|
|
|
|
|
|
|
|
|
info@ekoteknikisg.com
 
(312) 344 01 96 / 344 01 97 (pbx)

MEVZUAT


» Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik  

ÇalıÅma ve Sosyal Güvenlik BakanlıÄından:

BÄ°YOLOJÄ°K ETKENLERE MARUZÄ°YET RÄ°SKLERÄ°NÄ°ÖNLENMESÄ° 

HAKKINDA YÖNETMELÄ°K

BÄ°RÄ°NCÄ° BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1  (1) Bu YönetmeliÄin amacıçalıÅanların iÅyerindeki biyolojik etkenlere maruziyetindenkaynaklanan veya kaynaklanabilecek saÄlık ve güvenlik risklerinin önlenmesi ve bu risklerden korunmasına dair asgari hükümleri düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2  (1) Bu Yönetmelik;

a) 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı Ä°Å SaÄlıÄı ve GüvenliÄi Kanunu kapsamına giren iÅyerlerinde; çalıÅanların yaptıkları iÅlerden dolayı biyolojik etkenlere maruz kaldıkları veya maruz kalabilecekleri iÅleri,

b) Biyolojik etkenle doÄrudan çalıÅılmayan veya biyolojik etkenin kullanılmadıÄı ancak, çalıÅanların biyolojik etkene maruziyetine neden olabilecek EkIde yer alan iÅleri,

kapsar.

(2) Maruz kalınan ve/veya kalınabilecek etken, çalıÅanlar için tanımlanabilir saÄlık riski oluÅturmayan grup 1 biyolojik etkenler sınıfında ise EkVInın birinci paragrafında belirtilen hususlara uyulmak kaydı ile 9 uncu, 15 inci ve 18 inci maddeler uygulanmaz.

Dayanak

MADDE 3  (1) Bu Yönetmelik;

a) 6331 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı ÇalıÅma ve Sosyal Güvenlik BakanlıÄının TeÅkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 12 nci maddesine dayanılarak,

b) Avrupa BirliÄinin 18/9/2000 tarihli ve 2000/54/EC sayılı Konsey Direktifine paralel olarak

hazırlanmıÅtır.

Tanımlar

MADDE 4  (1) Bu Yönetmelikte geçen:

a) Bakanlık: ÇalıÅma ve Sosyal Güvenlik BakanlıÄını,

b) Biyolojik etkenler: Herhangi bir enfeksiyona, alerjiye veya zehirlenmeye neden olabilen, genetik olarak deÄiÅtirilmiÅ olanlar da dâhil mikroorganizmaları, hücre kültürlerini ve insan endoparazitlerini,

c) Hücre kültürüÇok hücreli organizmalardan türetilmiÅ hücrelerin invitro olarak geliÅtirilmesini,

ç) Mikroorganizma: Genetik materyali replikasyon veya aktarma yeteneÄinde olan hücresel veya hücresel yapıda olmayan mikrobiyolojik varlıÄı,

ifade eder.

Ä°KÄ°NCÄ° BÖLÜM

Risk Düzeyi ve Risklerin Belirlenmesi

Risk düzeyi

MADDE 5  (1) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde tanımlanan biyolojik etkenler, enfeksiyon risk düzeyine göre aÅaÄıdaki 4 risk grubunda sınıflandırılır:

a) Grup 1 biyolojik etkenler: Ä°nsanda hastalıÄa yol açma ihtimali bulunmayan biyolojik etkenler.

b) Grup 2 biyolojik etkenler: Ä°nsanda hastalıÄa neden olabilen, çalıÅanlara zarar verebilecek, ancak topluma yayılma olasılıÄı olmayan, genellikle etkili korunma veya tedavi imkânı bulunan biyolojik etkenler.

c) Grup 3 biyolojik etkenler: Ä°nsanda aÄır hastalıklara neden olan, çalıÅanlar için ciddi tehlike oluÅturan, topluma yayılma riski bulunabilen ancak genellikle etkili korunma veya tedavi imkânı olan biyolojik etkenler.

