|
|
|
|
|
|
|
|
|
info@ekoteknikisg.com
 
(312) 344 01 96 / 344 01 97 (pbx)

MEVZUAT


» Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik  

ÇalıÅma ve Sosyal Güvenlik BakanlıÄından:

 

 

GEBE VEYA EMZÄ°REN KADINLARIN ÇALIÅTIRILMA ÅARTLARIYLA

EMZÄ°RME ODALARI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARINA

DAÄ°R YÖNETMELÄ°K

 

(16.08.2013 tarihli ve 28737sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıÅtır.)

 

BÄ°RÄ°NCÄ° BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu YönetmeliÄin amacı, gebe, yeni doÄum yapmıŠveya emziren çalıÅanın iÅyerlerindeki saÄlık ve güvenliÄinin saÄlanması ve geliÅtirilmesini destekleyecek önlemlerin alınması ve bu çalıÅanların hangi dönemlerde ne gibi iÅlerde çalıÅtırılmalarının yasak olduÄunu, çalıÅtırılabileceÄi iÅlerde hangi Åart ve usullere uyulacaÄını, emzirme odalarının veya çocuk bakım yurtlarının nasıl kurulacaÄını ve hangi Åartları taÅıyacaÄını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı Ä°Å SaÄlıÄı ve GüvenliÄi Kanunu kapsamındaki kadın çalıÅan çalıÅtıran iÅyerlerine uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik Ä°Å SaÄlıÄı ve GüvenliÄi Kanununun 30 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıÅtır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Gebe çalıÅan: Herhangi bir saÄlık kuruluÅundan alınan belge ile gebeliÄi hakkında iÅverenini bilgilendiren çalıÅanı,

b) Emziren çalıÅan: Tabi olduÄu mevzuat hükümleri uyarınca süt izni kullanmakta olan ve iÅverenini durum hakkında bilgilendiren çalıÅanı,

c) Emzirme odaları: ÇalıÅanların bir yaÅından küçük çocuklarını emzirmeleri için ayrılan odaları,

ç) Yeni doÄum yapmıŠçalıÅan: Yeni doÄum yapmıŠve iÅverenini durumu hakkında bilgilendiren çalıÅanı,

d) Yurt/Çocuk bakım yurdu/KreÅ: 0-60 aylık çocuklar ile velisinin isteÄi üzerine ilkokula kaydı yapılmayan 60-66 aylık çocukların bakım ve eÄitimlerinin yapıldıÄı yerleri,

ifade eder.

Ä°KÄ°NCÄ° BÖLÜM

Genel ve Özel Hükümler

Uygulamada öncelik

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında öncelikle çalıÅanın tabi olduÄu ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınır.

(2) 6331 sayılı Kanun kapsamında olup kendi özel mevzuatlarında hüküm bulunmaması halinde çalıÅanlar açısından bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(3) Bu YönetmeliÄin oda ve yurtlarla ilgili dördüncü bölümünde yer alan hükümlerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren çalıÅanlar için uygulanmasında, 8/12/1987 tarihli ve 19658 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve KuruluÅlarınca Açılacak Çocuk Bakımevleri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(4) Oda ve yurt açma yükümlülüÄü için çalıÅan sayısı bakımından statü ayrımı yapılmaksızın 6331 sayılı Kanuna tabi bütün çalıÅanlar hesaba katılır. Ancak bu çalıÅanların kendi özel mevzuatlarına göre kurulmuÅ oda, yurt, kreÅ veya çocuk bakımevinin bulunması halinde söz konusu yükümlülük yerine getirilmiÅ sayılır.

Bilgilendirme ve deÄerlendirme

MADDE 6 – (1) ÇalıÅan, gebelik ve emzirmeye baÅlama halinde iÅverenini bilgilendirir.

(2) Ä°Åveren, gebe veya emziren çalıÅanın saÄlık ve güvenliÄi için tehlikeli sayılan kimyasal, fiziksel, biyolojik etkenlerin ve çalıÅma süreçlerinin çalıÅanlar üzerindeki etkilerini deÄerlendirir. Bu deÄerlendirme sonucuna göre EK-I’de belirtilen genel ve özel önlemleri alır.

(3) Ä°Åveren, iÅyerindeki maruziyetin Åeklini, düzeyini ve süresini EK-II ve EK-III’teki etkenler, süreçler, çalıÅma koÅulları veya özel bir riske maruz kalma olasılıÄı bulunan iÅleri de;

a) saÄlık ve güvenlik risklerinin, gebe veya emziren çalıÅanlar üzerindeki etkilerini belirlemek

b) alınacak önlemleri kararlaÅtırmak

üzere deÄerlendirir. Bu deÄerlendirmede kiÅisel olarak çalıÅanı etkileyen psikososyal ve tıbbi faktörleri de dikkate alır.

(4) Gebe veya emziren çalıÅan, iÅyerinde yapılan deÄerlendirmenin sonuçları ile saÄlık ve güvenlik amacıyla alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirilir.

DeÄerlendirme sonuçlarını izleyen eylem

MADDE 7 – (1) DeÄerlendirme sonuçları, gebe veya emziren çalıÅan için saÄlık ve güvenlik riskini veya çalıÅanın gebeliÄi veya emzirmesi üzerindeki bir etkiyi ortaya çıkardıÄında iÅveren, ilgili çalıÅanın çalıÅma koÅullarını ve/veya çalıÅma saatlerini, çalıÅanın bu risklere maruz kalmasını önleyecek bir biçimde geçici olarak deÄiÅtirir.

