|
|
|
|
|
|
|
|
|
info@ekoteknikisg.com
 
(312) 344 01 96 / 344 01 97 (pbx)

MEVZUAT


» Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik  

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIÅMALARDA SAÄLIK VE

GÜVENLÄ°K ÖNLEMLERÄ° HAKKINDA YÖNETMELÄ°K

BÄ°RÄ°NCÄ° BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 

MADDE 1  (1) Bu YönetmeliÄin amacı; çalıÅanların kanserojen veya mutajenmaddelere maruziyetinden kaynaklanabilecek saÄlık ve güvenlik risklerinden korunması için bu maddelere maruziyetin önlenmesi ve sınır deÄerler de dâhil olmaküzere asgari gerekliliklerin belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2  (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı Ä°Å SaÄlıÄı ve GüvenliÄi Kanunu kapsamına giren ve çalıÅanların kanserojen ve mutajen maddelere maruz kalma riski bulunan iÅlerin yapıldıÄı iÅyerlerinde uygulanır.

(2) Asbest ile çalıÅmalarda, 25/1/2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asbestle ÇalıÅmalarda SaÄlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelikte belirtilen hükümlerle birlikte bu Yönetmelik hükümleri de uygulanır.

(3) Radyasyonla birlikte farklı kanserojen veya mutajen maddeleremaruziyetin olduÄu iÅlerde, radyasyonla ilgili özel mevzuatla birlikte bu Yönetmelik hükümleri de uygulanır. Yalnızca radyasyona maruziyetin söz konusu olduÄu iÅlerde bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Dayanak

MADDE 3  (1) Bu Yönetmelik;

a) 6331 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine dayanılarak,

b) Avrupa BirliÄinin 29/4/2004 tarihli ve 2004/37/EC sayılı Konsey Direktifine paralel olarak,

hazırlanmıÅtır.

Tanımlar

MADDE 4  (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: ÇalıÅma ve Sosyal Güvenlik BakanlıÄını,

b) Kanserojen madde;

1) SolunduÄunda, aÄız yoluyla alındıÄında, deriye nüfuz ettiÄinde kanser oluÅumuna neden olabilecek veya kanser oluÅumunu hızlandırabilecek madde veya müstahzarları,

2) Ek-1’de belirtilen maddeler, iÅlemler ve bu iÅlemler sırasında ortaya çıkan madde veya müstahzarı,

c) Mutajen madde: SolunduÄunda, aÄız yoluyla alındıÄında, deriye nüfuz ettiÄinde kalıtımsal genetik hasarlara yol açabilecek veya bu etkinin oluÅumunu hızlandırabilecek madde veya müstahzarları,

ç) Sınır deÄer: Aksi belirtilmedikçe kanserojen veya mutajen maddenin,çalıÅanın solunum bölgesinde bulunan havadaki, Ek-2’de belirlenen referans zaman aralıÄındaki, zaman aÄırlıklı ortalama konsantrasyonunu,

d) Solunum bölgesi: Merkezi, kiÅinin kulaklarını birleÅtiren çizginin orta noktası olan 30 cm yarıçaplı kürenin, baÅın ön kısmında kalan yarısını,

ifade eder.

Ä°KÄ°NCÄ° BÖLÜM

Ä°Åverenlerin Yükümlülükleri

Risklerin deÄerlendirilmesi

MADDE 5  (1) Ä°Åveren, 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Ä°Å SaÄlıÄı ve GüvenliÄi Risk DeÄerlendirmesi YönetmeliÄi uyarınca iÅyerinde gerçekleÅtirilen risk deÄerlendirmesinde; kanserojen veya mutajen maddeleremaruziyet riski bulunan iÅlerde çalıÅanların; bu maddelere maruziyet türü,maruziyet düzeyi ve maruziyet süresini belirleyerek riskleri deÄerlendirir ve alınması gerekli saÄlık ve güvenlik önlemlerini belirler.

