|
|
|
|
|
|
|
|
|
info@ekoteknikisg.com
 
(312) 344 01 96 / 344 01 97 (pbx)

MEVZUAT


» Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik  

SAÄLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE AZAMÄ° YEDÄ° BUÇUK SAAT 
VEYA DAHA AZ 
ÇALIÅILMASI GEREKEN Ä°ÅLER 
HAKKINDA Y
ÖNETMELÄ°K

BÄ°RÄ°NCÄ° BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç 

MADDE 1  (1) Bu YönetmeliÄin amacı, Yönetmelikte belirtilen iÅlerde, çalıÅanların saÄlık kurallarıbakımından, çalıÅabilecekleri azami çalıÅma sürelerini düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2  (1) Bu Yönetmelik, saÄlık kuralları bakımından günde ancak yedi buçuk saat veya daha azçalıÅılması gereken iÅleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3  (1) Bu Yönetmelik 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı Ä°Å SaÄlıÄı ve GüvenliÄi Kanununun 30 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıÅtır.

Ä°KÄ°NCÄ° BÖLÜM

Genel Hükümler

Günde azami yedi buçuk saat çalıÅılabilecek iÅler

MADDE 4  (1) Bir çalıÅanın günde ancak yedi buçuk saat çalıÅtırılabileceÄi iÅler aÅaÄıda belirtilmiÅtir.

a) KurÅun ve arsenik iÅleri:

1) KurÅun üretilen galenit, serüzitanglezit gibi cevherlerin çıkarılmasına iliÅkin maden ocaÄı iÅleri.

2) KurÅunlu madenlerden yahut içinde kurÅun bulunan kül, maden köpüÄü, kurÅun fırın kurumu, üstübeç artıÄıve benzeri maddelerden kurÅun üretimi için yapılan izabe iÅleri.

3) Antimuan, kalay, bronz ve benzeri maddelerle yapılan kurÅun alaÅımı iÅleri.

4) KurÅun levha ve lehimlerin alevle kesilmesi, kurÅunlu boyaların alevle yakılması iÅleriyle levha, tel, boru, akümülatör, ÅiÅe kapsülü, yapımı gibi kurÅun veya kurÅun alaÅımıyla çalıÅılan iÅler.

5) Üstübeçsülügen, kurÅun tetraetil gibi zehirli ve kimyasal kurÅun veya arsenikli bileÅiklerin hazırlanmasıiÅleri.

6) Ä°çinde kurÅun ve arsenik bulunan boya ve vernik gibi maddelerin kullanıldıÄı emaye, güderi, meÅin, kauçuk,çini, cam, yapma süs taÅları, yapma çiçek ve oyuncak yapımı iÅleriyle bina, dokuma ve otomobil boyacılıÄı ile darmekanlarda, iç mekanlarda veya saÄlıÄa uygun olarak havalandırılmayan mekanlarda yapılan boyacılık, renkli baskı ve harf matbaacılıÄı (tipografi) iÅleri.

7) KurÅun levhaları birbirine kaynatma iÅleri.

b) Cam sanayii iÅleri:

1) Cam yapımında kullanılan ilkel maddeleri toz haline getirme, eleme, karıÅtırma ve kurutma iÅleri (bu iÅleri yapmak üzere tam kapalı odalar içinde otomatik makineli tesisat veya çalıÅma ortamındaki tozları saÄlık için tehlike oluÅturmayacak düzeye indiren havalandırma tesisatı bulunmadıÄı takdirde).

2) Eritme iÅleri (otomatik besleme fırınlarıyla çalıÅılmadıÄı takdirde).

3) AteÅçilik iÅleri.

4) Üfleme iÅleri (tamamen otomatik makinelerle yapılmadıÄı takdirde).

5) Basınçla yapılan cam iÅleri (cam tazyiki iÅleri).

6) Ayna camı sanatında potalı cam dökümü iÅleri (potalar kalıp masasına mekanik araçlarla taÅınmadıÄıtakdirde).

7) Camı fırın baÅından alma iÅleri.

8) Yayma fırınlarında düzeltme iÅleri.

9) TıraÅ iÅleri.

10) Asitle hak ve cilalama iÅleri.

11) Basınçlı havayla kum püskürten cihazlarla yapılan iÅler (çalıÅma ortamındaki tozları saÄlık için tehlike oluÅturmayacak düzeye indiren havalandırma tesisatı bulunmadıÄı takdirde).

12) Pota ve taÅ odalarında görülen iÅler.

c) Cıva sanayii iÅleri:

1) Cıva amalgamlarından altın ve gümüÅ ayırma iÅleri, akümülatörcülükte çinko amalgamı iÅleri, harç malzemesi yapımında cıvalı kurÅunlu yapılan lehimcilik iÅleri.

