|
|
|
|
|
|
|
|
|
info@ekoteknikisg.com
 
(312) 344 01 96 / 344 01 97 (pbx)

UYGULAMA ÖRNEKLERİ


» Genpower Jeneratör  

Tüm dünyaca kabul edilen standartlara uygunürün kalitesiyle pazardaki konumunu sarsılmazbir zemine oturtan Genpower Jeneratör, ürün veÅirket deÄerlerini sürekli daha yükseÄe taÅıyan,gurur duyduÄumuz bir Türk markası.Ä°mza attıÄı her iÅte ülkemizi baÅarıyla temsileden, gerek yurt içinde, gerekse yurt dıÅındagerçekleÅtirdiÄi güçlü yatırımlarla ülkeekonomisine katkıda bulunan ve büyük biristihdam alanı yaratan Genpower Jeneratör,baÅarıya ulaÅmanın en etkin yolunun bir takımçalıÅması olduÄuna inanıyor.Bu inancı doÄrultusunda hareket eden veçalıÅanlarını “Genpower ailesinin bireyi” olarakmaksimum titizlikle koruyan Genpower, iÅ saÄlıÄıgüvenliÄi hizmetlerinde Ekoteknik Ä°SG’yi tercihediyor.

GENPOWER’IN Ä°Å SAÄLIÄI GÜVENLÄ°ÄÄ° VE ÇEVRE POLÄ°TÄ°KASI
Genpower her Åartta ve her zaman,çalıÅanlarına, topluma ve geleceknesillere karÅı sorumluluklarınıyerine getirme bilinci içinde hareketeden örnek firmalardan bir tanesi.Åirketin devamlılıÄı ve baÅarısıiçerisinde, iÅyerinin bütün bölümlerindeçalıÅanların saÄlıklarınınkorunması, iÅ güvenliÄi ile ilgiliproaktif önlemlerin alınması, termalkonfor Åartlarının saÄlanabilmesininyanında, çevreyi korumak için degerekli önlemler de alınıyor.
Genpoweryetkilileri: “Güvenli bir çalıÅmaortamı saÄlamak zorundayız, HerÅeyden önce iÅ güvenliÄi, her Åeydenönce çalıÅanlarımız gelir” diyor.Genpower’in Ä°Å

SaÄlıÄı GüvenliÄiKonusundaki ÇalıÅma Adımları:
1-Etkin Ä°Å SaÄlıÄı GüvenliÄi ve ÇevreYönetimi: Genpower, ileri görüÅesahip konseptlerini sözleÅme ilebaÄlı olduÄu Ekoteknik Ortak SaÄlıkGüvenlik Birimi Kurumu ile iÅbirliÄiiçerisinde yürürlüÄe koyuyor.Her konuda hassasiyeti elindenbırakmayan Genpower, bu hayatikonuda da tüm önlemlerin alındıÄınıve sonuçlarının faydaya dönüÅmeoranlarını gözlemlemek üzere iÅinyürütümü ile ilgili tüm alanlarda düzenlikontroller gerçekleÅtiriyor.

2-Genpower “GerçekleÅme OlasılıÄıBulunan Tüm Mesleki Kazalarınve Hastalıkların Önüne GeçilebileceÄineÄ°nanıyor: ”Genpower Jeneratör’e henüz baÅlamadaniÅçilerin hepsi “iÅ saÄlıÄıve güvenliÄi temel eÄitimi”ne tabitutuluyor ve bu eÄitimden sonraGenpower kapısından içeriye giriyor.Bu eÄitimi alan Åirket çalıÅanlarıve yöneticileri iÅyerinde sıfır-kazahedefine ulaÅmada uyum içindehareket ediyorlar.

3-Güvenli Ortam ve GüvenilirDavranıÅlar Sergileme: Ä°Åyerinde iÅsaÄlıÄı ve güvenliÄi ile çevre korumayadair tüm yasal mevzuatlarve teknik koÅullar eksiksiz olarakyerine getiriliyor. Güvenli bir ortamınsaÄlanması için tüm çalıÅmalarbüyük bir titizlikle gerçekleÅtiriliyor.Tesisler ve kullanılan makinelerolası tehlikeleri oluÅturmayacak,riskleri en aza indirecek ve tesishasarlarını önleyecek Åekilde sonteknolojiyi baz alarak planlanıyor.Satınalmalar bu çerçevede yapılıyor,alınan makineler bu çerçevedeçalıÅtırılıyor ve bakılıyor.

4-Çevreyi En Az Düzeyde EtkileyenÜrünler Kullanmak: Ham madde veenerji kullanma konusunda tutumludavranıÅlar sergileyen Genpower,ortaya çıkan katı atık, atık su,termal konfor Åartlarını normalsınırlarda tutmak için gereken hertürlü çabayı sarf ediyor.

5-Önleyici Tedbirler: ÇalıÅanlarınsaÄlıklarına ve çevreye herhangi birzarar gelmesini önlemek adına, tesislerdedüzenli bilgi akıÅı saÄlanarakeÄitim programları yürütülüyor.Kapsamlı ve etkin acil durum önlemleriniaçıklayan uyarılar, çalıÅanlarınve ziyaretçilerin bir yaralanmadurumunda doÄru müdahaleylekarÅılaÅmaları için tüm bölümlereyerleÅtirilmiÅ durumda.Genpower Jeneratör’de iÅ saÄlıÄıgüvenliÄi ve çevre konularındabu kadar baÅarılı bir çalıÅmanınyürüyor olmasında en büyük etkenise kuÅkusuz ki, yönetimin ve tümçalıÅanların bu politika yaklaÅımınıbenimsemiÅ olmasından geçiyor.
› UYGULAMA ÖRNEKLERİ
Kurumsal Yayın


DİĞER TÜM YAYINLAR İÇİN TIKLAYINIZ


E-Bülten-Üyelik
Size özel ayrıcalıklarımızdan haberdar olmak için lütfen E-bültenimize üye olunuz 
Adı-Soyadı : 
E-Posta : 
 

Online Teklif İsteme
Değerli Müşterilerimiz; online teklif formunu doldurarak fiyat teklif talebinde bulunabilir, isteklerinize en kısa zamanda ulaşabilirsiniz...  

© Ekoteknik İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Hizmetleri
info@ekoteknikisg.com
 
+90 312 344 01 96 (pbx)
Işınlar Mahallesi İvedik Cad. No : 110 Yenimahalle / ANKARA 
istanbul@ekoteknikisg.com
 
+90 216 457 61 11 (pbx)
Mustafa Kemal Cd. Hukukçular İş Mrk No:34 K:2 Cevizli - Kartal - İSTANBUL
           
Web Tasarım : DNZ WEB DİZAYN