|
|
|
|
|
|
|
|
|
info@ekoteknikisg.com
 
(312) 344 01 96 / 344 01 97 (pbx)

MEVZUAT


» Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik  

EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIÅMALARDA SAÄLIK VE GÜVENLÄ°K

ÖNLEMLERÄ° HAKKINDA YÖNETMELÄ°K

BÄ°RÄ°NCÄ° BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 

MADDE 1  (1) Bu YönetmeliÄin amacı, ekranlı araçlarla çalıÅmalarda alınacak asgari saÄlık ve güvenlikönlemlerine iliÅkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2  (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı Ä°Å SaÄlıÄı ve GüvenliÄi Kanunu kapsamına giren ve ekranlı araçlarla çalıÅmaların yapıldıÄı tüm iÅyerlerini kapsar.

(2) Bu Yönetmelik hükümleri;

a) Hareketli makine ve araçların kumanda kabinlerinde ve sürücü mahallinde,

b) TaÅıma araçlarında aracın kumandasındaki bilgisayar sistemlerinde,

c) Toplumun kullanımına açık bilgisayar sistemlerinde,

çÄ°Åyerinde kullanımı sürekli olmayan taÅınabilir sistemlerde,

d) Hesap makineleri, yazar kasa ve benzeri veri veya ölçüm sonuçlarını gösteren küçük ekranlı cihazlarda,

e) Ekranlı daktilolarda,

uygulanmaz.

Dayanak

MADDE 3  (1) Bu Yönetmelik;

a) 6331 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine dayanılarak,

b) 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı ÇalıÅma ve Sosyal Güvenlik BakanlıÄının TeÅkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 12 nci maddesine dayanılarak,

c) Avrupa BirliÄinin 29/5/1990 tarihli ve 90/270/EEC sayılı Konsey Direktifine paralel olarak,

hazırlanmıÅtır.

Tanımlar

MADDE 4  (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ekranlı araç: Uygulanan iÅlemin içeriÄine bakılmaksızın ekranında harf, rakam, Åekil, grafik ve resim gösteren her türlü aracı,

b) Operatör: Esas iÅi ekranlı araçlarla çalıÅmak olan ve normal çalıÅmasınıönemli bir bölümünde ekranlı araçkullanan kiÅiyi,

c) ÇalıÅma merkezi: Operatörün/çalıÅanın oturduÄu sandalye, ekranlı aracın konulduÄu masa ya da yüzey, operatör/çalıÅan-makine ara yüz yazılımı, monitör, klavye, yazıcı, telefon, faks, modem ve benzeri aksesuar ve ekranlıaraçla ilgili tüm donanımların tamamının veya bir kısmının bulunduÄçalıÅma alanını,

ifade eder.

Ä°KÄ°NCÄ° BÖLÜM

Genel Hususlar

Ä°Åverenin yükümlülükleri

MADDE 5  (1) Ä°Åveren, iÅyerinde gerçekleÅtireceÄi risk deÄerlendirmesinde; çalıÅma merkezlerinde ekranlıaraçların kullanımından kaynaklanan riskleri, özellikle görme, fiziksel sorunlar ve mental stresle ilgili riskleri de dikkate alarak, bu risklerin etkileri, yol açabileceÄi ilave etkiler ile risklerin bir arada olmasından kaynaklanabilecek olumsuz etkilerin ortadan kaldırılması veya en aza indirilmesi için her türlü saÄlık ve güvenlik önlemlerini alır.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında alınacak önlemlerin maliyeti çalıÅanlara yansıtılamaz.

(3) Ekranlı araçlarla çalıÅmalarda aranacak asgari gerekler ek-1de yer almaktadır.

ÇalıÅanların bilgilendirilmesi ve eÄitimi

MADDE 6  (1) Ekranlı araçlarla çalıÅmalarda, çalıÅanların bilgilendirilmesi ve eÄitimi ile ilgili olarak aÅaÄıdaki hususlara uyulur.

a) Ä°Åveren, çalıÅanlara ve temsilcilerine çalıÅma yerlerinde saÄlık ve güvenlik ile ilgili bütün konularda veözellikle 5 inci, 7 nci ve 9 uncu maddelerde belirtilen hususlarda bilgi verir.

b) Ä°Åveren; çalıÅanların iÅ saÄlıÄı ve güvenliÄi eÄitimlerine iliÅkin mevzuat hükümlerini de dikkate alarak ekranlıaraçlarla çalıÅanlara, iÅe baÅlamadan önce ve çalıÅma koÅullarında önemli bir deÄiÅiklik olduÄunda gerekli eÄitimi verir.ÇalıÅanların iÅ saÄlıÄı ve güvenliÄi eÄitimleri; ilgili mevzuatta belirtilen periyotlarda ve iÅyerinde gerçekleÅtirilen risk deÄerlendirmesi sonuçlarının gerektirdiÄi durumlarda tekrarlanır.