ç) Grup 4 biyolojik etkenler: Ä°nsanda aÄır hastalıklara neden olan, çalıÅanlar için ciddi tehlike oluÅturan, topluma yayılma riski yüksek olan ancak etkili korunma ve tedavi yöntemi bulunmayan biyolojik etkenler.

Risklerin belirlenmesi ve deÄerlendirilmesi

MADDE 6  (1) Biyolojik etkenlere maruz kalma riski bulunan herhangi bir çalıÅmada, çalıÅanın saÄlık ve güvenliÄine yönelik herhangi bir riski deÄerlendirmek ve alınması gereken önlemleri belirlemek için, çalıÅanınmaruziyetinin türü, düzeyi ve süresi belirlenir.

(2) Birden fazla grupta yer alan biyolojik etkenlere maruziyetin söz konusu olduÄu iÅlerde risk deÄerlendirmesi, zararlı biyolojik etkenlerin tümünün oluÅturduÄu tehlike dikkate alınarak yapılır.

(3) Risk deÄerlendirmesi, çalıÅanın biyolojik etkenlere maruziyet koÅullarını etkileyebilecek herhangi bir deÄiÅiklik olduÄunda yenilenir.

(4) Birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen risk deÄerlendirmesinde, 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılıResmî Gazetede yayımlanan Ä°Å SaÄlıÄı ve GüvenliÄi Risk DeÄerlendirmesi YönetmeliÄinde yer alan hükümler ile aÅaÄıda sayılan hususlar dikkate alınarak risk deÄerlendirmesi yapılır:

a) Ä°nsan saÄlıÄına zararlı olan veya olabilecek biyolojik etkenlerin sınıflandırılması.

b) Yetkili makamların, çalıÅanların saÄlıÄını korumak için biyolojik etkenlerin denetim altına alınması hakkındakiönerileri.

c) ÇalıÅanların yaptıkları iÅler sonucunda ortaya çıkabilecek hastalıklarla ilgili bilgiler.

çÇalıÅanların yaptıkları iÅler sonucunda ortaya çıkabilecek alerjik veya toksik etkiler.

d) Yaptıkları iÅle doÄrudan baÄlantılı olarak çalıÅanların yakalandıÄı hastalıklar ile ilgili bilgiler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ä°Åverenlerin Yükümlülükleri

Ä°kâme

MADDE 7  (1) Ä°Åveren, yapılan iÅin özelliÄine göre zararlı biyolojik etkenleri kullanmaktan kaçınır ve mevcut bilgiler Ä±ÅıÄında, biyolojik etkenleri kullanıÅartlarında durumuna uygun olarak çalıÅanların saÄlıÄı için tehlikeli olmayan veya daha az tehlikeli olanlar ile ikame eder.

Risklerin azaltılması

MADDE 8  (1) Ä°Åveren, iÅyerinde biyolojik etkenlere maruziyet riskinin azaltılması için aÅaÄıdaki önlemleri alır:

a) Yapılan risk deÄerlendirmesi sonucunda, çalıÅanların saÄlık ve güvenliÄi için risk olduÄu ortaya çıkarsa,çalıÅanlarımaruziyetini önler.

b) Bunun teknik olarak mümkün olmadıÄı hallerde, yapılan iÅ ve risk deÄerlendirmesi dikkate alınarak, saÄlık ve güvenlik yönünden yeterli korumayı saÄlayacak Åekilde, çalıÅanlarımaruziyet düzeyinin en aza indirilmesi içinözellikle aÅaÄıdaki önlemleri alır:

1) Maruz kalan veya kalabilecek çalıÅan sayısı, mümkün olan en az sayıda tutulur.

2) ÇalıÅma prosesleri ve teknik kontrol önlemleri, biyolojik etkenlerin ortama yayılmasını önleyecek veya ortamda en az düzeyde bulunmasını saÄlayacak Åekilde düzenlenir.

3) Öncelikle toplu koruma önlemleri alınır veya maruziyetin baÅka yollarla önlenemediÄi durumlarda kiÅisel korunma yöntemleri uygulanır.

4) Hijyen önlemleri, biyolojik etkenlerin çalıÅma yerlerinden kazara dıÅarıya taÅınması veya sızmasınınönlenmesi veya azaltılmasını saÄlamaya uygun olur.

