresince, kullanılan çalıÅma yöntemleri, çalıÅanların harcadıkları güç ve geminin bulunduÄu yerlerdeki hava koÅulları ve bu koÅullarda olabilecek deÄiÅiklikler dikkate alınarak, insan yapısına uygun olur.

7.2. YaÅam bölümleri, sıhhi bölümler, kantinler ve ilk yardım odaları, kullanım amacına göre yeterli sıcaklıkta olur.

8. Aydınlatma

8.1. ÇalıÅma yerleri mümkün olduÄu ölçüde yeterli gün ıÅıÄı almalıdır. Ayrıca, çalıÅma yerleri, çalıÅanların saÄlık ve güvenliklerini tehlikeye atmadan veya diÄer gemileri riske sokmadan balıkçılık iÅlemleri için uygun suni aydınlatma sistemi ile donatılır.

8.2. ÇalıÅma alanlarında, basamaklarda, merdivenlerde ve geçiÅ yollarındaki aydınlatma tesisatı, çalıÅanlar için kaza riski oluÅturmaz ve geminin seyri için engel oluÅturmaz.

8.3. Aydınlatma sistemindeki herhangi bir arızanın çalıÅanlar için risk oluÅturabileceÄi yerlerde yeterli aydınlatmayı saÄlayacak acil aydınlatma sistemi bulunur.

8.4. Acil aydınlatma sisteminin verimli çalıÅması saÄlanır ve düzenli aralıklarla test edilir.

9. Güverteler, su geçirmez bölmeler ve baÅaltı

9.1. ÇalıÅanların bulunabileceÄi bütün alanlar, kaymaz malzemeden yapılır veya kaymayı ve düÅmeyi önleyen araçlarla donatılır ve buralarda mümkün olduÄunca engel bulunmaz.

9.2. Bölmeler halindeki çalıÅma yerleri, yapılan iÅin türü ve çalıÅanların fiziksel aktiviteleri dikkate alınarak tasarlanmıÅ, mümkün olduÄunca ses geçirmez ve yalıtılmıŠolmak zorundadır.

9.3. ÇalıÅma alanlarındaki güverte, bölme ve baÅaltı yüzeyleri, hijyen kurallarına uygun Åekilde temizlenebilir veya yenilenebilir malzemeden yapılır.

10. Kapılar

10.1. Kapılar, özel bir ekipman gerekmeden her zaman içeriden açılabilecek durumda olur.

ÇalıÅma yerlerindeki kapılar, çalıÅma sürerken, her iki taraftan da açılabilmelidir.

10.2. Kapılar ve özellikle kullanılması zorunlu raylı kapılar, özellikle kötü hava ve deniz koÅullarında çalıÅanlar için mümkün olan en güvenli biçimde açılıp kapanabilmelidir.

11. UlaÅım yolları-tehlikeli alanlar

11.1. Geçitler, üst güvertede bulunan kamara ve benzeri alanların dıŠkısımları ve genel olarak bütün ulaÅım yolları, gemideki çalıÅmalar sırasında çalıÅanların güvenliÄini saÄlayacak biçimde korkuluk, tutma demiri ve halat veya benzeri araçlarla donatılır.

11.2. EÄer çalıÅanların güvertedeki boÅluklara veya bir güverteden diÄerine düÅme riski varsa, buralarda yeterli koruma önlemleri alınır.

Bu koruma demir korkuluklar ile saÄlanıyor ise, en az 1 metre yükseklikte olur.

11.3. ÇalıÅanların, herhangi bir çalıÅma veya bakım amacıyla güverte üzerindeki tesisata güvenli bir Åekilde ulaÅımları saÄlanır.

DüÅmeleri önlemek için, uygun yükseklikte demir korkuluklar veya benzeri koruyucu araçlar saÄlanır.

11.4. KüpeÅteler veya gemiden denize düÅmeyi önlemek için bulundurulan diÄer araçlar uygun koÅullarda tutulur.

KüpeÅteler, güvertede toplanan suyun çabuk atılabilmesi için frengi delikleri veya diÄer benzer araçlar ile donatılır.

11.5. Kıçtan trol atan ve toplayan rampalı balıkçı gemilerinde rampa, çalıÅanların rampaya düÅme riskine karÅı koruma amaçlı olarak, küpeÅte veya diÄer bitiÅik araçların yüksekliÄi ile aynı yükseklikte bir kapı veya baÅka bir koruyucu araç ile donatılır.