(2) EÄitim, özellikle aÅaÄıdaki konuları içerir:

a) Ekranlı araçlarla çalıÅmalarda riskler ve korunma yolları,

b) DoÄru oturuÅ,

c) Gözlerin korunması,

ç) Gözleri en az yoran yazı karakterleri ve renkler,

d) ÇalıÅma sırasında gözleri kısa sürelerle dinlendirme alıÅkanlıÄı,

e) Gözlerin, kas ve iskelet sisteminin dinlendirilmesi,

f) Ara dinlenmeleri ve egzersizler.

GünlüçalıÅma düzeni

MADDE 7  (1) Ä°Åveren, ekranlı araçlarla yapılan çalıÅmalardan kaynaklanan iÅ yükünü ve etkilenmeyi azaltmak amacıyla, uygun çalıÅma planı yaparak operatörlerin periyodik olarak ara vermesini veya dönüÅümlü olarak baÅka iÅlerde çalıÅmalarını saÄlar.

ÇalıÅanların görüÅlerinin alınması ve katılımlarının saÄlanması

MADDE 8  (1) Ä°Åveren, çalıÅanların ve temsilcilerinin bu Yönetmelikte belirtilen konularda 6331 sayılıKanunda belirtildiÄÅekilde görüÅ ve önerilerini alır ve katılımlarını saÄlar.

Gözlerin korunması

MADDE 9  (1) Ä°Åyerinde, ekranlı araçlarla çalıÅmaya baÅlamadan önce ve ekranlı araçlarla çalıÅmadan kaynaklanabilecek görme zorlukları yaÅandıÄında çalıÅanların göz muayeneleri yapılır.

(2) Ekranlı araçlarla çalıÅmalarda operatörlerin gözlerinin korunması için;

a) Ekranlı araçlarla çalıÅmaya baÅlamadan önce,

b) Yapılan risk deÄerlendirmesi sonuçlarına göre iÅyeri hekimince belirlenecek düzenli aralıklarla,

c) Ekranlı araçlarla çalıÅmadan kaynaklanabilecek görme zorlukları yaÅandıÄında,

göz muayeneleri yapılır.

(3) Birinci ve ikinci fıkrada belirtilen muayene sonuçlarına göre gerekiyorsa operatörlere/çalıÅanlara yaptıklarıiÅe uygun araç ve gereç verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÇeÅitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 10  (1) 23/12/2003 tarihli ve 25325 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Ekranlı AraçlarlaÇalıÅmalarda SaÄlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıÅtır.

Yürürlük

MADDE 11  (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüÄe girer.

Yürütme

MADDE 12  (1) Bu Yönetmelik hükümlerini ÇalıÅma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

 

 

Ek 1

EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIÅMALARDA ARANACAK ASGARÄ° GEREKLER

1. Ekipman

a) Genel hususlar

Bu tüekipmanların kullanımı çalıÅanlar için risk kaynaÄı olmamalıdır.

b) Monitör

Ekran, operatörün/çalıÅanıçalıÅma pozisyonuna uygun mesafede ve göz hizasında olmalıdır.

Ekranda görünen karakterler, kolayca seçilir Åekil ve formda, uygun büyüklükte olmalı, satır ve karakterler arasında yeterli boÅluk bulunmalıdır.

Ekran görüntüsü stabil olmalı, görüntü titrememeli ve benzeri olumsuzluklar bulunmamalıdır.

Parlaklık ve karakterler ile arka plan arasındaki kontrast, operatör/çalıÅan tarafından kolaylıkla ayarlanabilmelidir.

Ekran, operatörün/çalıÅanın ihtiyacına göre kolaylıkla her yöne döndürülerek ayarlanabilir olmalıdır.

Ekran, ayrı bir kaide veya ayarlanabilir bir masa üzerinde kullanılabilir olmalıdır.

Ekranda kullanıcıyı rahatsız edebilecek yansıma ve parlamalar olmamalıdır.

c) Klavye

Klavye, operatörün/çalıÅanın el ve kollarının yorulmaması ve rahatççalıÅabilmesi için ekrandan ayrı ve hareketli olmalıdır.

Klavyenin ön tarafına, operatörün/çalıÅanın bileklerini dayayabileceÄözel destek konulmalıdır.

Operatörün/çalıÅanın elleri ve kolları için klavyenin önünde yeterli boÅluk olmalıdır.

Klavye yüzeyi Ä±ÅıÄı yansıtmayacak Åekilde mat olmalıdır.

Klavye tuÅlarınıözellikleri ve yerleri klavye kullanımını kolaylaÅtıracak Åekilde olmalıdır.

Klavye tuÅları üzerindeki semboller, çalıÅma pozisyonuna göre kolaylıkla okunabilir ve seçilebilir nitelikte olmalıdır.