5) EkIIde verilen biyolojik risk iÅareti ile birlikte 23/12/2003 tarihli ve 25325 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Güvenlik ve SaÄlıİÅaretleri YönetmeliÄinde yer alan ilgili diÄer uyarı iÅaretleri de kullanılır.

6) Biyolojik etkenleri içeren kazalarıönlenmesine yönelik plan hazırlanır.

7) GerektiÄinde, kullanılan biyolojik etkenlerin muhafaza edildikleri ortam dıÅında bulunup bulunmadıÄının belirlenmesi için 6331 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine göre yürürlüÄe konulan YönetmeliÄe uygun ölçümler yapılır.

8) Atıkların, gerektiÄinde uygun iÅlemlerden geçirildikten sonra çalıÅanlar tarafından güvenli bir biçimde toplanması, depolanması ve iÅyerinden uzaklaÅtırılması, güvenli ve özel kapların kullanılması da dâhil uygun yöntemlerle yapılır.

9) Biyolojik etkenlerin iÅyeri içinde güvenli bir Åekilde kullanılması ve taÅınması için gerekli düzenlemeler yapılır.

BakanlıÄın bilgilendirilmesi

MADDE 9  (1) Risk deÄerlendirmesi sonuçlarıçalıÅanların saÄlıÄı ve güvenliÄi yönünden risk bulunduÄunu ortaya koyuyorsa, Bakanlıkça istenmesi halinde, iÅveren aÅaÄıdaki konularda gerekli bilgileri çalıÅma ve iÅ kurumu il müdürlüÄüne verir:

a) Risk deÄerlendirmesinin sonuçları.

b) ÇalıÅanların biyolojik etkenlere maruz kaldıÄı veya kalma ihtimali bulunan iÅler.

c) Maruz kalan çalıÅan sayısı.

çÄ°Åyerinde iÅ saÄlıÄı ve güvenliÄi hizmeti sunan iÅ güvenliÄi uzmanı, iÅyeri hekimi ve diÄer saÄlık personelinin adı, soyadı, unvanı ve bu konudaki yeterliliÄi.

d) ÇalıÅma Åekli ve yöntemleri de dâhil olmak üzere alınan koruyucu ve önleyici tedbirler.

e) ÇalıÅanların, grup 3 veya grup 4te biyolojik etkenlere ait fiziksel korumalarının ortadan kalkması sonucu oluÅacak maruziyetten korunması için yapılan acil eylem planı.

(2) Ä°Åveren, biyolojik etkenin ortama yayılmasına ve insanda ciddi enfeksiyona veya hastalıÄa sebep olabilecek herhangi bir kaza veya olayı derhal BakanlıÄa ve SaÄlık BakanlıÄına bildirir.

(3) Ä°Åletmenin faaliyeti sona erdiÄinde, 13 üncü maddesine göre düzenlenen biyolojik etkene maruz kalançalıÅanların listesi ile 16 ncı maddeye göre tutulan tüm tıbbi kayıtlar çalıÅma ve iÅ kurumu il müdürlüÄüne verilir.

Hijyen ve kiÅisel korunma

MADDE 10  (1) Ä°Åverenler, çalıÅanların biyolojik etkenlerle çalıÅmaya baÄlı saÄlık veya güvenlik riskleriyle karÅılaÅtıkları bütün iÅlerde, aÅaÄıdaki önlemleri alırlar:

a) ÇalıÅanların, biyolojik etkenlerin bulaÅma riskinin olduÄçalıÅma alanlarında yiyip içmeleri engellenir.

b) ÇalıÅanlara uygun koruyucu giysi veya diÄer uygun özel giysi saÄlanır.

c) ÇalıÅanlara, göz yıkama sıvıları ve/veya cilt antiseptikleri de dahil, uygun ve yeterli temizlik malzemeleri bulunan yıkanma ve tuvalet imkanları saÄlanır.