2) Cıvalı aletler yapımı iÅleri.

3) Cıva buharlı elektrik ampulleri yapımı iÅleri.

4) Süblime, kalomel ve cıva fulminat gibi cıvalı bileÅiklerin hazırlanması iÅleri ve laboratuvarlarda cıvayla yapılan iÅler.

çÇimento sanayii iÅleri:

1) Ä°lkel maddeleri kırma, ufalama, ezme, eleme ve karıÅtırma iÅleri.

2) Otomatik fırınlarda piÅirme iÅleri.

3) Klinkeri öÄütme, eleme, torba ve fıçılara koyma iÅleri (otomatik olarak tozun etrafa yayılmasını önleyici bir düzenleme yapılmadıÄı takdirde).

d) Kok fabrikalarıyla termik santrallerdeki iÅler:

1) AteÅçilik, ocak temizliÄi, jeneratör, doldurma, boÅaltma ve temizleme iÅleri.

2) Kimyasal arıtma iÅleri.

3) Gazın geçtiÄi cihaz ve boruların onarılması ve temizlenmesi iÅleri.

4) Kok fabrikalarında kömür ve ocak iÅleri.

5) Elektrik enerji üretim santrallerinin kazan dairesindeki ateÅçilik, kül ve kömürlerin taÅınması iÅleri, (ateÅçiliÄin elle yapılması durumunda veya kül ve kömürlerin taÅınmasında tozun etrafa yayılmasını önleyici tesisler olmadıÄı takdirde).

6) Termik santraller ile her çeÅit buhar kazanlarının kazan dairesindeki ateÅçilik, kül ve kömürlerin taÅınmasıiÅleri. (ateÅçiliÄin elle yapılması durumunda veya kül ve kömürlerin taÅınmasında tozun etrafa yayılmasını önleyici tesisler olmadıÄı takdirde).

e) Çinko sanayii iÅleri:

1) Çinko madeninin toz haline getirilmesi, karıÅtırılması, elenmesi ve fırınlanması iÅleri.

2) Damıtma fırınının iÅletilmesi, fırınlardan küllerin ve cürufun kaldırılması iÅleri.

3) Çinkoyla alaÅım yapılması iÅleri.

4) Çinko tozunun ambalajlanması iÅleri.

5) Sürekli olarak yapılan galvanizli demir lehimciliÄi iÅleri.

6) Çinko tozu kullanılan kimyasal ve sınai iÅler.

7) Elektrolitik çinko madeni üretilen tesislerdeki iÅler.

f) Bakısanayii iÅleri:

1) Bakır cevheri çıkarılan maden ocaklarında yapılan iÅler.

2) Cevherin kuru veya yaÅ yöntemle zenginleÅtirilmesi ve elde edilmesi iÅleri.

3) Bakır fabrikalarında cevherin yıkama, flotasyon ve izabe iÅleri.

4) Hurda bakırın eritilerek dökülmesi iÅleri.

g) Alüminyum sanayii iÅleri:

1) Alüminyum oksit üretimi iÅleri.

2) Alüminyum bronzu hazırlama iÅleri.

3) Alüminyum madeni üretimi iÅleri.

Ä) Demir ve çelik sanayii iÅleri.

1) Demir izabe fabrikalarında cevherin demire çevrilmesi iÅleriyle boru fabrikalarının fırın ve döküm dairelerinde yapılan iÅler.

2) Çelikhanelerin çelik yapılan fırınlarıyla bunların teferruat ve eklentilerinden olan ikinci derecedeki fırınlarda ve konvertörlerde yapılan iÅler.

3) Sıvı haldeki demir ve çeliÄin tesisat ve teçhizatla veya mekanik olarak taÅınmasına iliÅkin iÅler.

4) Sıcak veya sıvı haldeki cürufun taÅınması ve iÅlenmesi iÅleri.

5) Haddehanelerde (soÄuk demirle çalıÅılan haddehaneler hariç), fırınlarda, hadde serilerinde, haddehaneyi kızgın veya sıvı çelik yahut demirle besleyen tesisat ve araçlarla görülen iÅlerle kızgın halde olan yarı mamul parçaların kesilmesi ve hazırlanması iÅleri.

6) Demir ve çelik presleme makinelerinde yapılan iÅlerle bu makinelerin sıcak demir veya çelikle beslenmesi ve yapılan sıcak parçaların kaldırılma veya taÅınması iÅleri.

