|
|
|
|
|
|
|
|
|
info@ekoteknikisg.com
 
(312) 344 01 96 / 344 01 97 (pbx)

MEVZUAT


» Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik  

KÄ°ÅÄ°SEL KORUYUCU DONANIMLARIN Ä°ÅYERLERÄ°NDE

KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELÄ°K

BÄ°RÄ°NCÄ° BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu YönetmeliÄin amacı, iÅyerindeki risklerin önlenmesinin veya yeterli derecede azaltılmasının, teknik tedbirlere dayalı toplu korunma ya da iÅ organizasyonu veya çalıÅma yöntemleri ile saÄlanamadıÄı durumlarda kullanılacak kiÅisel koruyucu donanımların özellikleri, temini, kullanımı ve diÄer hususlarla ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı Ä°Å SaÄlıÄı ve GüvenliÄi Kanunu kapsamında yer alan iÅyerlerini kapsar.

(2) Bu Yönetmelik, aÅaÄıda belirtilen kiÅisel koruyucu donanımları kapsamaz.

a) Özel olarak çalıÅanın saÄlıÄını ve güvenliÄini korumak üzere yapılmamıŠsıradan iÅ elbiseleri ve üniformalar,

b) Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetlerinde kullandıkları ekipman,

c) Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli Ä°stihbarat TeÅkilatı MüsteÅarlıÄı gibi kamu düzeninin saÄlanmasına yönelik kurumların faaliyetlerinde kullandıkları kiÅisel koruyucular,

ç) Kara taÅımacılıÄında kullanılan kiÅisel koruyucular,

d) Spor ekipmanı,

e) Nefsi müdafaayı veya caydırmayı hedefleyen ekipman,

f) Riskleri ve istenmeyen durumları saptayan ve ikaz eden taÅınabilir cihazlar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;

a) 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı Ä°Å SaÄlıÄı ve GüvenliÄi Kanununun 30 uncu maddesine dayanılarak,

b) 30/11/1989 tarihli ve 89/656/EEC sayılı Avrupa BirliÄi Konsey Direktifi ve 21/12/1989 tarihli ve 89/686/EEC sayılı Avrupa BirliÄi Konsey Direktifine paralel olarak,

hazırlanmıÅtır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: ÇalıÅma ve Sosyal Güvenlik BakanlıÄını,

b) KiÅisel koruyucu donanım: 29/11/2006 tarihli ve 26361 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan KiÅisel Koruyucu Donanım YönetmeliÄi esas alınmak üzere;

1) ÇalıÅanı, yürütülen iÅten kaynaklanan, saÄlık ve güvenliÄi etkileyen bir veya birden fazla riske karÅı koruyan, çalıÅan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmıŠtüm alet, araç, gereç ve cihazları,

2) KiÅiyi bir veya birden fazla riske karÅı korumak amacıyla üretici tarafından bir bütün haline getirilmiÅ cihaz, alet veya malzemeden oluÅmuÅ donanımı,

3) Belirli bir faaliyette bulunmak için korunma amacı olmaksızın taÅınan veya giyilen donanımla birlikte kullanılan, ayrılabilir veya ayrılamaz nitelikteki koruyucu cihaz, alet veya malzemeyi,

4) KiÅisel koruyucu donanımın rahat ve iÅlevsel bir Åekilde çalıÅması için gerekli olan ve sadece bu tür donanımlarla kullanılan deÄiÅtirilebilir parçalarını,

ifade eder.

Ä°KÄ°NCÄ° BÖLÜM

Ä°Åverenin Yükümlülükleri

Genel kural

MADDE 5 – (1) KiÅisel koruyucu donanım, risklerin, toplu korunmayı saÄlayacak teknik önlemlerle veya iÅ organizasyonu ve çalıÅma yöntemleriyle önlenemediÄi, tam olarak sınırlandırılamadıÄı durumlarda kullanılır. KiÅisel koruyucu donanım, iÅ kazası ya da meslek hastalıÄının önlenmesi, çalıÅanların saÄlık ve güvenlik risklerinden korunması, saÄlık ve güvenlik koÅullarının iyileÅtirilmesi amacıyla kullanılır. Ä°Åveren, toplu korunma tedbirlerine, kiÅisel korunma tedbirlerine göre öncelik verir.