ç) Gerekli koruyucu donanım ve ekipman, belirlenmiÅ bir yerde uygun olarak muhafaza edilir. Her kullanımdan sonra ve mümkünse kullanımdan önce kontrol edilip temizlenir. Koruyucu donanım ve ekipman, kullanımından önce bozuksa tamir edilir veya deÄiÅtirilir.

d) Ä°nsan ve hayvan kaynaklı numunelerin alınması, iÅlem yapılması ve incelenmesi yöntemleri belirlenir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen koruyucu giysiler de dahil, biyolojik etkenlerle kirlenmiÅ olabilecek iÅ giysileri ve koruyucu ekipman, çalıÅma alanından ayrılmadan önce çıkarılır ve diÄer giysilerden ayrı bir yerde muhafaza edilir.Ä°Åverence, kirlenmiÅ bu giysilerin ve koruyucu ekipmanıdekontaminasyonu ve temizliÄi saÄlanır, gerektiÄinde imha edilir.

(3) Birinci ve ikinci fıkralara göre alınan önlemlerin maliyeti çalıÅanlara yansıtılmaz.

ÇalıÅanların eÄitimi ve bilgilendirilmesi

MADDE 11  (1) Ä°Åveren, iÅyerinde çalıÅanların ve/veya çalıÅan temsilcilerinin uygun ve yeterli eÄitim almalarını saÄlar ve özellikle aÅaÄıda belirtilen konularda gerekli bilgi ve talimatları verir:

a) Olası saÄlık riskleri.

b) Maruziyeti önlemek için alınacak önlemler.

c) Hijyen gerekleri.

ç) Koruyucu donanım ve giysilerin kullanımı ve giyilmesi.

d) Herhangi bir olay anında ve/veya olaylarıönlenmesinde çalıÅanlarca yapılması gereken adımlar.

(2) EÄitim, biyolojik etkenlerle teması içeren çalıÅmalara baÅlanmadan önce verilir. DeÄiÅen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir. GerektiÄinde periyodik olarak tekrarlanır.

Özel durumlarda çalıÅanın bilgilendirilmesi

MADDE 12  (1) Ä°Åveren; biyolojik etkenlerle çalıÅma sırasında oluÅan ciddi bir kaza veya olay durumunda veya grup 4 biyolojik etkenlerle yapılan çalıÅmalarda, iÅyerinde asgari takip edilecek prosedürleri içeren yazılıtalimatları saÄlar ve mümkün olduÄu yerlerde uyarıları görünüÅekilde asar.

(2) ÇalıÅanlar, biyolojik etkenlerin kullanımı sırasında meydana gelen herhangi bir kaza veya olayı, iÅyerinde görevli iÅ güvenliÄi uzmanı, iÅyeri hekimi veya iÅveren veya iÅveren vekiline derhal bildirir.

(3) Ä°Åverenler, biyolojik etkenlerin ortama yayılmasından doÄan ve insanda ciddi enfeksiyona ve/veya hastalıÄa neden olabilecek kaza veya olayıçalıÅanlara ve/veya çalıÅan temsilcilerine derhal bildirir. Ä°Åverenler, kazanın sebeplerini ve durumu düzeltmek için alınan önlemleri de en kısa zamanda çalıÅanlara ve/veya çalıÅan temsilcilerine bildirir.

(4) Her çalıÅan, 13 üncü maddede belirtilen ve kiÅisel olarak kendisini ilgilendiren bilgilere ulaÅma hakkına sahiptir.

(5) ÇalıÅanların ve/veya çalıÅan temsilcilerinin, çalıÅtıkları konu ile ilgili ortak bilgilere ulaÅabilmeleri saÄlanır.

(6) Ä°Åverenler, 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen bilgileri istemeleri halinde çalıÅanlara ve/veya çalıÅan temsilcilerine verir.

Biyolojik etkenlere maruz kalan çalıÅanların listesi

MADDE 13  (1) Ä°Åverenler, grup 3 ve/veya grup 4 biyolojik etkenlere maruz kalan çalıÅanların listesini, yapılan iÅin türünü, mümkünse hangi biyolojik etkene maruz kaldıklarını ve maruziyetler, kazalar ve olaylarla ilgili kayıtları, uygun bir Åekilde tutar.