7) Cürufun kırılması, ezilmesi, toz haline konulması, tozlarıçuvallara doldurulması ve yükletilmesi iÅleri.

h) Döküsanayii iÅleri:

1) Kalıp kumunun hazırlanması iÅleri.

2) Döküm kalıp ve maçalarının yapılması ve döküme hazır duruma getirilmesi iÅleri.

3) DöküÅarjının hazırlanması ve her çeÅit maden eritme (izabe) fırınlarının döküme hazır duruma getirilmesi iÅleri.

4) Maden eritme ve dökme iÅleri.

5) Kalıpların sökülmesi ve dökümlerin temizlenmesi iÅleri.

6) Savurma ve düÅey döküm yapımı iÅleri.

ı) Kaplamacılık iÅleri:

1) Parlak ve mat kaplama iÅleri (galvano).

2) Polisaj iÅleri.

3) Kalaycılık iÅleri.

4) Doldurma yoluyla galvanizleme iÅleri.

5) Asitle yüzey temizleme iÅleri.

i) Karpit sanayii iÅleri:

1) Kireç ve kokun ark fırınında eritilmesi iÅleri.

j) Asit sanayii iÅleri:

1) Asit için hammaddelerin hazırlanması iÅleri.

2) Asidin yapılma safhalarındaki iÅler.

3) Asidin dinlendirilme, yüklenme, boÅaltılma ve taÅınması iÅleri.

4) Baca gazlarından asit elde edilmesi iÅleri.

k) Akümülatösanayii iÅleri:

1) Akümülatör yapım ve onarım iÅleri.

2) Akümülatör suyu hazırlama ve Åarj iÅleri.

l) Kaynak iÅleri:

1) Her çeÅit koruyucu gaz altında yapılan kaynak iÅleri.

2) Toz altı kaynak iÅleri.

3) Oksijen ve elektrik kaynaÄı iÅleri.

m) Madenlere su verme iÅleri:

1) Su verme iÅleri (sertleÅtirme).

2) Semantasyon iÅleri.

n) Kauçuk iÅlenmesi iÅleri:

1) Kauçuk hamurunun karıÅtırılması, fırınlanması iÅleri.

2) SaÄlıÄa uygun olarak havalandırılmayan yerlerde, otomatik tesisat kullanılmadan yapılan sıcakvulkanizasyon iÅleri.

o) Yeraltı iÅleri:

1) Maden ocakları iÅleri (elementer cıva bulunduÄu saptanan cıva maden ocakları hariç), kanalizasyon ve tünel yapımı gibi yer altında yapılan iÅler.

ö) Radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle yapılan iÅler:

1) 19/4/1937 tarihli ve 3153 sayılı RadiyolojiRadiyom ve Elektrikle Tedavi ve DiÄer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanunun  Ek 1 inci maddesinde  yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla doÄal ve yapay radyoaktif, radyoiyonizan maddeler veya bütün diÄer korpüsküler emanasyon kaynakları ile yapılan iÅler.

p) Gürültülü iÅler:

1) Gürültü düzeyi en yüksek maruziyet etkin deÄerini (8h=85 dB(A)) aÅan iÅler.

r) Su altında basınçlı hava içinde çalıÅmayı gerektiren iÅler:

1) Su altında basınçlı hava içinde çalıÅmayı gerektiren iÅlerden 20 metreye kadar derinlik veya 2 kg/cm2 basınçta yapılan iÅler (iniÅçıkıÅ, geçiÅ dahil).

s) Pnömokonyoz yapan tozlu iÅler:

1) Pnömokonyoz yapan tozların bulunduÄu iÅyerlerindeki iÅler.

Å) Tarım ilaçları:

1) Tarım ilaçları kullanımı iÅleri.

Günde yedi buçuk saatten daha az çalıÅılması gereken iÅler

MADDE 5  (1) Bir çalıÅanın günde yedi buçuk saatten daha az çalıÅtırılması gereken iÅlerle bunların her birinde en çok kaçar saat çalıÅtırılacaÄı aÅaÄıda belirtilmiÅtir.

a) Su altında basınçlı hava içinde çalıÅmayı gerektiren iÅler (iniÅçıkıÅ, geçiÅ dâhil):

1) 20-25 (20 hariç) m. derinlik veya 2-2,5 (2 hariç) kg/cm2 basınçta 7 saat.

2) 25-30 (25 hariç) m. derinlik veya 2,5-3 (2,5 hariç) kg/cm2 basınçta 6 saat.

3) 30-35 (30 hariç) m. derinlik veya 3-3,5 (3 hariç) kg/cm2 basınçta 5 saat.

4) 35-40 (40 hariç) m. derinlik veya 3,5-4 (3,5 hariç) kg/cm2 basınçta 4 saat.

