|
|
|
|
|
|
|
|
|
info@ekoteknikisg.com
 
(312) 344 01 96 / 344 01 97 (pbx)

MEVZUAT


» Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik  

ÇalıÅma ve Sosyal Güvenlik BakanlıÄından:

 

 

GEÇÄ°CÄ° VEYA BELÄ°RLÄ° SÜRELÄ° Ä°ÅLERDE Ä°Å SAÄLIÄI VE GÜVENLÄ°ÄÄ°

HAKKINDA YÖNETMELÄ°K

 

(23.08.2013 tarihli ve 28744 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıÅtır.)

 

BÄ°RÄ°NCÄ° BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu YönetmeliÄin amacı, geçici veya belirli süreli iÅ sözleÅmesi ile çalıÅanların saÄlık ve güvenlikleri bakımından iÅyerindeki diÄer çalıÅanlarla aynı düzeyde korunmalarını saÄlamaktır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı Ä°Å SaÄlıÄı ve GüvenliÄi Kanunu kapsamına giren; belirli süreli iÅlerde veya belli bir iÅin tamamlanması ya da belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi, sözleÅme süresinin sona ermesinin objektif koÅullara baÄlı olduÄu iÅlerde ve bu iÅlerde çalıÅanlara veya geçici iÅ iliÅkisi kurulan iÅverene ait iÅyerinde geçici iÅ sözleÅmesi ile çalıÅanlara uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;

a) 6331 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine dayanılarak,

b) 25/6/1991 tarihli ve 91/383/EEC sayılı Avrupa BirliÄi Konsey Direktifine paralel olarak,

hazırlanmıÅtır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Geçici iÅ iliÅkisi kurulan iÅveren: Herhangi bir iÅverenden geçici bir süre ile iÅçilerini kendi iÅyerinde mesleklerine uygun iÅlerde çalıÅtırmak üzere devralan iÅvereni,

b) Özel saÄlık gözetimi: ÇalıÅanın kiÅisel saÄlık durumu dikkate alınarak iÅin yürütümü dolayısıyla maruz kaldıÄı tehlikelere yönelik yapılan saÄlık gözetimini,

ifade eder.

(2) Bu Yönetmelikte geçen kavramlardan iÅveren ve iÅyeri tanımı 6331 sayılı Kanunda; belirli süreli iÅ ve geçici iÅ iliÅkisi tanımları ise 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı Ä°Å Kanununda tanımlandıÄı gibidir.

 

Ä°KÄ°NCÄ° BÖLÜM

Genel Hükümler

EÅit davranma

MADDE 5 – (1) Ä°Åveren, belirli süreli iÅlerde veya geçici süreli iÅ iliÅkilerinde, özellikle kiÅisel koruyucu donanımlara eriÅim dâhil olmak üzere iÅyerinde çalıÅanların saÄlık ve güvenliklerinin korunmasını içeren çalıÅma koÅulları bakımından farklı uygulamalarda bulunamaz.

ÇalıÅanların bilgilendirilmesi

MADDE 6 – (1) Ä°Åveren, belirli süreli iÅlerde veya geçici süreli iÅ iliÅkilerinde 6331 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde belirtilen bilgilendirme yükümlülüÄü saklı kalmak kaydı ile çalıÅanlara;

a) Ä°Åe baÅlamadan önce yapacakları iÅin ne olduÄu ve bu iÅte karÅılaÅacakları riskler hakkında gerekli bilgilerin verilmesini saÄlar.

b) Özellikle yapılacak iÅin gerektirdiÄi mesleki bilgi, yetenek, tecrübe ve gerekli saÄlık gözetiminin neler olduÄu konusunda bilgi verilmesini saÄlar. Ayrıca iÅ nedeniyle ortaya çıkabilecek ilave özel riskler açıkça belirtilir.

EÄitim

MADDE 7 – (1) 6331 sayılı Kanunun 17 nci maddesi hükmü ile birlikte iÅveren, belirli süreli veya geçici süreli iÅ sözleÅmeleri ile istihdam edeceÄi çalıÅanların bilgi ve tecrübelerini de dikkate alarak, yapacakları iÅin niteliÄine uygun yeterli eÄitim almalarını saÄlar.

SaÄlık gözetimi

MADDE 8 – (1) 6331 sayılı Kanunun 15 inci maddesine göre yapılacak saÄlık gözetimlerinde aÅaÄıdaki hususlara uyulacaktır:

a) SaÄlık ve güvenlik yönünden özel saÄlık gözetimi gerektiren iÅlerde; iÅveren, belirli süreli veya geçici süreli iÅ sözleÅmeleri ile istihdam edeceÄi çalıÅanların, iÅin gerektirdiÄi özel saÄlık gözetimine tabi tutulmalarını saÄlar.

b) Yukarıda (a) bendinde belirtilen özel saÄlık gözetimi, iÅten kaynaklanan gereklilik devam ettiÄi sürece, çalıÅanın sözleÅme süresinin sona ermesinden sonra da sürdürülür.