(2) Risk deÄerlendirmesinde kanserojen veya mutajen maddelerin, deri yolu da dâhil olmak üzere vücuda giriÅ yollarının tümü dikkate alınır.

(3) Risk deÄerlendirmesi gerçekleÅtirilirken, belirli risklerden etkilenecekçalıÅanların saÄlık ve güvenlikleri ile kanserojen veya mutajen maddelerle çalıÅmak istemeyenlerin bu istekleri özel olarak dikkate alınır.

Kullanımın azaltılması

MADDE 6  (1) Ä°Åverenler;

a) ÇalıÅanların saÄlık ve güvenliÄini korumak amacıyla teknik olarak mümkün olduÄu hâllerde,  tehlikesiz veya daha az tehlikeli madde, müstahzar veya iÅlem kullanarak iÅyerindeki kanserojen veya mutajen maddelerin kullanımını azaltır.

b) Kanserojen veya mutajen maddelerin deÄiÅtirilmesi konusunda yapılan araÅtırma sonuçlarını, istenmesi hâlinde BakanlıÄa verir.

Maruziyetin önlenmesi ve azaltılması

MADDE 7  (1) Kanserojen veya mutajen maddelerle yapılan çalıÅmalardamaruziyetin önlenmesi ve azaltılması için;

a) Ä°Åyerinde gerçekleÅtirilen risk deÄerlendirmesi sonucunda çalıÅanların saÄlık ve güvenliÄi yönünden risk bulunduÄunun ortaya çıkması hâlinde çalıÅanların tehlikeli maddelere maruziyeti önlenir.

b) Kanserojen veya mutajen maddelerin tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanlarıyla deÄiÅtirilmesinin teknik olarak mümkün olmadıÄı hâllerde, bu maddelerinüretiminde ve kullanılmasında teknik imkânlara göre kapalı sistemler kullanılır.

c) Kapalı sistemle çalıÅmanın teknik olarak mümkün olmadıÄı hâllerde,çalıÅanların maruziyeti mümkün olan en az düzeye indirilir.

ç) ÇalıÅanların kanserojen veya mutajen maddelere maruziyeti, Ek-2’de verilen sınır deÄerleri aÅamaz.

d) Ä°Åveren kanserojen veya mutajen maddelerin kullanıldıÄı iÅlerde;

1) Ä°Åyerinde kullanılacak kanserojen veya mutajen madde miktarını belirler ve yapılan iÅ için gereken miktardan fazla madde bulunmasını önler.

2) Kanserojen veya mutajen maddelere maruz kalan veya kalabilecek çalıÅan sayısının mümkün olan en az sayıda olmasını saÄlar.

3) Kanserojen veya mutajen maddelerin çalıÅma ortamına yayılmasını önlemek veya en aza indirmek için iÅlem tasarımını uygun Åekilde yapar ve gerekli mühendislik kontrol önlemlerinin alınmasını saÄlar.

4) Kanserojen veya mutajen maddelerin kaynaÄından lokal veya genel havalandırma sistemi veya diÄer yöntemlerle, halk saÄlıÄı ve çevreye zarar vermeyecek Åekilde çalıÅılan ortamdan dıÅarı atılmasını saÄlar.

5) Herhangi bir kaza sonucunda veya beklenmeyen bir Åekilde kanserojen veyamutajen maddelerin ortama yayılması hâlinde, bu durumun erken tespiti için uygunölçüm sistemleri bulunmasını saÄlar.

6) Uygun çalıÅma yöntemleri ve iÅlemlerin kullanılmasını saÄlar.

7) Alınan diÄer önlemlerle toplu korumanın saÄlanamadıÄı veya maruziyetinönlenemediÄi durumlarda uygun kiÅisel korunma yöntemleri ve kiÅisel koruyucu donanımların kullanılmasını saÄlar.

8) Özellikle çalıÅma ortam zemini, duvarlar ve diÄer yüzeylerin düzenli olarak temizlenmesini ve hijyen Åartlarını saÄlar.