Genel hükümler

MADDE 6 – (1) KiÅisel koruyucu donanımların iÅyerlerinde kullanımı ile ilgili olarak aÅaÄıdaki hususlara uyulur;

a) Ä°Åyerinde kullanılan kiÅisel koruyucu donanım, KiÅisel Koruyucu Donanım YönetmeliÄi hükümlerine uygun olarak tasarlanır ve üretilir. Tüm kiÅisel koruyucu donanımlar;

1) Kendisi ek risk oluÅturmadan ilgili riski önlemeye uygun olur.

2) Ä°Åyerinde var olan koÅullara uygun olur.

3) Kullananın ergonomik gereksinimlerine ve saÄlık durumuna uygun olur.

4) Gerekli ayarlamalar yapıldıÄında kullanana tam uyar.

5) KiÅisel Koruyucu Donanım YönetmeliÄi kapsamına giren ürünlerde uygun Åekilde CE iÅareti ve Türkçe kullanım kılavuzu bulundurur.

b) Birden fazla riskin bulunduÄu ve çalıÅanın bu risklere karÅı aynı anda birden fazla kiÅisel koruyucu donanımı kullanmasını gerektiren durumlarda, bir arada kullanılmaya uygun olan ve bir arada kullanıldıÄında söz konusu risklere karÅı koruyuculuÄu etkilenmeyen kiÅisel koruyucu donanımlar seçilir.

c) KiÅisel koruyucu donanımların kullanım Åartları ve özellikle kullanılma süreleri; riskin derecesi, maruziyetsıklıÄı, her bir çalıÅanın iÅ yaptıÄı yerin özellikleri ve kiÅisel koruyucu donanımın performansı dikkate alınarak belirlenir.

ç) Tek kiÅi tarafından kullanılması esas olan kiÅisel koruyucu donanımların, zorunlu hallerde birden fazla kiÅi tarafından kullanılmasını gerektiren durumlarda, bu kullanımdan dolayı saÄlık ve hijyen problemi doÄmaması için her türlü önlem alınır.

d) Ä°Åyerinde, her bir kiÅisel koruyucu donanım için, bu maddenin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hususlarla ilgili yeterli bilgi bulunur ve bu bilgilere kolayca ulaÅılabilir.

e) KiÅisel koruyucu donanımlar, iÅveren tarafından ücretsiz verilir, imalatçı tarafından saÄlanacak kullanım kılavuzuna uygun olarak bakım, onarım ve periyodik kontrolleri yapılır, ihtiyaç duyulan parçaları deÄiÅtirilir, hijyenikÅartlarda muhafaza edilir ve kullanıma hazır bulundurulur.

f) Ä°Åveren, kiÅisel koruyucu donanımları hangi risklere karÅı kullanacaÄı konusunda çalıÅanı bilgilendirir.

g) Ä°Åveren, kiÅisel koruyucu donanımların kullanımı konusunda uygulamalı olarak eÄitim verilmesini saÄlar.

Ä) KiÅisel koruyucu donanımlar, istisnai ve özel koÅullar hariç, sadece amacına uygun olarak kullanılır.

h) KiÅisel koruyucu donanımlar çalıÅanların kolayca eriÅebilecekleri yerlerde ve yeterli miktarlarda bulundurulur.

(2) KiÅisel koruyucu donanımlar talimatlara uygun olarak kullanılır, bakımı ve temizliÄi yapılır. Talimatlar çalıÅanlar tarafından anlaÅılır olmak zorundadır.

KiÅisel koruyucu donanımların deÄerlendirilmesi ve seçimi

MADDE 7 – (1) Ä°Åveren, yapılacak risk deÄerlendirmesi sonucu alınacak iÅ saÄlıÄı ve güvenliÄi tedbirleri ile kullanılması gereken kiÅisel koruyucu donanımı belirler.

(2) Ä°Åyerinde kullanılacak kiÅisel koruyucu donanımlar aÅaÄıda belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak deÄerlendirilir;

a) Ä°Åveren, kiÅisel koruyucu donanımları seçmeden önce, koruyucuların bu YönetmeliÄin 6 ncı maddesinin (a) ve (b) bentlerindeki Åartlara uygun olup olmadıÄını deÄerlendirir. Bu deÄerlendirme aÅaÄıdaki hususları içerir;

1) DiÄer yöntemlerle önlenemeyen risklerin analiz ve deÄerlendirmesi,

2) KiÅisel Koruyucu Donanımın kendisinden kaynaklanabilecek riskler göz önünde bulundurularak, bu maddenin (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen risklere karÅı etkili olabilecek özelliklerinin tanımlanması,

3) Seçilecek kiÅisel koruyucu donanımın özellikleri ile bu maddenin (a) bendinin (2) numaralı alt bendine göre belirlenen özelliklerin karÅılaÅtırılması.

b) KiÅisel koruyucu donanımın herhangi bir parçasında deÄiÅiklik yapıldıÄı takdirde bu maddenin (a) bendindeki deÄerlendirme yeniden yapılır.