(2) Bu liste ve kayıtlar, maruziyet sona erdikten sonra en az onbeÅ yıl saklanır; ancak aÅaÄıda belirtilen enfeksiyonlara neden olabilecek biyolojik etkenlere maruziyet söz konusu olduÄunda, bu liste, bilinen sonmaruziyetten sonra en az kırk yıl boyunca saklanır:

a) Kalıcı veya gizli enfeksiyona neden olduÄu bilinen biyolojik etkenlere maruziyet.

b) Eldeki bilgi ve verilere göre, seneler sonra hastalıÄın ortaya çıkmasına kadar teÅhis edilemeyen enfeksiyonlara sebep olan biyolojik etkenlere maruziyet.

c) HastalıÄın geliÅmesinden önce uzun kuluçka dönemi olan enfeksiyonlara sebep olan biyolojik etkenleremaruziyet.

ç) Tedaviye raÄmen uzun süreler boyunca tekrarlayan hastalıklarla sonuçlanan biyolojik etkenlere maruziyet.

d) Uzun süreli ciddi hasar bırakabilen enfeksiyonlara sebep olan biyolojik etkenlere maruziyet.

(3) Ä°Åyerinde görevli iÅyeri hekimi, iÅ güvenliÄi uzmanı veya bu konuyla ilgili diÄer sorumlu kiÅilerin birinci fıkrada belirtilen listeye ulaÅabilmeleri saÄlanır.

ÇalıÅanların görüÅlerinin alınması ve katılımının saÄlanması

MADDE 14  (1) Ä°Åveren, bu Yönetmelikte belirtilen konularda 6331 sayılı Kanunun 18 inci maddesine uygun olarak, çalıÅanların ve/veya temsilcilerinin görüÅlerini alır ve katılımlarını saÄlar.

BakanlıÄa bildirim

MADDE 15  (1) Ä°Åverenler, aÅaÄıdaki biyolojik etkenlerin ilk kez kullanımında çalıÅma ve iÅ kurumu il müdürlüÄüne ön bildirimde bulunur:

a) Grup 2 biyolojik etkenler.

b) Grup 3 biyolojik etkenler.

c) Grup 4 biyolojik etkenler.

(2) Bu bildirim iÅin baÅlamasından en az otuz güönce yapılır. Üçüncü fıkrasında belirtilen hususlar saklıkalmak kaydı ile iÅveren, grup 4te yer alan her bir biyolojik etkeni veya geçici olarak kendisinin yaptıÄısınıflandırmaya göre grup 3te yer alan yeni bir biyolojik etkeni ilk defa kullandıÄında da ön bildirimde bulunur.

(3) Grup 4 biyolojik etkenlerle ilgili tanı hizmeti veren laboratuvarlar için, hizmetin içeriÄi hakkında baÅlangıçta bildirimde bulunulur.

(4) Ä°Åyerinde bildirimi geçersiz kılan, proses ve/veya iÅlemlerde saÄlık veya güvenliÄönemli ölçüde etkileyecek büyük deÄiÅiklikler olduÄunda, bildirim yeniden yapılır.

(5) Birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda sözü edilen bildirim;

a) Ä°Åyerinin unvan ve adresini,

b) Ä°Åyerinde iÅ saÄlıÄı ve güvenliÄi hizmeti sunan iÅ güvenliÄi uzmanı, iÅyeri hekimi ve diÄer saÄlık personelinin adı, soyadı, unvanı ve bu konudaki yeterliliÄini,

c) Risk deÄerlendirmesinin sonucunu,

ç) Biyolojik etken türlerini,

d) Öngörülen korunma ve önleme tedbirlerini,

içerir.

SaÄlık gözetimi

MADDE 16  (1) Biyolojik etkenlerle yapılan çalıÅmalarda iÅveren çalıÅanların, çalıÅmalara baÅlamadan önce ve iÅin devamı süresince düzenli aralıklarla saÄlık gözetimine tabi tutulmalarını saÄlar.

(2) Yapılan risk deÄerlendirmesi, özel koruma önlemleri alınması gereken çalıÅanları tanımlar.