Ä°Å saÄlıÄı ve güvenliÄi hizmetleri

MADDE 9 – (1) 6331 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine göre iÅyerinde iÅ saÄlıÄı ve güvenliÄi hizmetlerinin yerine getirilmesi için görevlendirilen kiÅiler; belirli süreli veya geçici süreli iÅ sözleÅmeleri ile istihdam edilecek çalıÅanlarla ilgili olarak geçici iÅ iliÅkisi kurulan veya belirli süreli iÅi üstlenen iÅveren tarafından bilgilendirilir. Söz konusu çalıÅanların da diÄer çalıÅanlarla birlikte saÄlık ve güvenliklerinin saÄlanması için gerekli çalıÅmalar yapılır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Özel Hükümler

Geçici iÅ iliÅkisinde bilgilendirme

MADDE 10 – (1) Bu YönetmeliÄin 6 ncı maddesinde belirtilen hususlar ile birlikte;

a) Geçici iÅ iliÅkisi ile çalıÅtırılacaklarla ilgili olarak geçici iÅ iliÅkisi kurulacak iÅveren diÄer iÅverene, 6331 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen hususlar ile yapılacak iÅin gerektirdiÄi mesleki bilgi, yetenek ve iÅin özellikleri hakkında gerekli bilgiyi verir. Bu bilgilerin sözleÅmede yer almasını saÄlar.

b) ÇalıÅanlarını geçici olarak devredecek iÅveren de aldıÄı bu bilgileri geçici iÅ iliÅkisi ile çalıÅtırılacak çalıÅanlara verir.

Geçici iÅ iliÅkisinde sorumluluk

MADDE 11 – (1) ÇalıÅanlarını geçici olarak devreden iÅveren ile birlikte geçici iÅ iliÅkisi kurulan iÅveren, yapılan iÅ süresince iÅin yapılması ile ilgili koÅullardan sorumludur.

(2) Birinci fıkranın uygulanması bakımından, iÅin yapılmasına iliÅkin sorumluluk, iÅ saÄlıÄı ve güvenliÄi ile iÅ hijyeni konuları ile sınırlıdır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÇeÅitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen özel önlemler ile birlikte geçici veya belirli süreli iÅ sözleÅmesi ile çalıÅan istihdam edilen iÅyerlerinde 6331 sayılı Kanun hükümleri de uygulanır.

Daha uygun önlemlerin alınması

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik, belirli süreli veya geçici süreli iÅ iliÅkisi ile istihdam edilen çalıÅanların saÄlık ve güvenliklerinin korunması için daha uygun önlemlerin alınmasına ve uygulanmasına engel teÅkil etmez.

 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 14 – (1) 15/5/2004 tarihli ve 25463 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Geçici veya Belirli Süreli Ä°Ålerde Ä°Å SaÄlıÄı ve GüvenliÄi Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıÅtır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu YönetmeliÄin;

a) 9 uncu maddesi,

1) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı Ä°Å Kanununa göre çalıÅan istihdam edilen ve 50 ve daha fazla çalıÅanın bulunduÄu iÅyerlerindeki iÅler için yayımı tarihinde,

2) DiÄer iÅyerleri için 6331 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri ile eÅ zamanlı olarak,

b) DiÄer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüÄe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini ÇalıÅma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

 
› MEVZUAT
Kurumsal Yayın


DİĞER TÜM YAYINLAR İÇİN TIKLAYINIZ


E-Bülten-Üyelik
Size özel ayrıcalıklarımızdan haberdar olmak için lütfen E-bültenimize üye olunuz 
Adı-Soyadı : 
E-Posta : 
 

Online Teklif İsteme
Değerli Müşterilerimiz; online teklif formunu doldurarak fiyat teklif talebinde bulunabilir, isteklerinize en kısa zamanda ulaşabilirsiniz...  

© Ekoteknik İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Hizmetleri
info@ekoteknikisg.com
 
+90 312 344 01 96 (pbx)
Işınlar Mahallesi İvedik Cad. No : 110 Yenimahalle / ANKARA 
istanbul@ekoteknikisg.com
 
+90 216 457 61 11 (pbx)
Mustafa Kemal Cd. Hukukçular İş Mrk No:34 K:2 Cevizli - Kartal - İSTANBUL
           
Web Tasarım : DNZ WEB DİZAYN