9) ÇalıÅanları bilgilendirir.

10) Kanserojen veya mutajen maddelere maruz kalınan veya maruz kalma riski bulunan yerleri uygun ikaz levhaları ve güvenlik iÅaretleri ile belirler. Bu yerlerde sigara kullanılmasının ve yeme, içmenin yasak olduÄunu belirten ikaz levhalarını bulundurur.

11) Ä°lgili mevzuat gereÄi hazırlanacak acil durum planında, yüksek düzeydemaruziyete neden olabilecek durumlara yönelik eylemler de planlanır.

12) Kanserojen veya mutajen maddelerin güvenli Åekilde depolanması, taÅınmasıveya iÅlem görmesi için bu maddelerin açıkça ve görünür Åekilde etiketlenmiÅ, sızdırmaz kapalı kaplarda bulundurulmasını saÄlar. Bu maddelerin kullanıldıÄı ve depolandıÄı alanlara görevli olmayanların giriÅ ve çıkıÅlarını kontrol altında tutar.

13) Atıkların çalıÅanlar tarafından güvenli bir Åekilde toplanması, depolanmasıve uzaklaÅtırılıp zararsız hale getirilmesinde açıkça ve görünür Åekilde etiketlenmiÅ, sızdırmaz kapalı kaplar kullanılmasını saÄlar.

(2) Kanserojen veya mutajen maddeler, 31/3/2007 tarihli ve 26479 sayılı ResmîGazete`de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla TaÅınması Hakkında Yönetmelik ve 8/9/2009 tarihli ve 2009/15454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüÄe konulan Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası TaÅımacılıÄına Ä°liÅkin Avrupa AnlaÅması (ADR) hükümlerine uygun olarak taÅınır.

Yetkili makama bilgi verilmesi

MADDE 8  (1) Ä°Åyerinde gerçekleÅtirilen risk deÄerlendirmesi sonucundaçalıÅanların saÄlıÄı ve güvenliÄi yönünden risk bulunduÄu saptanan iÅlerde, Bakanlıkça istendiÄinde, iÅveren aÅaÄıdaki konularda yeterli bilgileri verir.

a) Ä°Åyerinde kanserojen veya mutajen maddelerin kullanıldıÄı iÅlemler ile bu maddelerin kullanılma nedeni.

b) Kanserojen veya mutajen maddelerin iÅyerinde üretilen ve kullanılan miktarı.

c) Maruz kalan çalıÅan sayısı.

ç) Alınan koruyucu önlemler.

d) Kullanılan koruyucu araç ve gerecin türü.

e) Maruziyetin türü ve düzeyi.

f) Ä°kame yapılıp yapılamadıÄı.

Öngörülemeyen maruziyet

MADDE 9  (1) ÇalıÅanların yüksek düzeyde maruziyetine neden olabilecek beklenmedik bir olay veya kaza hâlinde;

a) Ä°Åveren, çalıÅanlara durum hakkında derhal bilgi verir.

b) Yüksek düzeydeki maruziyet nedeni ortadan kaldırılıp, durum normale dönünceye kadar;

1) EtkilenmiÅ alana, sadece onarım ve diÄer zorunlu iÅleri yapacak çalıÅanların girmesine izin verilir.

2) EtkilenmiÅ alana girecek çalıÅanların koruyucu giysi ve solunum koruyucuekipman kullanmaları saÄlanarak, her bir çalıÅan etkilenmiÅ alanda mümkün olduÄunca kısa süreli çalıÅtırılır ve bu durumun süreklilik arz etmesi engellenir.

3) Koruma saÄlanmayanların etkilenmiÅ alanda çalıÅmasına izin verilmez.