(3) Maruz kaldıkları veya kalmıŠolabilecekleri biyolojik etkene karÅı henüz baÄıÅıklıÄı olmayan çalıÅanlar için gerektiÄinde, SaÄlık BakanlıÄının iÅyerinin bulunduÄu ildeki yetkili birimleri ile iÅbirliÄi içinde uygun aÅılar yapılır.Ä°Åverenler, aÅı bulundurduklarında Ek-VIIde belirtilen hususları dikkate alır.

(4) Bir çalıÅanın, maruziyete baÄlı olduÄundan kuÅkulanılan bir enfeksiyona ve/veya hastalıÄa yakalandıÄısaptandıÄında, iÅyeri hekimi, benzer biçimde maruz kalmıŠdiÄer çalıÅanların da aynı Åekilde saÄlık gözetimine tabi tutulmasını saÄlar. Bu durumda maruziyet riski yeniden deÄerlendirilir.

(5) SaÄlık gözetiminin yapıldıÄı bu durumlarda, kiÅisel tıbbi kayıtlar, maruziyetin son bulmasından sonra en azonbeÅ yıl süre ile saklanır. 13 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen özel durumlarda kiÅisel tıbbi kayıtlar bilinen son maruziyetten itibaren kırk yıl süre ile saklanır.

(6) Ä°Åyeri hekimi her bir çalıÅan için alınması gerekli koruyucu ve önleyici tedbirler ile ilgili olarak önerilerde bulunur.

(7) Maruziyetin sona ermesinden sonra yapılacak herhangi bir saÄlık gözetimi ile ilgili olarak çalıÅanlara gerekli bilgi ve tavsiyeler verilir.

(8) ÇalıÅanlar, kendileriyle ilgili saÄlık gözetimi sonuçları hakkında bilgi edinebilir ve ilgili çalıÅanlar veya iÅveren, saÄlık gözetimi sonuçlarının gözden geçirilmesini isteyebilir.

(9) ÇalıÅanların saÄlık gözetimi ile ilgili hususlar Ek-IVte verilmiÅtir.

(10) Biyolojik etkenlere mesleki maruziyet sonucu meydana gelen her hastalık veya ölüm vakaları BakanlıÄa bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Özel Hükümler

Tanı laboratuvarları dıÅında kalan insan saÄlıÄı ve veterinerlikle ilgili hizmetler

MADDE 17  (1) Tanı laboratuvarları dıÅında kalan, insan saÄlıÄı ve veterinerlik hizmeti verilen iÅyerlerinde risk deÄerlendirmesi yapılırken, aÅaÄıdaki hususlara özellikle dikkat edilir:

a) Hasta insanlarda veya hayvanlarda ve onlardan alınan maddelerde ve örneklerde biyolojik etkenlerin varlıÄıhakkındaki belirsizlikler.

b) Hasta insanlarda veya hayvanlarda ve onlardan alınan maddelerde ve örneklerde var olduÄu bilinen veya var olduÄundan Åüphe edilen biyolojik etkenlerin oluÅturduÄu tehlike.

c) Ä°Åin doÄasından kaynaklanan riskler.

(2) ÇalıÅanları saÄlık ve güvenlik yönünden korumak için aÅaÄıdaki hususları da içeren uygun önlemler alınır:

a) Uygun dekontaminasyon ve dezenfeksiyon yöntemlerinin belirlenmesi.

b) Biyolojik etkenlerin bulaÅtıÄı atıkların risksiz bir Åekilde iÅlenmesini ve ortadan kaldırılmasını saÄlayacak uygun yöntemlerin kullanılması.

(3) Grup 3 veya grup 4 biyolojik etkenlerle enfekte olan veya olduÄundan Åüphelenilen hasta insanların veya hayvanların bulunduÄu izolasyon yerlerinde, enfeksiyon riskini en aza indirmek için, Ek-Vin (A) sütununda belirtilenönlemler alınır.