(2) ÇalıÅma koÅullarının ve/veya çalıÅma saatlerinin uyarlanması mümkün deÄilse, iÅveren ilgili çalıÅanı baÅka bir iÅe aktarmak için gerekli önlemleri alır.

(3) SaÄlık raporu ile gerekli görüldüÄü takdirde gebe çalıÅan, saÄlıÄına uygun daha hafif iÅlerde çalıÅtırılır. Bu halde çalıÅanın ücretinde bir kesinti yapılmaz. BaÅka bir iÅe aktarılması mümkün deÄilse, çalıÅanın saÄlık ve güvenliÄinin korunması için gerekli süre içinde, isteÄi halinde çalıÅanın tabi olduÄu mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla ücretsiz izinli sayılması saÄlanır. Bu süre, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÇalıÅma KoÅulları ve Ä°zinler

Gece çalıÅması

MADDE 8 – (1) Kadın çalıÅanlar, gebe olduklarının saÄlık raporuyla tespitinden itibaren doÄuma kadar geçen sürede gece çalıÅmaya zorlanamazlar.

(2) Yeni doÄum yapmıŠçalıÅanın doÄumu izleyen bir yıl boyunca gece çalıÅtırılması yasaktır. Bu sürenin sonunda saÄlık ve güvenlik açısından sakıncalı olduÄunun saÄlık raporu ile belirlendiÄi dönem boyunca gece çalıÅtırılmaz.

ÇalıÅma saatleri

MADDE 9 – (1) Gebe veya emziren çalıÅan günde yedi buçuk saatten fazla çalıÅtırılamaz.

Analık ve süt izni

MADDE 10 – (1) ÇalıÅanın tabi olduÄu mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla analık ve süt izninde 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı Ä°Å Kanununun 74 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

Gebe çalıÅanın muayene izni

MADDE 11 – (1) Gebe çalıÅanlara gebelikleri süresince, periyodik kontrolleri için ücretli izin verilir.

Emziren çalıÅanın çalıÅtırılması

MADDE 12 – (1) Emziren çalıÅanların, doÄum izninin bitiminde ve iÅe baÅlamalarından önce, çalıÅmalarına engel durumları olmadıÄının raporla belirlenmesi gerekir. ÇalıÅmasının sakıncalı olduÄu hekim raporu ile belirlenen çalıÅan, raporda belirtilen süre ve iÅlerde çalıÅtırılamaz.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Oda ve Yurtlarla Ä°lgili Genel Hükümler

Oda ve yurt açma yükümlülüÄü

MADDE 13 – (1) YaÅları ve medeni halleri ne olursa olsun, 100-150 kadın çalıÅanı olan iÅyerlerinde, emziren çalıÅanların çocuklarını emzirmeleri için iÅveren tarafından, çalıÅma yerlerinden ayrı ve iÅyerine en çok 250 metre uzaklıkta EK-IV’te belirtilen Åartları taÅıyan bir emzirme odasının kurulması zorunludur.

(2) YaÅları ve medeni halleri ne olursa olsun, 150’den çok kadın çalıÅanı olan iÅyerlerinde, 0-6 yaÅındaki çocukların bırakılması, bakımı ve emziren çalıÅanların çocuklarını emzirmeleri için iÅveren tarafından, çalıÅma yerlerinden ayrı ve iÅyerine yakın EK-IV’te belirtilen Åartları taÅıyan bir yurdun kurulması zorunludur. Yurt, iÅyerine 250 metreden daha uzaksa iÅveren taÅıt saÄlamakla yükümlüdür.

(3) Ä°Åverenler, ortaklaÅa oda ve yurt kurabilecekleri gibi, oda ve yurt açma yükümlülüÄünü, kamu kurumlarınca yetkilendirilmiÅ yurtlarla yapacakları anlaÅmalarla da yerine getirebilirler.

(4) Oda ve yurt açma yükümlülüÄünün belirlenmesinde, iÅverenin belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan tüm iÅyerlerindeki kadın çalıÅanların toplam sayısı dikkate alınır.

(5) Emzirme odası ve/veya yurt kurulması için gereken kadın çalıÅan sayısının hesabına erkek çalıÅanlar arasından çocuÄunun annesi ölmüÅ veya velayeti babaya verilmiÅ olanlar da dâhil edilir.

Oda ve yurtlardan faydalanacaklar

MADDE 14 – (1) Oda ve yurtlardan, kadın çalıÅanların çocukları ile erkek çalıÅanların annesi ölmüÅ veya velayeti babaya verilmiÅ çocukları faydalanırlar. Odalara 0-1 yaÅındaki, yurtlara velisinin isteÄi üzerine ilkokula kaydı yapılmayan 66 aylıÄa kadar çocuklar alınır.

(2) Oda ve yurtlarda, çocuklar ve görevliler dıÅında baÅkasının bulunması ve bunların amaç dıÅında kullanılması yasaktır. Yurtlarda 0-24 aylık, 25-48 aylık ve 49-66 aylık çocuklar birbirinden ayrı bulundurulur.

(3) Çocuklar, oda ve yurtlara iÅbaÅı yapılmadan önce bırakılır, iÅin bitiminde alınır. Anne ve babalar, odaların ve yurtların disiplin ve yönetimine dair kurallara uymak Åartıyla ara dinlenmesinde çocuklarını görüp bakımlarıyla ilgilenebilirler.