Öngörülebilir maruziyet

MADDE 10  (1) Ä°Åveren; çalıÅanların maruziyetinin önemli ölçüde artma ihtimali olan ve çalıÅanların maruziyetini azaltıcı tüm teknik koruyucu önlemlerin hâlihazırda alınmıŠolduÄu bakım, onarım gibi iÅlerde;

a) Genel sorumlulukları devam etmek Åartıyla, çalıÅanlar ve/veya temsilcilerine danıÅtıktan sonra, bu iÅlerde çalıÅanların korunmasını saÄlamak vemaruziyetlerini asgari süreye indirmek için gerekli önlemleri belirler ve alır.

b) Yüksek düzeyde maruziyete neden olabilecek koÅulların devamı süresince,çalıÅanların koruyucu giysi ve solunum koruyucu ekipman kullanmalarını saÄlar. Bu koÅullardaki çalıÅmaların mümkün olduÄunca kısa süreli olmasını saÄlayarak bu koÅulların süreklilik arz etmesini engeller.

c) Bu iÅlerin yapıldıÄı alanları belirleyerek açık bir Åekilde iÅaretler ve yetkili olmayan kiÅilerin bu alanlara girmesini önler.

Riskli alanlara giriÅ

MADDE 11  (1) Ä°Åveren; iÅyerinde gerçekleÅtirilen risk deÄerlendirmesine göre saÄlık ve güvenlik yönünden risk bulunan alanlara, sadece iÅi veya görevi gereÄi bu alana girmesi gereken çalıÅanlara izin verir, bunların dıÅındakilerin girmemesi için gerekli önlemleri alır.

Hijyen ve kiÅisel korunma

MADDE 12  (1) Ä°Åveren kanserojen veya mutajen maddelerle kirlenme ihtimali olan iÅlerde aÅaÄıdaki önlemleri alır.

a) Bu iÅlerin yapıldıÄı yerlerde çalıÅanların yemeleri, içmeleri ve sigara kullanmaları önlenir.

b) ÇalıÅanlara, koruyucu giysi veya uygun özel giysi verilir ve bunların günlük kıyafetlerinden ayrı yerlerde saklanabilmesi için birbirinden ayrı elbise dolapları bulundurulur.

c) ÇalıÅanlara uygun ve yeterli yıkanma yeri, tuvalet ve temizlik malzemesi saÄlanır.

ç) KiÅisel koruyucu donanımların özel yerlerde ve uygun Åartlarda saklanmasısaÄlanır ve her kullanımdan sonra ve mümkünse kullanmadan önce kontrol edilerek temizlenir, tamir edilir veya deÄiÅtirilir.

(2) Ä°Åveren bu maddede belirtilen tedbirlerin maliyetini çalıÅanlara yansıtamaz.

ÇalıÅanların bilgilendirilmesi ve eÄitimi

MADDE 13  (1) Ä°Åveren; çalıÅanların ve/veya temsilcilerinin, çalıÅanların iÅsaÄlıÄı ve güvenliÄi eÄitimlerine iliÅkin mevzuat hükümlerini de dikkate alarak yeterli ve uygun eÄitim almalarını saÄlar ve özellikle aÅaÄıdaki konulardaçalıÅanlara gerekli bilgi ve talimatı verir.

a) Ä°Åyerinde kullanılan kanserojen veya mutajen maddelerin riskleri ve etkileri.

b) Tütün kullanımının getirebileceÄi ek riskler de dâhil saÄlıÄı etkileyebilecek riskler.

c) Maruziyeti önlemek için alınan ve alınacak önlemler.

ç) Hijyen kuralları.

d) KiÅisel koruyucu donanımların kullanılması.

e) Kazaların önlenmesi ve kaza halinde kurtarma çalıÅmaları da dâhil yapılmasıgereken iÅler.

f) Kanserojen veya mutajen madde içeren tesis ve kapların üzerinde bulunmasıgereken anlaÅılır ve okunaklı etiketler ile açıkça görülebilir uyarı ve tehlike iÅaretleri.

