|
|
|
|
|
|
|
|
|
info@ekoteknikisg.com
 
(312) 344 01 96 / 344 01 97 (pbx)

MEVZUAT


» Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik  

KADIN ÇALIÅANLARIN GECE POSTALARINDA ÇALIÅTIRILMA

KOÅULLARI HAKKINDA YÖNETMELÄ°K

BÄ°RÄ°NCÄ° BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu YönetmeliÄin amacı, on sekiz yaÅını doldurmuÅ kadın çalıÅanların gece postalarında çalıÅtırılmalarına iliÅkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı Ä°Å SaÄlıÄı ve GüvenliÄi Kanunu kapsamındaki iÅyerlerinde on sekiz yaÅını doldurmuÅ kadın çalıÅanların gece postalarında çalıÅtırılmalarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı Ä°Å Kanununun 73 üncü ve Ä°Å SaÄlıÄı ve GüvenliÄi Kanununun 30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıÅtır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Gece postası: 4857 sayılı Ä°Å Kanununun 69 uncu maddesinde belirtilen gece çalıÅma sürelerini kapsayan ve yedi buçuk saati geçmeyen çalıÅma zamanını,

b) Kadın çalıÅan: On sekiz yaÅını doldurmuÅ kadın çalıÅanı,

ifade eder.

Ä°KÄ°NCÄ° BÖLÜM

Kadın ÇalıÅanların Gece Postasında ÇalıÅtırılmaları

Kadın çalıÅanların gece postasında çalıÅtırılma süresi

MADDE 5 – (1) Kadın çalıÅanlar her ne Åekilde olursa olsun gece postasında yedi buçuk saatten fazla çalıÅtırılamaz.

Ä°Åyerine ulaÅım

MADDE 6 – (1) Belediye sınırları dıÅındaki her türlü iÅyeri iÅverenleri ile belediye sınırları içinde olmakla beraber, posta deÄiÅim saatlerinde toplu taÅıma araçları ile gidip gelme zorluÄu bulunan iÅyeri iÅverenleri, gece postalarında çalıÅtıracakları kadın çalıÅanları, saÄlayacakları uygun araçlarla ikametgâhlarına en yakın merkezden, iÅyerine götürüp getirmekle yükümlüdür.

SaÄlık gözetimi

MADDE 7 – (1) Kadın çalıÅanların gece postalarında çalıÅtırılabilmeleri için, iÅe baÅlamadan önce, gece postalarında çalıÅtırılmalarında sakınca olmadıÄına iliÅkin saÄlık raporu iÅyerinde görevli iÅyeri hekiminden alınır.

(2) Ayrıca iÅveren, iÅin devamı süresince, çalıÅanın özel durumunu, iÅyerinde maruz kalınan saÄlık ve güvenlik risklerini de dikkate alarak iÅyeri hekimince belirlenen düzenli aralıklarla çalıÅanların saÄlık muayenelerinin yapılmasını saÄlar.

Kadın çalıÅanların, eÅlerinin de gece postasında çalıÅması durumu

MADDE 8 – (1) Kadın çalıÅanın kocası da iÅin postalar halinde yürütüldüÄü aynı veya ayrı bir iÅyerinde çalıÅıyor ise kadın çalıÅanın isteÄi üzerine, gece çalıÅtırılması, kocasının çalıÅtıÄı gece postasına rastlamayacak Åekilde düzenlenir.

(2) Aynı iÅyerinde çalıÅan eÅlerin aynı gece postasında çalıÅma istekleri, iÅverence, imkan dahilinde karÅılanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Gebelik ve Analık Durumunda ÇalıÅtırılma YasaÄı ve

Saklama YükümlülüÄü

Gebelik ve analık durumunda çalıÅtırılma yasaÄı

MADDE 9 – (1) Kadın çalıÅanlar, gebe olduklarının doktor raporuyla tespitinden itibaren doÄuma kadar, emziren kadın çalıÅanlar ise doÄum tarihinden baÅlamak üzere kendi mevzuatlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla bir yıl süre ile gece postalarında çalıÅtırılamazlar.

(2) Ancak emziren kadın çalıÅanlarda bu süre, anne veya çocuÄun saÄlıÄı açısından gerekli olduÄunun iÅyerinde görevli iÅyeri hekiminden alınan raporla belgelenmesi halinde altı ay daha uzatılır.

(3) Bu çalıÅanların anılan sürelerdeki çalıÅmaları, 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gebe veya Emziren Kadınların ÇalıÅtırılma Åartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik hükümleri saklı kalmak üzere gündüz postalarına rastlayacak Åekilde düzenlenir.

Saklama yükümlülüÄü

MADDE 10 – (1) Gece postalarında kadın çalıÅan çalıÅtırmak isteyen iÅverenler, gece çalıÅtırılacak kadın çalıÅanların isim listelerini, iÅ müfettiÅlerince yapılan denetimlerde göstermek üzere iÅyerinde saklar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Uygulamada öncelik

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında öncelikle çalıÅanın tabi olduÄu ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınır.

(2) 6331 sayılı Kanun kapsamında olup kendi özel mevzuatlarında hüküm bulunmaması halinde çalıÅanlar açısından bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 12 – (1) 9/8/2004 tarihli ve 25548 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kadın Ä°Åçilerin Gece Postalarında ÇalıÅtırılma KoÅulları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıÅtır.

SaÄlık raporlarının geçerliliÄi

GEÇÄ°CÄ° MADDE 1 – (1) Bu YönetmeliÄin yayımından önce kadın çalıÅanların gece postalarına iliÅkin alınan saÄlık raporları süresince geçerlidir.

(2) 6331sayılı Kanunun 38 inci maddesinde yer alan geçiÅ sürelerine uygun olarak iÅyeri hekimi görevlendirme yükümlülüÄü bulunmayan iÅyerlerinde 7 ve 9 uncu maddeleri uyarınca alınması gerekli saÄlık raporları geçiÅ süresince kamu saÄlık hizmet sunucularından da alınabilir.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüÄe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini ÇalıÅma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. 

 
› MEVZUAT
Kurumsal Yayın


DİĞER TÜM YAYINLAR İÇİN TIKLAYINIZ


E-Bülten-Üyelik
Size özel ayrıcalıklarımızdan haberdar olmak için lütfen E-bültenimize üye olunuz 
Adı-Soyadı : 
E-Posta : 
 

Online Teklif İsteme
Değerli Müşterilerimiz; online teklif formunu doldurarak fiyat teklif talebinde bulunabilir, isteklerinize en kısa zamanda ulaşabilirsiniz...  

© Ekoteknik İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Hizmetleri
info@ekoteknikisg.com
 
+90 312 344 01 96 (pbx)
Işınlar Mahallesi İvedik Cad. No : 110 Yenimahalle / ANKARA 
istanbul@ekoteknikisg.com
 
+90 216 457 61 11 (pbx)
Mustafa Kemal Cd. Hukukçular İş Mrk No:34 K:2 Cevizli - Kartal - İSTANBUL
           
Web Tasarım : DNZ WEB DİZAYN