Kullanım kuralları

MADDE 8 – (1) 5, 6 ve 7 nci maddelerde belirtilen koÅulları saÄlayan kiÅisel koruyucu donanımlar, Ek-3’te belirtilen iÅlerde ve benzeri iÅlerde, toplu korunma yöntemleri ile risklerin önlenemediÄi veya tam olarak sınırlandırılamadıÄı durumlarda kullanılır. Ek-1’de örneÄi verilen tabloya göre riskler deÄerlendirilir ve çalıÅanların saÄlık ve güvenliÄi yönünden kiÅisel koruyucu donanım kullanılması gereken durumlar belirlenir. Ä°Åveren Ek-2’de belirtilen kiÅisel koruyucu donanımlardan gerekli olanları saÄlar. ÇalıÅanların bu kiÅisel koruyucu donanımları uygun Åekilde kullanmaları için her türlü önlemi alır.

(2) ÇalıÅanlar, 6331 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine uygun olarak, iÅ saÄlıÄı ve güvenliÄi ile ilgili aldıkları eÄitim ve iÅverenin bu konudaki talimatları doÄrultusunda kendilerine saÄlanan kiÅisel koruyucu donanımları doÄru kullanmakla, korumakla, uygun yerlerde ve uygun Åekilde muhafaza etmekle yükümlüdür.

(3) ÇalıÅanlar kiÅisel koruyucu donanımda gördükleri herhangi bir arıza veya eksikliÄi iÅverene bildirirler. Arızalı bulunan kiÅisel koruyucu donanımlar arızalar giderilmeden ve gerekli kontrolleri yapılmadan kullanılmaz. ÇalıÅanlara verilen kiÅisel koruyucu donanımlar her zaman etkili Åekilde çalıÅır durumda olur, temizlik ve bakımı yapılır ve gerektiÄinde yenileri ile deÄiÅtirilir. KiÅisel koruyucu donanımlar her kullanımdan önce kontrol edilir.

ÇalıÅanların bilgilendirilmesi

MADDE 9 – (1) Ä°Åveren, kiÅisel koruyucu donanımların kullanımı esnasında alınması gereken saÄlık ve güvenlik önlemleri hakkında çalıÅanlara ve temsilcilerine bilgi verir.

ÇalıÅanların görüÅlerinin alınması ve katılımının saÄlanması

MADDE 10 – (1) Ä°Åveren, bu Yönetmelik ve eklerinde belirtilen konularda 6331 sayılı Kanunun 18 inci maddesi hükümleri gereÄince çalıÅanların veya temsilcilerinin görüÅlerini alır ve katılımlarını saÄlar.

(2) Ä°Åveren, destek elemanları ile çalıÅan temsilcilerinin, kullanılması gereken kiÅisel koruyucu donanımların belirlenmesi konularında önceden görüÅlerinin alınmasını saÄlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÇeÅitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 11 – (1) 11/2/2004 tarihli ve 25370 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan KiÅisel Koruyucu Donanımların Ä°Åyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıÅtır.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüÄe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini ÇalıÅma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

 
› MEVZUAT
Kurumsal Yayın


DİĞER TÜM YAYINLAR İÇİN TIKLAYINIZ


E-Bülten-Üyelik
Size özel ayrıcalıklarımızdan haberdar olmak için lütfen E-bültenimize üye olunuz 
Adı-Soyadı : 
E-Posta : 
 

Online Teklif İsteme
Değerli Müşterilerimiz; online teklif formunu doldurarak fiyat teklif talebinde bulunabilir, isteklerinize en kısa zamanda ulaşabilirsiniz...  

© Ekoteknik İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Hizmetleri
info@ekoteknikisg.com
 
+90 312 344 01 96 (pbx)
Işınlar Mahallesi İvedik Cad. No : 110 Yenimahalle / ANKARA 
istanbul@ekoteknikisg.com
 
+90 216 457 61 11 (pbx)
Mustafa Kemal Cd. Hukukçular İş Mrk No:34 K:2 Cevizli - Kartal - İSTANBUL
           
Web Tasarım : DNZ WEB DİZAYN