 (2) Yeni bir risk ortaya çıktıÄında veya mevcut risklerde deÄiÅiklik olduÄunda eÄitim yenilenir ve gerektiÄi durumlarda belirli aralıklarla tekrarlanır.

ÇalıÅanların bilgi alma hakkı

MADDE 14  (1) ÇalıÅanlar ve/veya temsilcileri, bu Yönetmelik hükümlerinin iÅyerinde uygulanmasını izleme ve özellikle aÅaÄıdaki konularda uygulamalara katılma hakkına sahiptir.

a) Ä°Åverenin kiÅisel koruyucu donanımı belirleme sorumluluÄu saklı kalmak kaydıyla, koruyucu donanımın seçimi ve kullanılmasının çalıÅanların saÄlık ve güvenliÄine etkilerinin belirlenmesinde.

b) Ä°Åverenin sorumluluÄu saklı kalmak kaydıyla, 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen iÅlerde alınacak önlemlerin belirlenmesinde.

(2) 10 uncu maddede belirtilen iÅler de dâhil olmak üzere maruziyetin yüksek olabileceÄi durumlar hakkında, çalıÅanlar ve/veya temsilcileri en kısa sürede bilgilendirilir. Olayın nedenleri, alınması gerekli koruyucu ve önleyici tedbirler ve durumun düzeltilmesi için yapılması gereken iÅler hakkında bilgi verilir.

(3) Ä°Åyerinde kullanılan kanserojen veya mutajen maddelerin malzeme güvenlik bilgi formları temin edilip, ilgili çalıÅan ve/veya temsilcilerinin bunlara kolayca ulaÅabilmeleri saÄlanır.

(4) Ä°Åveren, risk deÄerlendirmesine göre, çalıÅanların saÄlık ve güvenliÄi yönünden riskli olan iÅlerde çalıÅanların güncellenmiÅ listesini ve bunlarınmaruziyet durumlarını belirten kayıtları tutar.

(5) Yukarıda belirtilen liste ve kayıtları; iÅyeri hekimi, iÅyerinde saÄlık ve güvenlikten sorumlu kiÅiler ve/veya yetkili merciler inceleme hakkına sahiptirler.

(6) Her çalıÅan kendisi ile ilgili listedeki kiÅisel bilgileri alma hakkına sahiptir.

(7) ÇalıÅanlar ve/veya temsilcileri bilgilerin tümünü isimsiz olarak alma hakkına sahiptir.

ÇalıÅanların görüÅlerinin alınması ve katılımlarının saÄlanması

MADDE 15  (1) Ä°Åveren, bu Yönetmelikte belirtilen konularda çalıÅanların ve/veya temsilcilerinin 6331 sayılı Kanunun 18 inci maddesine uygun olarak; görüÅlerini alır, teklif getirme hakkını tanır ve bu konulardaki görüÅmelerde yer almalarını ve katılımlarını saÄlar.

(2) ÇalıÅanların ve/veya temsilcilerinin, iÅyerinde iÅ saÄlıÄı ve güvenliÄinin saÄlanması için alınan önlemlerin yetersiz olduÄu durumlarda veya teftiÅ sırasında, yetkili makama baÅvurmalarından dolayı hakları kısıtlanamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÇeÅitli ve Son Hükümler

SaÄlık gözetimi

MADDE 16 – (1) Ä°Åveren; kanserojen veya mutajen maddelere maruziyet sonucu oluÅabilecek saÄlık sorunlarına erken tanı konulması ve çalıÅanların bu maddeleremaruziyetinden kaynaklanabilecek saÄlık ve güvenlik risklerinden korunmalarıamacıyla maruziyet öncesinde ve daha sonra da düzenli aralıklarla;

a) ÇalıÅanların aÅaÄıdaki durumlarda saÄlık gözetimine tabi tutulmalarınısaÄlar.

1) 6331 sayılı Kanunun 15 inci maddesi kapsamında.