çÇalıÅma masası veya çalıÅma yüzeyi

ÇalıÅma masası veya çalıÅma yüzeyi; ekran, klavye, dokümanlar ve diÄer ilgili malzemelerin rahat bir Åekilde düzenlenebilmesine olanak saÄlayacak Åekilde, yeterli büyüklükte ve Ä±ÅıÄı yansıtmayacak nitelikte olmalıdır.

Operatörün/çalıÅanın rahatsız edici göz ve baÅ hareketleri ihtiyacını en aza indirecek Åekilde yerleÅtirilmiÅ ve ayarlanabilir özellikte doküman tutucu kullanılmalıdır.

ÇalıÅanın rahat bir pozisyonda olması için yeterli alan olmalıdır.

d) ÇalıÅma sandalyesi

Sandalye dengeli ve operatörün/çalıÅanın rahat bir pozisyonda oturabileceÄi ve kolaylıkla hareket edebileceÄiÅekilde olmalıdır.

Oturma yerinin yüksekliÄi ayarlanabilir olmalıdır.

Sırt dayama yeri öne-arkaya ve yukarı-aÅaÄı ayarlanabilir, sırt desteÄi bele uygun ve esnek olmalıdır.

Ä°stendiÄinde operatöre/çalıÅana uygun bir ayak desteÄi saÄlanmalıdır.

2. ÇalıÅma ortamı

a) Gerekli alan

Operatörün/çalıÅanın oturma Åeklini deÄiÅtirebilmesi ve rahatça hareket edebilmesi için çalıÅma merkezi yeterli geniÅlikte olmalı ve uygun Åekilde düzenlenmelidir.

b) Aydınlatma

Operatörün/çalıÅanın gereksinimleri ve yapılan iÅin türü dikkate alınarak uygun aydınlatma Åartları saÄlanmalı, arka planla ekran arasında uygun kontrast bulunmalıdır.

Yapay aydınlatma kaynaklarının yeri ve teknik özellikleri ekrandaki ve diÄer ekipman üzerindeki parlama ve yansımalar önlenecek Åekilde olmalıdır.

c) Yansıma ve parlama

ÇalıÅma merkezlerinde yansımalara ve parlamalara neden olabilecek Ä±Åık gelmesini önlemek amacıyla tedbirler alınmalıdır.

Ekrana gelen güıÅıÄının kontrol edilebilmesi için yatay ve dikey ayarlanabilir perdeler kullanılmalıdır.

ç) Gürültü

ÇalıÅma merkezlerinde kullanılan ekipmanın gürültüsü çalıÅanların dikkatini daÄıtmayacak ve karÅılıklıkonuÅmayı engellemeyecek düzeyde olmalıdır.

d) Isı

ÇalıÅma merkezindeki ekipman çalıÅanları rahatsız edecek düzeyde ortama Ä±sı vermemelidir.

e) Radyasyon

ÇalıÅma merkezindeki görünüıÅık dıÅındaki tüm radyasyonların saÄlıÄa zarar vermeyecek düzeylerde olmasıiçin gerekli önlemler alınmalıdır.

f) Nem

ÇalıÅma ortamında nem, uygun düzeyde tutulmalı ve bu düzey korunmalıdır.

3. Operatör-Bilgisayar arayüzü

Ä°Åveren, ekranlı araçlarla yapılacak iÅin düzenlenmesinde ve kullanılacak programların seçiminde aÅaÄıdaki hususlara uyar:

a) Programların iÅe uygun olması saÄlanır.

b) Programların kolay kullanılabilir ve eÄer uygunsa operatörün bilgi düzeyine ve deneyimine göre ayarlanabilir olması saÄlanır. Operatörün bilgisi dıÅında programlara müdahale edilemez.

c) Sistemler çalıÅanların verimini artıracak ve kolaylık saÄlayacak Åekilde geri beslemeli olmalıdır.

ç) Sistemler operatöre uygun hız ve formatta bilgi verecek Åekilde olmalıdır.

d) Programların, özellikle verilerin algılanması ve kullanılması konusunda yazılım ergonomisi prensiplerine uygun olmalıdır.
› MEVZUAT
Kurumsal Yayın


DİĞER TÜM YAYINLAR İÇİN TIKLAYINIZ


E-Bülten-Üyelik
Size özel ayrıcalıklarımızdan haberdar olmak için lütfen E-bültenimize üye olunuz 
Adı-Soyadı : 
E-Posta : 
 

Online Teklif İsteme
Değerli Müşterilerimiz; online teklif formunu doldurarak fiyat teklif talebinde bulunabilir, isteklerinize en kısa zamanda ulaşabilirsiniz...  

© Ekoteknik İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Hizmetleri
info@ekoteknikisg.com
 
+90 312 344 01 96 (pbx)
Işınlar Mahallesi İvedik Cad. No : 110 Yenimahalle / ANKARA 
istanbul@ekoteknikisg.com
 
+90 216 457 61 11 (pbx)
Mustafa Kemal Cd. Hukukçular İş Mrk No:34 K:2 Cevizli - Kartal - İSTANBUL
           
Web Tasarım : DNZ WEB DİZAYN