Kayıt ve çıkıÅ

MADDE 15 – (1) Oda ve yurtlara kabul edilen çocuklar, EK-V’te belirtilen kayıt ve kabul defterine yazılır.

(2) Oda ve yurtlardan tamamen ayrılan çocukların, ayrılıŠnedeni, tarihi, kiminle çıktıÄı, gözlem kaÄıdına ve kayıt kabul defterine iÅlenir. ÇocuÄun özel dosyası anne veya babasına verilir.

Oda ve yurtlarda bulundurulacak ilaç ve tıbbi gereçler

MADDE 16 – (1) Oda ve yurtların gereken yerlerine çocukların vücut ısılarının ölçülmesi için termometreler konulur, buralarda EK-VI’daki çizelgede yazılı olan ve ayrıca iÅyerinde görevli hekim tarafından gerekli görülen ilaç ve tıbbi gereçler bulundurulur. Bunlar özel bir dolap içinde ve kolayca kullanılabilecek Åekilde saklanır ve düzenli olarak iÅyerinde görevli hekim tarafından gözden geçirilerek bozulmuÅ veya kullanılmaz duruma gelmiÅ yahut tükenmiÅ bulunanların yerlerine yenileri konulur.

Personel, yönetim ve gözetim

MADDE 17 – (1) Oda ve yurtlarda çalıÅacak yönetici, saÄlık personeli ve diÄer personelin nitelikleri ve görevleri aÅaÄıda belirtilmiÅtir;

a) Yönetici: Oda ve yurtların amacına uygun olarak, iÅleyiÅle ilgili idari konulardaki her türlü iÅlerden ve oda ve yurtlardaki çocukların saÄlık kurallarına uygun bir ortam içinde yaÅama, geliÅme ve eÄitimlerinin saÄlanmasından birinci derecede sorumlu olmak üzere aÅaÄıdaki niteliklerden birine sahip kiÅilerden biri yönetici olarak görevlendirilir:

1) EÄitim yönetimi, sosyal hizmetler, çocuk geliÅimi ve eÄitimi, okul öncesi eÄitim, psikoloji, çocuk saÄlıÄı veya çocuk geliÅimi ve anaokulu alanlarından birinde yükseköÄrenim görmüÅ olmak,

2) Okul öncesi öÄretmeni unvanını almıŠolmak.

b) SaÄlık personeli: Oda ve yurtlar, iÅyeri hekiminin tıbbi gözetimi altındadır. Çocukların saÄlık durumları düzenli aralıklarla kontrol edilir ve gereÄi yapılır. Ä°Åyeri hekimi ile iÅyeri hemÅiresi, çocukların periyodik saÄlık kontrollerini yapmak, saÄlıkla ilgili kayıtlarını tutmak, salgın ve bulaÅıcı hastalıklara karÅı gerekli önlemleri almak veya aldırmak, saÄlık ve temizlik yönünden gerekli denetimleri yapmakla görevlidir.

c) DiÄer personel:

1) Oda ve yurtların emzirme odalarında her 10 çocuk için bir kadın çocuk bakıcısı bulundurulur. Çocuk bakıcılarından en az birinin Kız Meslek Lisesi Çocuk GeliÅimi ve EÄitimi Bölümü mezunu veya benzeri mesleklerden olması zorunludur. Yurtlarda, her 20 çocuk için bir çocuk bakıcısı ile Kız Meslek Lisesi Çocuk GeliÅimi ve EÄitimi Bölümü mezunu veya benzeri meslek mensubu eleman bulundurulur.

2) Oda ve yurtlardaki toplam çocuk ve grup sayısına göre beslenme, temizlik ve diÄer hizmetler için yeterli sayıda personel istihdam edilir. Bu personel için en az ilkokul diploması veya okur yazarlık belgesi almıŠve saÄlıklı olma Åartı aranır.

ç) Yukarıda belirtilen personel dıÅında, iÅverence gerekli görüldüÄü takdirde, sosyal hizmet uzmanı, beslenme uzmanı ve psikolog, Kız Meslek Lisesi Çocuk GeliÅimi ve EÄitimi Bölümü mezunlarıyla müzik, güzel sanatlar ve spor dalında ihtisas sahibi elemanlar görevlendirilebilir. Bunlar kendi alanları ile ilgili çalıÅma programları çerçevesinde faaliyet gösterirler.

d) Oda ve yurtlarda bulunan çocukların korunmaları amacıyla buralarda çalıÅtırılacak tüm personelin iÅe giriÅte ve periyodik olarak akıl ve vücut saÄlıÄı ve bulaÅıcı hastalıklar yönünden saÄlık kontrolü yapılır. BulaÅıcı hastalıÄı bulunanlar ile çocukların saÄlık ve geliÅimlerini olumsuz etkileyebilecek personel çalıÅtırılmaz.

 

 

Çocukların muayeneleri

MADDE 18 – (1) Oda ve yurtlara kabul edilecek çocuklar önce gözlem odasına alınır ve iÅyeri hekiminin muayenesinden geçirilir. BulaÅıcı veya tehlikeli bir hastalıÄı bulunmayan veya portör olmayan çocuklar hakkında rapor düzenlenir, raporlar çocukların özel dosyalarında saklanır.

(2) BulaÅıcı veya tehlikeli bir hastalıÄı olanlar, hastalık kuÅkusu bulunanlar veya portör olan çocuklar, saÄlıklı olduklarının belirlenmesine kadar oda ve yurtlara alınmazlar.