Bu kapı veya diÄer koruyucu araçlar, kolayca ve tercihen uzaktan kumanda ile açılıp kapanabilmeli ve sadece aÄ atmak ve çekmek için açılmalıdır.

12. ÇalıÅma bölümlerinin düzeni

12.1. ÇalıÅma alanları; temiz tutulur, mümkün olduÄunca denizden korunur ve çalıÅanların gemi üzerinde düÅmeleri veya gemiden düÅmelerine karÅı yeterli koruma saÄlanır.

Kullanım alanları, hem yükseklik hem de yüzey alanı bakımında yeterli büyüklüÄe sahip olur.

12.2. EÄer makineler, makine dairesinden kontrol ediliyorsa, makine dairesinden izole edilmiÅ, ses geçirmez ayrı bir bölümden kontrol edilebilmeli ve buralara makine dairesine girmeden ulaÅılabilir olmalıdır. Köprü üstü, belirlenen koÅullara uygun bir alan olarak deÄerlendirilir.

12.3. Çekme ekipmanının kumanda sistemleri, operatörlerin rahatça çalıÅabilmeleri için uygun ve yeterli geniÅlikteki bir alanda tesis edilir.

Çekme ekipmanı, acil durdurma tertibatları da dahil olmak üzere acil durumlar için uygun koruyucu donanımlara sahip olur.

12.4. Çekme ekipmanı operatörü, ekipmanı ve çalıÅanları rahatça görebilecek bir görüÅ açısına sahip olur.

EÄer çekme ekipmanı köprüden kontrol ediliyorsa, operatör, çalıÅanları doÄrudan veya baÅka uygun bir araç yardımıyla açıkça görebileceÄi bir görüÅ açısına sahip olur.

12.5. Köprü ile çalıÅma güvertesi arasında güvenli bir haberleÅme sistemi bulunur.

12.6. Balık avlama iÅlemleri veya güvertedeki diÄer çalıÅmalar sırasında, mürettebatı yaklaÅmakta olan kötü hava ve deniz koÅullarının oluÅturacaÄı tehlike konusunda uyaracak, nitelikli bir personel bulundurulur.

12.7. Koruyucu araçlar kullanılarak çıplak halat, palamar ve ekipmanların hareketli parçaları ile temasın en az olması saÄlanır.

12.8. Özellikle trol çeken balıkçı gemilerinde, hareketli kütleler için kumanda sistemleri tesis edilir.

Bunun için;

- Bordadaki olta ve benzeri balık tutma araç ve gereçleri sabitleyecek,

- Trol torbasının sallanmasını kontrol altına alacak,

ekipmanı bulunur.

13. YaÅam alanları

13.1. ÇalıÅanların yaÅam bölümleri, geminin diÄer bölümlerinden gelebilecek koku, gürültü ve titreÅim ile geminin hareket ve hızlanma etkilerinin en az hissedildiÄi Åekilde olur.

YaÅam bölümlerinde, uygun aydınlatma saÄlanır.

13.2. Mutfak ve yemekhane bulunması durumunda, bunlar yeterli büyüklükte, iyi aydınlatılmıÅ, havalandırılmıŠve kolay temizlenebilir özellikte olur.

Yiyeceklerin saklanması için buzdolabı veya soÄuk hava depoları bulunur.

14. Sıhhi tesisler

YaÅam bölümleri bulunan gemilerde, banyo ve tuvalet ile mümkünse sıcak ve soÄuk akar suyu bulunan duÅ yerleri bulunur ve buralar uygun biçimde havalandırılır.

15. İlk yardım

Bütün gemilerde, Seyir Halindeki Gemilerde Daha Ä°yi Tıbbî Hizmet Verilmesi için Gerekli Asgarî SaÄlık ve Güvenlik KoÅulları Hakkında YönetmeliÄin Ek-2’sinde yer alan ilk yardım malzemesi bulunur.

16. Borda, kamara iskelesi ve giriÅ iskelesi

Gemiye güvenli biçimde geçiÅi saÄlayan bir borda kamara iskelesi, giriÅ iskelesi veya benzer bir ekipman bulunur.