5) Dalgıçlar için bu süreler, 18 metreye kadar 3 saat, 40 metreye kadar olan derinliklerde 1/2 saattir.

b) Cıva iÅleri:

1) Cıva izabe fırınlarında görülen iÅler 6 saat.

2) Elementer cıva bulunan ocaklarda görülen iÅler 6 saat.

c) KurÅun iÅleri:

1) KurÅun izabe fırınlarının teksif odalarında biriken kuru tozları kaldırma iÅleri 4 saat.

ç) Karbon sülfür iÅleri:

1) Karbon sülfürden etkilenme tehlikesi bulunan iÅler 6 saat.

d) Ä°nsektisitler:

1) Karbamatlı ve organik fosforlu insektisitlerin yapımı, paketlenmesi, çözelti olarak hazırlanması ve uygulanması iÅleri 6 saat.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÇeÅitli Hükümler

BaÅka iÅte çalıÅtırma yasaÄı

MADDE 6  (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren iÅlerde çalıÅanlar, 4 ve 5 inci maddelerde belirtilen günlük azami iÅ sürelerinden sonra diÄer herhangi bir iÅte çalıÅtırılamazlar.

Fazla çalıÅma yasaÄı

MADDE 7  (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren iÅlerde fazla çalıÅma yapılamaz.

Bildirim yükümlülüÄü

MADDE 8  (1) Bu Yönetmelikte sayılan iÅlerden herhangi birinin veya birkaçının sürekli olarak yapıldıÄıiÅyeri iÅverenleri, bu iÅlerin çeÅit ve niteliklerini, yapılma zamanlarını, anılan iÅlerde çalıÅanların erkek ve kadınlar ayrıayrı gösterilmek suretiyle sayılarını, iÅe baÅlamadan önce iÅin yürütüldüÄü yerin baÄlı bulunduÄÇalıÅma ve Ä°Å KurumuÄ°l MüdürlüÄüne yazılı olarak bildirmekle yükümlüdürler.

Ä°tirazlar

MADDE 9  (1) Ä°Åyerlerinde yapılan iÅlerin 4 ve 5 inci maddelerde sayılan iÅlerden olup olmadıÄına iliÅkin itirazlar ile 4 ve 5 inci maddelerde yer almayan iÅlere iliÅkin baÅvurular, kullanılan maddelerin özellikleri, uygulanan teknoloji ve alınan teknik ve idari toplu koruma önlemleri de göönünde bulundurulmak ve SaÄlık BakanlıÄının görüÅüalınmak suretiyle ÇalıÅma ve Sosyal Güvenlik BakanlıÄı tarafından karara baÄlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 10  (1) 15/4/2004 tarihli ve 25434 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan SaÄlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedibuçuk Saat veya Daha Az ÇalıÅılması Gereken Ä°Åler Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıÅtır.

Bildirim ve muafiyet

GEÇÄ°CÄ° MADDE 1  (1) 15/4/2004 tarihli ve 25434 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan SaÄlık KurallarıBakımından Günde Ancak Yedibuçuk Saat veya Daha Az ÇalıÅılması Gereken Ä°Åler Hakkında Yönetmelik kapsamında daha önce bildirim yapılmıŠolan iÅ ve iÅyerleri için 8 inci madde hükümleri uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 11  (1) Bu YönetmeliÄin 8 inci maddesi yayımı tarihinden itibaren üç ay sonra diÄer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüÄe girer.

Yürütme

MADDE 12  (1) Bu Yönetmelik hükümlerini ÇalıÅma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
› MEVZUAT
Kurumsal Yayın


DİĞER TÜM YAYINLAR İÇİN TIKLAYINIZ


E-Bülten-Üyelik
Size özel ayrıcalıklarımızdan haberdar olmak için lütfen E-bültenimize üye olunuz 
Adı-Soyadı : 
E-Posta : 
 

Online Teklif İsteme
Değerli Müşterilerimiz; online teklif formunu doldurarak fiyat teklif talebinde bulunabilir, isteklerinize en kısa zamanda ulaşabilirsiniz...  

© Ekoteknik İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Hizmetleri
info@ekoteknikisg.com
 
+90 312 344 01 96 (pbx)
Işınlar Mahallesi İvedik Cad. No : 110 Yenimahalle / ANKARA 
istanbul@ekoteknikisg.com
 
+90 216 457 61 11 (pbx)
Mustafa Kemal Cd. Hukukçular İş Mrk No:34 K:2 Cevizli - Kartal - İSTANBUL
           
Web Tasarım : DNZ WEB DİZAYN