(3) BulaÅıcı hastalıÄa tutulan veya tutulduÄundan Åüphe edilen oda ve yurtlarda bulunan çocuklar iÅyeri hekimine muayene ettirilmek üzere derhal gözlem odalarına alınırlar. Muayene sonucunda bulaÅıcı veya tehlikeli bir hastalıÄa tutulduÄu anlaÅılan çocuklar, iÅyeri hekimince bir saÄlık kuruluÅuna gönderilir ve durumuyla ilgili olarak velisi bilgilendirilir.

(4) Oda veya yurda kabul edilen her çocuk için EK-VII’de yer alan gözlem kaÄıdı doldurulur ve özel dosyasına konur. Çocuklar burada kaldıÄı sürece, onların saÄlık ve genel geliÅme durumları, beden yapıları ve ruhsal özellikleri düzenli aralıklarla iÅyeri hekimince EK-VIII’de yer alan saÄlık muayenesi kaÄıtlarına iÅlenir.

(5) Oda ve yurtlarda kalan çocukların aÅılarının yapılıp yapılmadıÄı iÅyeri hekimince takip edilir, çocukların aÅısız veya eksik aÅılı olduÄunun tespiti durumunda çocuÄun kayıtlı bulunduÄu aile hekimine götürülmesi hususunda velileri bilgilendirilir.

Çocukların beslenmesi

MADDE 19 – (1) Oda ve yurtlarda, çocukların ihtiyaçlarına göre gerekli besinler, kahvaltıları ve yemekleri verilir. Yemek listeleri ve tamamlayıcı beslenmenin düzenlenmesinde iÅyeri hekiminin görüÅleri alınır.

(2) Çocuklara ayrıca, günde 250’Åer gram dayanıklı veya pastörize, yoksa kaynamıŠsüt veya yoÄurt verilir.

Çocukların eÄitim ve geliÅtirilmeleri

MADDE 20 – (1) Oda ve yurtlarda, çocuklara psikososyal geliÅimlerini saÄlayacak okul öncesi eÄitimlerin verilmesi saÄlanır.

Ä°Åverenin yükümlülüÄü

MADDE 21 – (1) Oda ve yurtların bina, kuruluÅ, döÅeme, araç, gereç, taÅıt, beslenme gibi giderlerinin tamamı iÅverenlerce karÅılanır.

(2) Buralar, ayda en az bir defa iÅveren veya vekili tarafından denetlenir. Ä°Åveren, iÅveren vekili, iÅyeri hekimi veya bu birimlerin yönetim ve gözetiminden sorumlu olanlarca görülen eksiklikler derhal giderilir.

OrtaklaÅa kurulan oda ve yurtların yönetimi

MADDE 22 – (1) Oda ve yurtlar birden çok iÅveren tarafından kurulduÄu takdirde, bu iÅverenler veya iÅveren vekilleri, ayda en az bir defa toplanarak bu yerlerin yönetimine dair kararları alırlar ve uygulanmasını saÄlarlar.

Oda ve yurtların bildirilmesi

MADDE 23 – (1) Ä°Åverenler, 6331 sayılı Ä°Å SaÄlıÄı ve GüvenliÄi Kanunu kapsamındaki iÅyerlerinde açtıkları oda ve yurtlarla ilgili bilgi ve belgeleri, açılma tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde bir rapor halinde Millî EÄitim BakanlıÄı ile baÄlı oldukları ÇalıÅma ve Ä°Å Kurumu Ä°l MüdürlüÄüne gönderirler. Bu raporda aÅaÄıdaki hususlar belirtilir;

a) Ä°Åyerinin unvanı, baÄlı olduÄu ÇalıÅma ve Ä°Å Kurumu Ä°l MüdürlüÄü sicil numarası ve adresi,

b) Ä°Åyerinde çalıÅtırılan toplam çalıÅan sayısı ve kadın çalıÅan sayısı,

c) Kuruma alınan çocuk sayısı, cinsiyeti,

ç) Kurumun açık adresi, oda sayısı, oyun yerleri, bahçenin büyüklüÄü, bakım ve eÄitim araçlarının miktar ve çeÅitleri.

 

BEÅÄ°NCÄ° BÖLÜM

ÇeÅitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 24 – (1) 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gebe veya Emziren Kadınların ÇalıÅtırılma Åartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıÅtır.

Bildirim yükümlülüÄü

GEÇÄ°CÄ° MADDE 1 – (1) Bu YönetmeliÄin yürürlüÄe girdiÄi tarihten önce 4857 sayılı Kanun gereÄince 23 üncü madde kapsamında yapılan bildirimler geçerli sayılır.

 

 

Ä°Åyerlerinde açılan oda ve yurtlarla ilgili bildirim

GEÇÄ°CÄ° MADDE 2 – (1) 23 üncü maddede yer alan 6331 sayılı Ä°Å SaÄlıÄı ve GüvenliÄi Kanunu kapsamındaki iÅyerlerinde açtıkları oda ve yurtlarla ilgili bildirim yapmayan iÅverenler 31/12/2013 tarihine kadar Millî EÄitim BakanlıÄı ile baÄlı oldukları ÇalıÅma ve Ä°Å Kurumu Ä°l MüdürlüÄüne bildirim yapmak zorundadır.

Yürürlük

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüÄe girer.