 

Ek-3

CAN KURTARMA VE HAYATTA KALMA EKÄ°PMANI Ä°LE Ä°LGÄ°LÄ° ASGARÄ°

GÜVENLÄ°K VE SAÄLIK GEREKLERÄ°

Bu ekte belirtilen yükümlülükler, geminin özellikleri, yürütülen iÅler, çalıÅma koÅulları veya bulunan bir riskin gerektirdiÄi her durumda uygulanır.

1. Gemilerde, gemideki kiÅi sayısı ve geminin çalıÅma alanı dikkate alınarak; çalıÅanları sudan kurtarmak için gerekli araçların ve acil yardım isteme telsizinin, özellikle de acil konum gösteren hidrostatik tertibatlı telsiz vericisinin bulunduÄu, yeterli hayat kurtarma ve hayatta kalma ekipmanı bulundurulur.

2. Hayat kurtarma ve hayatta kalma ekipmanı ve tüm kısımları, daima asıl yerlerinde, çalıÅır ve hemen kullanılabilir durumda bulundurulur.

Bu parçalar gemi limandan ayrılmadan önce ve sefer sırasında çalıÅanlar tarafından kontrol edilir.

3. Hayat kurtarma ve hayat sürdürme ekipmanı düzenli olarak belirli aralıklarla kontrol edilir.

4. Bütün çalıÅanlara acil durumlarda yapılması gereken iÅlerle ilgili uygulamalı eÄitim ve talimat verilir.

5. UzunluÄu 45 metreden fazla olan veya beÅ ve daha çok çalıÅan bulunan gemilerde; acil durumlarda görev alacak çalıÅanların listesi ile görevli her çalıÅan için acil durumlarda yapması gereken iÅleri açıkça gösteren talimatlar hazırlanır.

6. Limanda veya denizde, ayda bir kez, hayat kurtarma tatbikatı yapılır.

Bu tatbikatlar, çalıÅanların, can kurtarma ve hayat sürdürme ile ilgili tüm ekipmanın kullanılmasında yapacakları iÅleri tam olarak anlayıp uygulayabilmelerini saÄlar.

TaÅınabilir telsiz ekipmanı bulunuyor ise; çalıÅanlar, bu ekipmanın kurulması ve çalıÅtırılması konusunda da eÄitilir.

 

Ek-4

KÄ°ÅÄ°SEL KORUYUCU DONANIM Ä°LE Ä°LGÄ°LÄ° ASGARÄ° GÜVENLÄ°K VE SAÄLIK GEREKLERÄ°

Bu ekte belirtilen yükümlülükler, geminin özellikleri, yürütülen iÅler, çalıÅma koÅulları veya bulunan bir riskin gerektirdiÄi her durumda uygulanır.

1. ÇalıÅanların saÄlık ve güvenliÄine yönelik riskler toplu veya teknik koruma yöntemleriyle önlenemediÄinde veya yeterince azaltılamadıÄında, çalıÅanlara kiÅisel koruyucu donanım saÄlanır.

2. Giysi Åeklinde veya giysi üzerine giyilen kiÅisel koruyucu donanım, deniz ortamıyla kontrast oluÅturacak ve açıkça görülebilecek parlak renklerde olur.

 
› MEVZUAT
Kurumsal Yayın


DİĞER TÜM YAYINLAR İÇİN TIKLAYINIZ


E-Bülten-Üyelik
Size özel ayrıcalıklarımızdan haberdar olmak için lütfen E-bültenimize üye olunuz 
Adı-Soyadı : 
E-Posta : 
 

Online Teklif İsteme
Değerli Müşterilerimiz; online teklif formunu doldurarak fiyat teklif talebinde bulunabilir, isteklerinize en kısa zamanda ulaşabilirsiniz...  

© Ekoteknik İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Hizmetleri
info@ekoteknikisg.com
 
+90 312 344 01 96 (pbx)
Işınlar Mahallesi İvedik Cad. No : 110 Yenimahalle / ANKARA 
istanbul@ekoteknikisg.com
 
+90 216 457 61 11 (pbx)
Mustafa Kemal Cd. Hukukçular İş Mrk No:34 K:2 Cevizli - Kartal - İSTANBUL
           
Web Tasarım : DNZ WEB DİZAYN