2) Ä°Åyerinde gerçekleÅtirilen risk deÄerlendirmesi sonuçlarına göre gerektirmesi hâlinde.

b) Ä°Åyerinde kiÅisel ve mesleki hijyen önlemlerinin derhal alınabilmesi mümkün olacak Åekilde gerekli düzenlemeleri yapar.

(2) Yapılan saÄlık gözetimi sonucunda, çalıÅanda saptanan saÄlık sorununun kanserojen veya mutajen maddelere maruziyet nedeniyle oluÅtuÄunun tespiti halinde;

a) ÇalıÅanların saÄlık gözetimine yönelik kiÅisel saÄlık kayıtları tutulur ve iÅyeri hekimi tarafından çalıÅanlara yönelik alınması gereken koruyucu veya önleyici tedbirler önerilir.

b) ÇalıÅana, maruziyet sonrasında takip edilmesi gereken saÄlık gözetimi ile ilgili bilgi ve tavsiyeler verilir.

c) Ä°Åveren;

1) Ä°Åyerinde yapılan risk deÄerlendirmesini gözden geçirir.

2) Riskleri önlemek veya azaltmak için alınan önlemleri gözden geçirir.

3) Riskleri önlemek veya azaltmak için gerekli görülen ve çalıÅanın kanserojen veya mutajen maddelere maruz kalmayacaÄı baÅka bir iÅte görevlendirilmesi de dâhil benzeri önlemleri uygular.

4) Ä°Åyeri hekiminin gerekli gördüÄü durumlarda; benzer biçimde maruz kalançalıÅanların da düzenli bir Åekilde saÄlık gözetimine tabi tutulmalarını saÄlar.

(3) ÇalıÅanın kendisi veya iÅveren, saÄlık gözetimi sonuçlarının yeniden deÄerlendirilmesini isteyebilir. ÇalıÅanlar, kendilerine ait saÄlık gözetimi sonuçlarına ait bilgileri alma hakkına sahiptir.

(4) ÇalıÅanların saÄlık gözetiminde dikkat edilmesi gereken hususlar Ek-3’te verilmiÅtir.

(5) Ä°Åyerinde, saÄlık hizmeti sunucuları veya iÅyeri hekimi tarafından kanserojen veya mutajen maddelere maruziyet nedeniyle oluÅtuÄu ön tanısı konulan tüm kanser vakaları 6331 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi uyarınca ilgili kurum ve kuruluÅlara bildirilir.

Kayıtların saklanması

MADDE 17  (1) 14 üncü ve 16 ncı maddelerde belirtilen kayıtlar maruziyetinsona ermesinden sonra en az 40 yıl süre ile saklanır.

(2) Ä°Åyerinde faaliyetin sona ermesi halinde iÅveren bu kayıtları Sosyal Güvenlik Kurumu Ä°l MüdürlüÄüne teslim eder.

Kanserojen veya mutajen maddeler ve sınır deÄerleri

MADDE 18  (1) Bu YönetmeliÄin uygulamasında; kanserojen veya mutajen madde olarak, 26/12/2008 tarihli ve 27092 Mükerrer sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında YönetmeliÄin ekinde yer alan Ek-2`deki sınıflandırma dikkate alınır. Ayrıca Dünya SaÄlık Örgütü tarafından yayımlanmıŠolan listeler de dikkate alınabilir.

(2) Kanserojen veya mutajen maddelerin sınır deÄerleri Ek-2`de verilmiÅtir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 19  (1) 26/12/2003 tarihli ve 25328 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kanserojen ve Mutajen Maddelerle ÇalıÅmalarda SaÄlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıÅtır.

Yürürlük

MADDE 20  (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüÄe girer.

Yürütme

MADDE 21  (1) Bu Yönetmelik hükümlerini ÇalıÅma ve Sosyal Güvenlik Bakanıyürütür.

 

 

EK-1

 

Bu YönetmeliÄin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde atıf yapılan maddeler ve iÅlemler:

1. Üreamin üretimi.