Yürütme

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini ÇalıÅma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-I

GEBE, YENÄ° DOÄUM YAPMIÅ VEYA EMZÄ°REN ÇALIÅANIN SAÄLIK VE GÜVENLÄ°ÄÄ° Ä°ÇÄ°N TEHLÄ°KELÄ° SAYILAN FAKTÖRLERE YÖNELÄ°K ALINACAK ÖNLEMLER

 

Genel önlemler

a) Fiziksel ve zihinsel yorgunluk ile ilgili olarak; gebe veya emziren çalıÅanın çalıÅma saatleri ve ara dinlenmeleri geçici olarak yeniden düzenlenir, söz konusu çalıÅanların çalıÅma saatlerinin gece süresine ve gebe çalıÅanların çalıÅmalarının günün erken saatlerine rastlamaması için gereken önlemler alınır.

b) DuruÅ problemleri ile ilgili olarak; çalıÅma mahalli ve çalıÅma düzeni, gebe veya emziren çalıÅanların duruÅ problemlerini ve kaza riskini azaltacak Åekilde yeniden düzenlenir, mümkün olduÄu durumlarda oturarak çalıÅmaları saÄlanır. GebeliÄin durumuna göre yorgunluÄun ve diÄer duruÅ problemlerinin azaltılması veya ortadan kaldırılması için dinlenme araları ihtiyaca göre daha sık ve uzun olarak düzenlenir.

c) Yüksekte çalıÅmalarda, gebe çalıÅanın çalıÅma yerlerinin platform, merdiven gibi yüksek ve düÅme tehlikesi olan yerlerde olmaması için gerekli düzenlemeler yapılır.

ç) ÇalıÅma saatleri ve çalıÅma hızı ile ilgili olarak; çalıÅma hızının, saatlerinin ve iÅteki yoÄunluÄun çalıÅanın önerileri dikkate alınarak mümkün olduÄunca uygun hale getirilmesi için gerekli Åartlar saÄlanır.

d) Gebe veya yeni doÄum yapmıŠçalıÅanın yalnız çalıÅtırılmaması esastır. Ancak zorunluluk halinde gebe veya yeni doÄum yapmıŠçalıÅanın yalnız çalıÅtırılması gerektiÄinde iÅyerinde bulunan diÄer çalıÅanlarla kolayca iletiÅim saÄlayabilmeleri için gerekli önlemler alınır. Ayrıca çalıÅanın uygun tıbbi ve diÄer destekleri alabilmesi için gerekli düzenlemeler yapılır, acil yardım prosedürlerinde bu durum göz önüne alınır.

e) Ä°Å stresi ile ilgili olarak; gebe, yeni doÄum yapmıŠve emziren çalıÅanı, çalıÅma koÅulları, çalıÅma saatleri, müÅterilerle ve üçüncü kiÅilerle iliÅkiler, iÅ yükü, iÅini kaybetme korkusu gibi stres faktörlerine yönelik koruyucu önlemler alınır. DüÅük veya ölü doÄum yapmıŠveya doÄumdan sonra bebeÄini kaybetmiÅ çalıÅanı stresten korumak için itina gösterilir.

f) Gebe çalıÅanın, ayakta çalıÅması gereken iÅlerde, mümkün olan durumlarda oturması saÄlanır, sürekli oturarak veya sürekli ayakta çalıÅması engellenir, çalıÅmanın böyle düzenlenmesinin mümkün olmadıÄı durumlarda dinlenme araları artırılır, hamileliÄin geliÅimine göre gerekli önlemler alınır.

g) Dinlenme ve diÄer iyileÅtirici olanakların saÄlanması ile ilgili olarak; gebe çalıÅanın sigarasız ve dumansız bir ortamda gerekli aralıklarla oturarak veya rahatça uzanacak Åekilde fiziksel ve zihinsel olarak dinlenmesini saÄlayacak Åartlar temin edilir. Gebe, yeni doÄum yapmıŠve emziren çalıÅanın sık tuvalete gitme ihtiyacı göz önüne alınarak uzun süreli çalıÅmalar ve ekip çalıÅmaları bu gereksinime uygun olarak düzenlenir, ayrıca enfeksiyon ve diÄer hastalıklara karÅı gerekli hijyen Åartları saÄlanır. Gebe veya emziren çalıÅanın, kiÅisel ihtiyaçları göz önüne alınarak, beslenme molasının, temiz içme suyu temininin ve diÄer ihtiyaçlarının kendileriyle de istiÅare edilerek karÅılanması saÄlanır.

Alınacak önlemler, çalıÅanların yaptıkları iÅle baÄlantılı hareketleri, duruÅları, zihinsel ve bedensel yorgunluÄu da kapsar. 

 

 

Özel önlemler

a) Fiziksel etkenler:

1) Åok ve titreÅim: Gebe çalıÅanın, ani darbelere, sarsıntıya, uzun süreli titreÅime maruz kalacaÄı iÅlerde ve iÅ makinelerinde çalıÅtırılmaları yasaktır. Vücudun alt kısmını, özellikle karın bölgesini etkileyen düÅük frekanslı uzun süreli titreÅime ve sürekli sarsıntıya maruziyeti önleyecek tedbirler alınır.

2) Gürültü: Gebe çalıÅanın çalıÅtıÄı yerdeki gürültü seviyesinin, en düÅük maruziyet etkin deÄeri olan 80 dB(A) yı geçmemesi saÄlanır. EÄer gürültü seviyesi düÅürülemiyorsa çalıÅanın yeri deÄiÅtirilir. Limitleri aÅan gürültülü ortamda gebe çalıÅanların kiÅisel koruyucu donanım kullanarak dahi çalıÅtırılmaları yasaktır.