Endüstriyel iÅlemler, laboratuvarlar ve hayvan barınakları için özel önlemler

MADDE 18  (1) TeÅhis laboratuvarları da dahil, laboratuvarlarda ve grup 2, grup 3 ve grup 4 biyolojik etkenlerle bilhassa enfekte edilmiÅ veya bunları taÅıyan veya taÅıdıklarından Åüphe edilen laboratuvar hayvanlarının barınaklarında aÅaÄıdaki önlemler alınır:

a) AraÅtırma, geliÅtirme, öÄretim veya tanı amacıyla grup 2, grup 3 ve grup 4 biyolojik etkenlerle çalıÅmaların yürütüldüÄü laboratuvarlarda, enfeksiyon riskini asgariye indirmek için Ek-Vte belirtilen önlemler alınır.

b) Risk deÄerlendirmesini takiben biyolojik etkenin risk derecesine göre fiziksel koruma düzeyi tespit edilir ve Ek-Vte belirtilen önlemler alınır. AÅaÄıda belirtilen biyolojik etkenlerle çalıÅmalar;

1) Grup 2 biyolojik etkenler için koruma düzeyi en az 2 olan,

2) Grup 3 biyolojik etkenler için koruma düzeyi en az 3 olan,

3) Grup 4 biyolojik etkenler için koruma düzeyi en az 4 olan,

çalıÅma alanlarında yürütülür.

c) Ä°nsanda hastalıÄa yol açabilecek fakat asıl amaçları kültür veya onların konsantre halinde bulunmaları gibi biyolojik etkenlerle çalıÅmak olmayan, biyolojik etkenleri içerip içermediÄi belirsiz olan maddelerle yapılan laboratuvarçalıÅmalarında koruma düzeyi en az 2 olan önlemler uygulanır. Bakanlıkça daha alt düzeydeki koruma önlemlerinin yeterli olduÄu belirtilmedikçe, gerekli olduÄu bilinen ya da Åüphelenilen durumlarda koruma düzeyi 3 veya 4 olanönlemler uygulanır.

(2) Grup 2, grup 3 veya grup 4te yer alan biyolojik etkenlerin kullanıldıÄı sanayi proseslerinde aÅaÄıdakiönlemler alınır;

a) Birinci fıkranın (b) bendinde tanımlanan koruma ilkeleri, Ek-VIda belirtilen uygulamaya yönelik önlemler ve uygun prosedürler esas alınarak sanayi proseslerine de uygulanır.

b) Grup 2, grup 3 veya grup 4te yer alan biyolojik etkenlerin kullanılması ile ilgili risk deÄerlendirmesine göre, bu etkenlerin sanayide kullanılmasında alınması gereken önlemlerin neler olduÄuna karar vermeye Bakanlık yetkilidir.

(3) ÇalıÅanlar için ciddi saÄlık riski oluÅturabilecek, ancak kesin bir deÄerlendirme yapılamayan biyolojik etkenlerle çalıÅmaların yapıldıÄı tüm iÅyerlerinde koruma düzeyi en az 3 olan önlemler alınır.

BEÅÄ°NCÄ° BÖLÜM

ÇeÅitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 19  (1) 10/6/2004 tarihli ve 25488 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Biyolojik EtkenlereMaruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıÅtır.

Yürürlük

MADDE 20  (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüÄe girer.

Yürütme

MADDE 21  (1) Bu Yönetmelik hükümlerini ÇalıÅma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
› MEVZUAT
Kurumsal Yayın


DİĞER TÜM YAYINLAR İÇİN TIKLAYINIZ


E-Bülten-Üyelik
Size özel ayrıcalıklarımızdan haberdar olmak için lütfen E-bültenimize üye olunuz 
Adı-Soyadı : 
E-Posta : 
 

Online Teklif İsteme
Değerli Müşterilerimiz; online teklif formunu doldurarak fiyat teklif talebinde bulunabilir, isteklerinize en kısa zamanda ulaşabilirsiniz...  

© Ekoteknik İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Hizmetleri
info@ekoteknikisg.com
 
+90 312 344 01 96 (pbx)
Işınlar Mahallesi İvedik Cad. No : 110 Yenimahalle / ANKARA 
istanbul@ekoteknikisg.com
 
+90 216 457 61 11 (pbx)
Mustafa Kemal Cd. Hukukçular İş Mrk No:34 K:2 Cevizli - Kartal - İSTANBUL
           
Web Tasarım : DNZ WEB DİZAYN