2. Kömür kurumu, kömür katranı ve ziftinde bulunan polisiklik aromatik hidrokarbonlara maruziyete neden olan iÅler.

3. Bakır-nikel cevherinin kavrulması ve elektro rafinasyonu iÅleminde açıÄa çıkan toz, serpinti ve dumanamaruziyete neden olan iÅler.

4. Kuvvetli asit iÅlemi ile isopropil alkol üretimi.

5. Sert odun tozuna maruziyete neden olan iÅler.

 

EK-2

MESLEKÄ° MARUZÄ°YET SINIR DEÄERLERÄ°

 

Maddenin adı

EINECS(1)

CAS(2)

Sınır DeÄerler

Açıklama

mg/ m3(3)

ppm(4)

Benzen

200-753-7

71-43-2

3.25(5)

1(5)

Deri(6)

Vinilklorür monomeri

200-831

75-01-4

7.77(5)

3(5)

Sert aÄaç tozları

5.0(5)(7)

 

(1)  EINECS: Mevcut kimyasal maddelerin Avrupa envanteri.
(2)  CAS: Kimyasal abstrakt servis numarası.
(3)  mg/m3: Bir metre küp havadaki maddenin miligram olarak deÄeri (20°C sıcaklıkta ve 760 mm Cıva basıncında).
(4)  ppm: Bir metre küp havadaki maddenin mililitre olarak deÄeri (mililitre/metreküp).
(5)  Sekiz saatlik referans zamanına göre hesaplanan veya ölçülen deÄer.
(6)  Deri yoluyla da maruziyetin olabildiÄi durumlar.
(7)  Sert aÄaç tozu diÄer aÄaç tozları ile karıÅık ise karıÅımın tümü için bu deÄer uygulanır.

 

EK-3

 

ÇalıÅanların saÄlık gözetiminde dikkat edilmesi gereken hususlar:

1. Kanserojen veya mutajen maddelere maruz kalan çalıÅanların saÄlık gözetiminden sorumlu iÅyeri hekimi ve diÄer saÄlık personeli, çalıÅanların saÄlık durumlarını ve maruziyet koÅullarını bilmelidir.

2. ÇalıÅanların saÄlık gözetimi, 6331 sayılı Kanunun 15 inci maddesi hükümlerine uygun olarak yürütülmeli ve aÅaÄıdaki hususları içermelidir:

a) ÇalıÅanların mesleki ve tıbbi öz geçmiÅleri ile ilgili kayıtların tutulması.

b) ÇalıÅanların saÄlık muayenelerinin yapılması.

c) ÇalıÅanlarda, ilk ve geri döndürülebilir etkilerinin tespitinin yanı sıra mümkün olduÄu hallerde biyolojik izlemenin yapılması.

d) SaÄlık gözetimi kapsamında, çalıÅanlara iÅ saÄlıÄı alanında en son geliÅtirilen testlerin uygulanması.

 
› MEVZUAT
Kurumsal Yayın


DİĞER TÜM YAYINLAR İÇİN TIKLAYINIZ


E-Bülten-Üyelik
Size özel ayrıcalıklarımızdan haberdar olmak için lütfen E-bültenimize üye olunuz 
Adı-Soyadı : 
E-Posta : 
 

Online Teklif İsteme
Değerli Müşterilerimiz; online teklif formunu doldurarak fiyat teklif talebinde bulunabilir, isteklerinize en kısa zamanda ulaşabilirsiniz...  

© Ekoteknik İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Hizmetleri
info@ekoteknikisg.com
 
+90 312 344 01 96 (pbx)
Işınlar Mahallesi İvedik Cad. No : 110 Yenimahalle / ANKARA 
istanbul@ekoteknikisg.com
 
+90 216 457 61 11 (pbx)
Mustafa Kemal Cd. Hukukçular İş Mrk No:34 K:2 Cevizli - Kartal - İSTANBUL
           
Web Tasarım : DNZ WEB DİZAYN