3) Ä°yonize radyasyon: Gebe veya emziren çalıÅanlar iyonize radyasyon kaynaklarının bulunduÄu ve radyasyonla kirlenmiÅ olan yerlerde ve iÅlerde çalıÅtırılmaz. Bu gibi yerlere girmemesi uyarı levhaları ile belirtilir.

4) Ä°yonize olmayan radyasyon: Gebe, yeni doÄum yapmıŠve emziren çalıÅanların iyonize olmayan radyasyon kaynaklarından etkilenmesini önleyecek tedbirler alınır.

5) SoÄuk, sıcak ve yüksek basınç: Gebe, yeni doÄum yapmıŠve emziren çalıÅanların yaptıÄı iÅin niteliÄi göz önünde bulundurularak çalıÅtıÄı yerlerin sıcaklıÄının ve basıncının saÄlık ve güvenlik riski yaratmayacak düzeyde olması saÄlanır.

b) Biyolojik etkenler: Gebe, yeni doÄum yapmıŠve emziren çalıÅanın, 15/6/2013 tarihli ve 28678 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’te tanımlanan grup 2, grup 3 ve grup 4 biyolojik etkenlerin risk teÅkil ettiÄi yerlerde ve iÅlerde çalıÅtırılmaları yasaktır. Ancak çalıÅanın baÄıÅıklıÄı varsa durum deÄerlendirilmesi yapılarak çalıÅmasına izin verilebilir.

c) Kimyasal etkenler: Kanserojen, mutajen, çok toksik, toksik, zararlı, alerjik, üreme için toksik ve emzirilen çocuÄa zararlı olabilen kimyasalların üretildiÄi, iÅlendiÄi, kullanıldıÄı iÅlerde gebe, yeni doÄum yapmıŠve emziren çalıÅanın çalıÅtırılması esas olarak yasaktır. Ancak, çalıÅanın çalıÅtırılmasında zorunluluk varsa ve teknik olarak bu maddeler daha az zararlı olanlarla deÄiÅtirilemiyorsa, gebe çalıÅan, mutajen ve üreme için toksik maddelerle, emziren ve yeni doÄum yapmıŠçalıÅan, emzirilen çocuÄa zararlı olabilen kimyasalların dıÅındaki maddelerle, ancak her türlü önlem alınarak ve saÄlık durumları ile maruziyet düzeyleri sürekli kontrol altında tutularak çalıÅtırılabilir.

ç) ÇalıÅma koÅulları:

1) Gebe veya emziren çalıÅanların kendilerinin ve bebeklerinin saÄlıÄını olumsuz etkileyecek Åekilde elle taÅıma, yükleme ve araçsız taÅıma iÅlerinde çalıÅtırılmaları yasaktır. Bu tür iÅlerde risk deÄerlendirmesi yapılır, gerektiÄinde iÅ deÄiÅikliÄi saÄlanır.

2) KiÅisel koruyucu donanımlar gebe veya emziren çalıÅanı tam koruyacak Åekilde vücuduna uygun olmalı, bu kiÅilerin hareketlerine engel olmamalı ve vücut ölçüleri deÄiÅtikçe yenileri temin edilir. Uygun koruyucu saÄlanamadıÄı durumlarda çalıÅan bu iÅlerde çalıÅtırılamaz.

 

Not: Yukarıda geçen kimyasal, tehlikeli kimyasal maddeler, kanserojen maddeler, mutajen maddeler, çok toksik maddeler, toksik maddeler, zararlı maddeler, alerjik maddeler, üreme için toksik maddeler kavramların tanımı 12/8/2013 tarihli ve 28733 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyasal Maddelerle ÇalıÅmalarda SaÄlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelikte belirtildiÄi Åekildedir.

EK-II

GEBE, YENÄ° DOÄUM YAPMIÅ VEYA EMZÄ°REN ÇALIÅANLARIN ÖZELLÄ°KLE ÇALIÅTIRILAMAYACAÄI Ä°ÅLER VE Ä°ÅYERLERÄ° Ä°LE BURADA BULUNABÄ°LECEK ÖNEMLÄ° RÄ°SK FAKTÖRLERÄ°NÄ° BELÄ°RTEN TABLO

 

Ä°Åler ve iÅyerleri

Biyolojik Etkenler

A)

a) Ä°nsanın diÅ ve saÄlık tedavisinin yapıldıÄı hizmet birimlerinin yanı sıra acil ve kurtarma hizmetleri,

Hepatit B-virus (HBV)

Hepatit C-virus (HCV) 

b)    Çocuklara özel hastane ve koÄuÅlar

 

 

 

 

Bordetella Pertussis

Cornebacterium Dipthriae

Hepatitis-A virus (HAV)

Measles virus

Mumps virus

Rubivirus

Varicella Zoster virus (VZV)

c)     Enfeksiyon koÄuÅları ve feçes laboratuarları

Hepatit A virus (HAV)

d) Tüberküloz hastaneleri ve diÄer göÄüs hastalıkları hastaneleri veya koÄuÅları

Mycobacterium tüberculosis

Mycobacterium Bovis

e)  Patoloji departmanları (otopsi, ölüm sonrası muayene yerleri)

Hepatit-D virus (HDV)

Mycobacterium tüberculosis

Mycobacterium Bovis

B)

a)      Kan ürünlerini içeren ilaç ve tıbbi üretim iÅleri

Hepatit B-virus (HBV) 

Hepatit C-virus            (HCV)  

b)   Sütun 2 de belirtilen biyolojik etkenlerden birini içeren aktivitelerin olması durumu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hepatit B-virus (HBV)  

Hepatit C-virus (HCV)     

Bordetella Pertussis

Cornebacterium Dipthriae

Tick-born Encephalitis (CEE) virus 

Hepatit A virus (HAV)

Hepatit-D virus (HDV)

Measles virus

Mumps virus

Mycobacterium tüberculosis

Mycobacterium Bovis

Rubivirus

Rabies virus

Varicella Zoster virus (VZV)

C)    Kuduzla enfekte olma Åüphesi olan hayvanlarla yapılan veterinerlik aktiviteleri

Rabies virus

D)     Tarım, orman ve kereste endüstrisi, bahçıvanlık, hayvan ticareti, avlanma gibi endemik hastalık alanlarında ve diÄer bilim alanlarının yanı sıra eÄitim ve test (araÅtırma) enstitüleri dahil gıda amaçlı olmayan hayvan ve bitki hammadde materyallerini içeren alanlardaki aktivite durumları

Tick-born Encephalitis (CEE) virus 

 


EK-III

GEBE ÇALIÅANLARIN SAÄLIÄINI Ä°ZLEME FORMU

 

Gebelikte karÅılaÅılan saÄlık problemleri

Ä°Åyerinde çalıÅanı etkileyen hal ve durumlar

Sabah kusmaları

Erken ÇalıÅma Saatleri

Güçlü havalandırma veya mide bulantılarına neden olabilecek kokulara veya kötü havalandırmaya maruziyet

Sırt aÄrısı

Ayakta durma, yük taÅıma ve duruÅ vaziyeti

Varis veya diÄer dolaÅım problemleri, hemoroit

Uzun süreli ayakta durma veya oturma

Sık ve ani tuvalet ihtiyacı

Düzenli beslenme, yeme, içme imkanları

Tuvaletin yakınlıÄı, uygunluÄu, yıkanma imkanları

Hijyen

İŠve iŠmahallini bırakmada zorluk

Beden ölçülerinin büyümesi

 

 

 

Beden ölçülerinin büyümesinden dolayı beceriklilik, koordinasyon, hareket etme hızı ve uzanmada zorluk

 

Koruyucu elbise ve ekipmanın kullanılması

Daralan çalıÅma alanı, yüksekte çalıÅma

 

 

Uzanma ve eÄilme gerektiren postürler

 

 

Elle taÅıma

Dar alanlarda çalıÅmanın getirdiÄi problemler

Yorgunluk/stres

Fazla çalıÅma

AkÅam veya gece çalıÅması

Dinlenme aralarının yetersizliÄi

Uzun süreli çalıÅma

Ä°Å yoÄunluÄu

Dengenin korunması (Emziren kadınlar için de geçerli)

Islak ve kaygan zeminlerde yapılan çalıÅmalar

 


EK- IV 

 

ODA VE YURTLARDA BULUNACAK NÄ°TELÄ°KLER

 

1)        Bodrum katında ve doÄrudan açık havaya açılmayan yerlerde olamaz.

2)        Pencereleri doÄrudan güneŠıÅıÄı alacak Åekilde olur.

3)        Kadın ve velayet hakkına sahip erkek çalıÅan sayısının en az % 10’u oranında yatak, yeterli sayıda gözlem odası ve bir emzirme yeri bulunur. Ä°htiyaca göre yeterli sayıda yatak, bölme ve diÄer araç ve gereçler ilave edilir.

4)        Çocukların bulundurulacaÄı odaların taban alanlarının her çocuÄa en az 3 metrekare, hacimlerinin ise her çocuÄa en az 8 metreküp hava düÅecek Åekilde ve bol ıÅıklı olması gerekir.

5)        Taban, çocukların saÄlıÄına zarar vermeyecek ve kolayca temizlenebilecek bir malzeme ile döÅenmesi gerekir.

6)        Duvarlar ve bölmeler yeterli bir yüksekliÄe kadar kolayca temizlenebilir bir maddeyle boyanması veya kaplanması gerekir.

7)        Odalar ve eÅyalar toz tutmayacak Åekilde düz ve basit olması gerekir.

8)        Çocuk karyolaları ve komodinleri temiz, boyalı, kullanıma ve saÄlıÄa uygun nitelikte olması gerekir. Karyolaların ayarlanabilir yüksek korkulukları bulunur.

9)        Yurtlarda yeterli büyüklükte bir bahçe bulunması gerekir.

10)     Çocukların dinlenmeleri ve oynamaları için yeterli araç ve gereçler bulunması gerekir.

11)     Oda ve yurtlarda, anneler ve görevliler için yeteri kadar tuvalet ve lavabo, her 10 yataÄa bir çocuk banyosu, çocuk yatak odalarının bitiÅiÄinde çocukların kullanabileceÄi lavabolar bulunması gerekir. Yurtlarda, ayrıca, çocuklar için yeteri kadar tuvalet bulunması gerekir.

12)     Oda ve yurtlarda, mamaların ve yiyeceklerin hazırlanması, muhafazası, daÄıtılması, yedirilmesi ve kullanılan araç ve gereçlerin temizlenmesi için gerekli yerler bulunması gerekir.

13)     Oda ve yurtlarda, yatak odalarından ayrı bez deÄiÅtirme odaları olması gerekir. Bu odalarda, masa, yatak, Åezlong gibi eÅyalar, temiz ve kirli bez ve çamaÅırların ayrı ayrı konulması için gerekli dolap ve kaplar bulundurulur.

14)     Yatak eÅyası ve annelere emzirme esnasında giydirilen gömleklerin temiz olması ve düzenli olarak korunması gerekir.

15)     Çocuklar, emzirme yerlerine çocuk bakıcısı ya da saÄlık personeli tarafından getirilir, emzirmenin bitiminde yine aynı kimseler tarafından alınarak, temizlik ve bakımları yapıldıktan sonra yataklarına bırakılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


EK-V

KAYIT VE KABUL DEFTERÄ°

 

.............................Ä°Åyeri

Emzirme Odası

Çocuk Bakım Yurdu

Kayıt

Numarası

Adı, Soyadı

Annesinin Adı-Soyadı

Babasının Adı-Soyadı

Anne veya Babasının Personel Numarası

YaÅı ve DoÄum Yeri

OturduÄu Yer

GirdiÄi Gün ve Saat

ÇıktıÄı Gün ve Saat

ÇıkıŠNedeni

Kiminle ÇıktıÄı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-VI

EMZÄ°RME ODASI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARINDA BULUNDURULACAK Ä°LAÇ VE TIBBÄ° GEREÇ ÇÄ°ZELGESÄ°

Ä°laç ve Gereç

Miktarı

Açıklama

Açık ve kapalı yaralar için antiseptik çözelti

250 Åer gr.

Cam kapaklı ÅiÅede

Amonyak

50 gr.

Cam kapaklı ÅiÅede

Saf alkol

100 gr.

Cam kapaklı ÅiÅede

Oksijenli su

1 ÅiÅe

Orijinal ambalajda

Yanık pomadı

2 tüp

Orijinal ambalajda

Enjektör

1 adet

2 cc.

Enjektör

1 adet

5 cc.

Enjektör iÄnesi

6 Åar adet cilt, adale ve damar için.

 

Damlalık

6 adet

 

Beden derecesi (termometre)

6 adet

 

Çengelli iÄne

12 adet

 

Flaster

2 kutu

 

Talk tozu

Yeteri kadar

 

Küvet

2 adet

 

Pens

2 adet

 

Kulak pensi

1 adet

 

Makas

2 adet

 

Bisturi

1 adet

 

Pamuk

5 paket

25’er gramlık

Steril gaz idrofil

5 paket

 

Steril sargı bezi

5 adet

Muhtelif büyüklükte

Üçgen sargı

1 adet

Parmak, baÅ ve etrafı için

Çocuk terazisi

1 adet

Emzirme odalarında

Boy ölçerli terazi

1 adet

KreÅlerde

 

EK-VII

GÖZLEM KÂÄIDI

...................Ä°Åyeri

Emzirme Odası

Çocuk Bakım Yurdu

Adı, Soyadı:

 

Kayıt numarası:

 

Yatak numarası:

 

YaÅı ve doÄum yeri:

 

Kan grubu:

 

GirdiÄi tarih:

 

GiriÅte boyu ve kilosu:

 

Tamamen çıkarıldıÄı tarih:

 

ÇıkıÅta boyu ve kilosu:

 

ÇıkarıldıÄı tarihteki genel saÄlık durumu:

 

ÇıkıŠnedeni:

 

Kiminle çıktıÄı:

 

ANASININ

 

     Adı, Soyadı:

 

     YaÅı ve doÄum yeri:

 

     Ev adresi:

 

     Ä°Åyeri numarası:

 

BABASININ

 

     Adı, Soyadı:

 

     YaÅı ve doÄum yeri:

 

     Ev adresi:

 

     Ä°Åyeri numarası:

 

 

EK-VIII

SAÄLIK MUAYENE KÂÄIDI

 

 

...................Ä°Åyeri

Emzirme Odası

Çocuk Bakım Yurdu

 

Tarih

AÄırlık

Boy

DiÅler

Göz

Kulak

Burun

BoÄaz

Solunum

Sistemi

DolaÅım Sistemi

Sindirim

ve Üriner

Sistemi

Sinir ve Hareket Sistemi

Laboratuvar

Röntgen

TeÅhis

Yapılan Tedavi ve Öneriler

Hekim Adı, Soyadı

Ä°mza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
› MEVZUAT
Kurumsal Yayın


DİĞER TÜM YAYINLAR İÇİN TIKLAYINIZ


E-Bülten-Üyelik
Size özel ayrıcalıklarımızdan haberdar olmak için lütfen E-bültenimize üye olunuz 
Adı-Soyadı : 
E-Posta : 
 

Online Teklif İsteme
Değerli Müşterilerimiz; online teklif formunu doldurarak fiyat teklif talebinde bulunabilir, isteklerinize en kısa zamanda ulaşabilirsiniz...  

© Ekoteknik İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Hizmetleri
info@ekoteknikisg.com
 
+90 312 344 01 96 (pbx)
Işınlar Mahallesi İvedik Cad. No : 110 Yenimahalle / ANKARA 
istanbul@ekoteknikisg.com
 
+90 216 457 61 11 (pbx)
Mustafa Kemal Cd. Hukukçular İş Mrk No:34 K:2 Cevizli - Kartal - İSTANBUL
           
Web Tasarım : DNZ WEB DİZAYN